eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu "Zawodowcy z powiatu bialskiego" (V postępowanie)Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” (V postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bialski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzeska 41

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zawodowcy@powiatbialski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatbialski.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” (V postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2af38321-cece-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051948/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli - Prawo jazdy kat. E do B (Projekt „Zawodowcy z powiatu bialskiego”)

1.3.5 Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli - Szkolenie z diagnostyki ciągników rolniczych TEXA (Projekt „Zawodowcy z powiatu bialskiego”)

1.3.6 Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli - Szkolenie z rolnictwa precyzyjnego i diagnostyki firmy John Deere (Projekt „Zawodowcy z powiatu bialskiego”)

1.3.7 Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli - Kurs komputerowy projektowania wnętrz (Projekt „Zawodowcy z powiatu bialskiego”)

1.3.8 Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli - Kurs programowania obrabiarek CNC (Projekt „Zawodowcy z powiatu bialskiego”)

1.3.9 Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli - Kurs sędziowski (dyscypliny jeździeckie) (Projekt „Zawodowcy z powiatu bialskiego”)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatbialski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na elektronicznej Platformie eZamawiający (dalej w skrócie: „Platforma”) dostępnej pod adresem: https://powiatbialski.ezamawiajacy.pl Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione na stronie Platformy w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami, w tym przekazywanie postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, za pomocą poczty elektronicznej na adres zawodowcy@powiatbialski.pl Nie dotyczy to składania ofert, które realizowane jest wyłącznie na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inne dokumenty sporządza się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Ofertę, a także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy. Platforma jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służącym w szczególności do przekazywania ofert i oświadczeń.
3. Za datę wpływu wezwań, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji składanych poprzez Platformę przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, oraz informacji składanych w wiadomości email przyjmuje się datę ich odbioru na skrzynce email Zamawiającego.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) „Komputer klasy PC lub MAC – spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej”,
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. Zamawiający wymaga, aby wszelka korespondencja związana z postępowaniem była opatrzona znakiem postępowania, tj. F.272.1.5.2023.MR
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Bialski z siedzibą przy ul. Brzeskiej 41, 21-500 Biała Podlaska; email: starostwo@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-95.
• inspektor ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej jest dostępny pod adresem: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, email: iod@powiatbialski.pl, tel.: (83) 351-13-56.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: F.272.1.5.2023.MR) prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: F.272.1.5.2023.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1A do SWZ oraz na warunkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
Pc - Cena oferty brutto – 60 %
Pd - Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia - 40%

2. Sposób oceny ofert w zakresie kryterium „Cena oferty brutto”:

Cena = Cena oferowana minimalna brutto/Cena oferty badanej brutto x 100 x waga kryterium

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalną liczbę punktów (60 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

3. Sposób obliczenia punktów dla kryterium: doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia (Pd). Należy uwzględnić kursy/szkolenia/ warsztatów, które osoba wskazana do realizacji zamówienia przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat (okres trzech liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert) w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w danej części.
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w przedmiotowym kryterium, liczona będzie następująco:
a) 0-1 kurs/szkolenie/warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części - 0 pkt;
b) 2-3 kursy/szkolenia/ warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części – 10 pkt;
c) 4-5 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 20 pkt;
c) 6-7 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 30 pkt;
c) 8 i więcej kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 40 pkt;

Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Osoba wskazana do realizacji zamówienia, która została poddana ocenie ma obowiązek realizować zamówienie. Zastąpienie tej osoby jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zapewnienia osoby o doświadczeniu odpowiadającym doświadczeniu osoby wskazanej w formularzu oferty.
Brak wskazania osoby skierowanej do realizacji zamówienia lub brak wskazania doświadczenia tej osoby skutkował będzie przyznaniem ofercie 0 pkt w powyższym kryterium.
5. Maksymalna liczba punktów do uzyskania łącznie: 100 punktów według wzoru:
Pc + Pd = Pmax
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
12. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
13. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 12, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1B do SWZ oraz na warunkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
Pc - Cena oferty brutto – 60 %
Pd - Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia - 40%

2. Sposób oceny ofert w zakresie kryterium „Cena oferty brutto”:

Cena = Cena oferowana minimalna brutto/Cena oferty badanej brutto x 100 x waga kryterium

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalną liczbę punktów (60 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

