eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilczęta › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w SłobitachOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WILCZĘTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 84

1.5.2.) Miejscowość: Wilczęta

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-405

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552496504

1.5.8.) Numer faksu: 552496503

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wilczeta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wilczeta.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dfac0b8-ced6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054260/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3dfac0b8-ced6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia” dostępny pod adresem: https://edu.ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz zakładka „Centrum pomocy” dostępna pod adresem: https://edu.ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
2. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/ wnioski, następnie przycisk złóż ofertę. Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych.
3. Na formularzu do składania ofert należy załączyć wypełniony formularz ofertowy w sekcji „Wypełniony formularz ofertowy oraz załączniki i inne dokumenty w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Po wprowadzeniu plików należy wcisnąć przycisk „Wyślij pliki i złóż ofertę” a następnie potwierdzić, że chce się złożyć ofertę. W tym momencie system rozpoczyna proces walidacji składanych plików, ich automatycznego szyfrowania, pakowania i składania na platformie.
UWAGA! Nie można zmieniać nazwy formularza ofertowego. Zmiana nazwy pliku formularza ofertowego skutkuje wyświetleniem przez system komunikatu o błędzie.
Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub pieczęcią elektroniczną. Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu. Szczegółowe informacje, jak podpisywać podpisem kwalifikowanym znajdują się w Instrukcji Podpisywania dostępnej w „Centrum Pomocy”.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
5. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:sekretariat@wilczeta.pl.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
9 Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 8, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku, gdy wniosek, o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 8 zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 13, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wilczęta, 14-405 Wilczęta 84;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 152845,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonania robót budowlanych) dla zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach” współfinansowanego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zakres prac i robót obejmuje poprawę parametrów cieplnych budynku poprzez jego termomodernizację, na którą składa się:
• ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian w gruncie dla pomieszczeń piwnicznych,
• wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
• modernizacja pomieszczenia kotłowni,
• remont dachu sali gimnastycznej,
• wykonanie wynikających z tego niezbędnych prac dodatkowych,
• instalacja pompy ciepła wraz z remontem instalacji c.o. – wg projektu branżowego
• montaż paneli fotowoltaicznych – wg projektu branżowego
Szczegółowy zakres w/w robót budowlanych określony został w projektach technicznych, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej warunków wykonywania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.
3. Nadzór inwestorski będzie pełniony przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia funkcji nadzoru inwestycyjnego w specjalności:
a) branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno – budowlanym bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;
b) branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;
c) branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.
4. Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej niż jednej branży pod warunkiem posiadania przez tą osobę odpowiednich uprawnień.
5. Do obowiązków wykonawcy (inspektora nadzoru) należą wszystkie podstawowe czynności inspektora nadzoru przewidziane na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz następujące obwiązki:
1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej realizacji z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z promesą wstępną oraz inwestycyjną na dofinasowanie projektu, a także z umową z wykonawcą robót budowlanych,
2) udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych, a także przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływają na postęp realizacji zadania oraz inicjowanie i prowadzenie takich spotkań,
3) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
4) udział w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi (bez domagania się dodatkowej zapłaty),
5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (jeżeli będzie wymagany) i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego,
6) wykonywanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na poszczególnych etapach, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego,
7) koordynowanie działań w zakresie realizacji robót budowlanych,
8) sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
9) sprawdzanie przed zastosowaniem atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów budowlanych z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,
10) rozwiązywanie razem z zamawiającym wszelkich problemów i sporów związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie zamiennych rozwiązań i materiałów, wad dokumentacji, rozliczaniem zrealizowanych robót budowlanych,
11) uzgadnianie z zamawiającym wszystkich ewentualnych zmian zaistniałych podczas robót budowlanych,
12) udzielanie zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielania informacji i wyjaśnień na temat realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów wymaganych przez zamawiającego – w terminie wskazanym przez zamawiającego,
13) w przypadku przerwania realizacji inwestycji, dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawcę robót budowlanych przed zerwaniem umowy, dokonanie inwentaryzacji robót w sposób umożliwiający sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, określenie należności dla wykonawcy inwestycji,
14) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegający zakryciu lub zanikających, organizowanie i uczestniczenie we wszystkich odbiorach częściowych i końcowych,
15) żądanie od wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w razie gdy ich kontynuacja mogła wywołać jakieś zagrożenia bądź niedopuszczalną sprzeczność z opracowaną dokumentacją,
16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i zagrożeń,
17)zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie minimum raz w tygodniu oraz w razie konieczności na każde wezwanie zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, nie później niż w dniu następnym od daty wezwania (w przypadku nagłej potrzeby niezwłocznie),
18) nadzór nad terminowością realizacji zadania,
19) wykonywanie innych obowiązków nie wymienionych w umowie, które uznane zostaną za niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin płatności faktury– waga kryterium 40%,
Łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100, w tym:
- z tytułu ceny – 60 pkt
- z tytułu terminu płatności faktury– 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) wykonanie w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji, robót budowlanych związanych z montażem pomp ciepła i robót budowlanych związanych z montażem paneli fotowoltaicznych o łącznej wartości tych robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto, przy czym liczba robót budowlanych nad którymi był pełniony nadzór inwestorski, składających się na tą kwotę nie może być większa