3. Sposób obliczenia punktów dla kryterium: doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia (Pd). Należy uwzględnić kursy/szkolenia/ warsztatów, które osoba wskazana do realizacji zamówienia przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat (okres trzech liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert) w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w danej części.
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w przedmiotowym kryterium, liczona będzie następująco:
a) 0-1 kurs/szkolenie/warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części - 0 pkt;
b) 2-3 kursy/szkolenia/ warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części – 10 pkt;
c) 4-5 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 20 pkt;
c) 6-7 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 30 pkt;
c) 8 i więcej kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 40 pkt;

Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Osoba wskazana do realizacji zamówienia, która została poddana ocenie ma obowiązek realizować zamówienie. Zastąpienie tej osoby jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zapewnienia osoby o doświadczeniu odpowiadającym doświadczeniu osoby wskazanej w formularzu oferty.
Brak wskazania osoby skierowanej do realizacji zamówienia lub brak wskazania doświadczenia tej osoby skutkował będzie przyznaniem ofercie 0 pkt w powyższym kryterium.
5. Maksymalna liczba punktów do uzyskania łącznie: 100 punktów według wzoru:
Pc + Pd = Pmax
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
12. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
13. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 12, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1C do SWZ oraz na warunkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
Pc - Cena oferty brutto – 60 %
Pd - Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia - 40%

2. Sposób oceny ofert w zakresie kryterium „Cena oferty brutto”:

Cena = Cena oferowana minimalna brutto/Cena oferty badanej brutto x 100 x waga kryterium

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalną liczbę punktów (60 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

3. Sposób obliczenia punktów dla kryterium: doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia (Pd). Należy uwzględnić kursy/szkolenia/ warsztatów, które osoba wskazana do realizacji zamówienia przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat (okres trzech liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert) w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w danej części.
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w przedmiotowym kryterium, liczona będzie następująco:
a) 0-1 kurs/szkolenie/warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części - 0 pkt;
b) 2-3 kursy/szkolenia/ warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części – 10 pkt;
c) 4-5 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 20 pkt;
c) 6-7 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 30 pkt;
c) 8 i więcej kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 40 pkt;

Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Osoba wskazana do realizacji zamówienia, która została poddana ocenie ma obowiązek realizować zamówienie. Zastąpienie tej osoby jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zapewnienia osoby o doświadczeniu odpowiadającym doświadczeniu osoby wskazanej w formularzu oferty.
Brak wskazania osoby skierowanej do realizacji zamówienia lub brak wskazania doświadczenia tej osoby skutkował będzie przyznaniem ofercie 0 pkt w powyższym kryterium.
5. Maksymalna liczba punktów do uzyskania łącznie: 100 punktów według wzoru:
Pc + Pd = Pmax
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
12. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
13. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 12, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1D do SWZ oraz na warunkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
Pc - Cena oferty brutto – 60 %
Pd - Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia - 40%

2. Sposób oceny ofert w zakresie kryterium „Cena oferty brutto”:

Cena = Cena oferowana minimalna brutto/Cena oferty badanej brutto x 100 x waga kryterium

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalną liczbę punktów (60 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

3. Sposób obliczenia punktów dla kryterium: doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia (Pd). Należy uwzględnić kursy/szkolenia/ warsztatów, które osoba wskazana do realizacji zamówienia przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat (okres trzech liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert) w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w danej części.
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w przedmiotowym kryterium, liczona będzie następująco:
a) 0-1 kurs/szkolenie/warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części - 0 pkt;
b) 2-3 kursy/szkolenia/ warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części – 10 pkt;
c) 4-5 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 20 pkt;
c) 6-7 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 30 pkt;
c) 8 i więcej kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 40 pkt;

Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Osoba wskazana do realizacji zamówienia, która została poddana ocenie ma obowiązek realizować zamówienie. Zastąpienie tej osoby jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zapewnienia osoby o doświadczeniu odpowiadającym doświadczeniu osoby wskazanej w formularzu oferty.
Brak wskazania osoby skierowanej do realizacji zamówienia lub brak wskazania doświadczenia tej osoby skutkował będzie przyznaniem ofercie 0 pkt w powyższym kryterium.
5. Maksymalna liczba punktów do uzyskania łącznie: 100 punktów według wzoru:
Pc + Pd = Pmax
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
12. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
13. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 12, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1E do SWZ oraz na warunkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
Pc - Cena oferty brutto – 60 %
Pd - Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia - 40%

2. Sposób oceny ofert w zakresie kryterium „Cena oferty brutto”:

Cena = Cena oferowana minimalna brutto/Cena oferty badanej brutto x 100 x waga kryterium

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalną liczbę punktów (60 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

3. Sposób obliczenia punktów dla kryterium: doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia (Pd). Należy uwzględnić kursy/szkolenia/ warsztatów, które osoba wskazana do realizacji zamówienia przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat (okres trzech liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert) w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w danej części.
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w przedmiotowym kryterium, liczona będzie następująco:
a) 0-1 kurs/szkolenie/warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części - 0 pkt;
b) 2-3 kursy/szkolenia/ warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części – 10 pkt;
c) 4-5 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 20 pkt;
c) 6-7 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 30 pkt;
c) 8 i więcej kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 40 pkt;

Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Osoba wskazana do realizacji zamówienia, która została poddana ocenie ma obowiązek realizować zamówienie. Zastąpienie tej osoby jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zapewnienia osoby o doświadczeniu odpowiadającym doświadczeniu osoby wskazanej w formularzu oferty.
Brak wskazania osoby skierowanej do realizacji zamówienia lub brak wskazania doświadczenia tej osoby skutkował będzie przyznaniem ofercie 0 pkt w powyższym kryterium.
5. Maksymalna liczba punktów do uzyskania łącznie: 100 punktów według wzoru:
Pc + Pd = Pmax
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
12. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
13. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 12, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego”. Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1F do SWZ oraz na warunkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
Pc - Cena oferty brutto – 60 %
Pd - Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia - 40%

2. Sposób oceny ofert w zakresie kryterium „Cena oferty brutto”:

Cena = Cena oferowana minimalna brutto/Cena oferty badanej brutto x 100 x waga kryterium

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalną liczbę punktów (60 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

3. Sposób obliczenia punktów dla kryterium: doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia (Pd). Należy uwzględnić kursy/szkolenia/ warsztatów, które osoba wskazana do realizacji zamówienia przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat (okres trzech liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert) w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w danej części.
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w przedmiotowym kryterium, liczona będzie następująco:
a) 0-1 kurs/szkolenie/warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części - 0 pkt;
b) 2-3 kursy/szkolenia/ warsztaty będące przedmiotem zamówienia dla danej części – 10 pkt;
c) 4-5 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 20 pkt;
c) 6-7 kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 30 pkt;
c) 8 i więcej kursów/szkoleń/ warsztatów będących przedmiotem zamówienia dla danej części – 40 pkt;

Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Osoba wskazana do realizacji zamówienia, która została poddana ocenie ma obowiązek realizować zamówienie. Zastąpienie tej osoby jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zapewnienia osoby o doświadczeniu odpowiadającym doświadczeniu osoby wskazanej w formularzu oferty.
Brak wskazania osoby skierowanej do realizacji zamówienia lub brak wskazania doświadczenia tej osoby skutkował będzie przyznaniem ofercie 0 pkt w powyższym kryterium.
5. Maksymalna liczba punktów do uzyskania łącznie: 100 punktów według wzoru:
Pc + Pd = Pmax
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o wymienione wyżej kryteria oceny ofert.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
12. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
13. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 12, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru albo pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Nie przewiduje się istotnej zmiany przedmiotowej umowy, w rozumieniu art. 454 Pzp.
2. Dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę, w sytuacji gdy:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;
2) z zastrzeżeniem art. 455 ust.3 Pzp, jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
3) z zastrzeżeniem art. 455 ust.3 Pzp, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Zmiana umowy jest możliwa w przypadku:
a) w zakresie terminu realizacji umowy pod warunkiem wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego uniemożliwiających skuteczne wywiązanie się z umowy przez Wykonawcę w terminie realizacji umowy, skutkujących jego przedłużeniem o okres występowania okoliczności niezależnych; za okoliczności niezależne uznaje się wystąpienie klęsk żywiołowych, katastrof, epidemii skutkujących wystąpieniem obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia; zmiana terminu odpowiadać będzie długości okresu trwania okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.
b) w zakresie dotyczącym formy realizacji godzin zajęć, polegającej na przeprowadzeniu tych zajęć w formie e-learningowej pod warunkiem wystąpienia okoliczności niezależnych, o których mowa w lit. a. Zmiany powyższe nie mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa § 3 ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://powiatbialski.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.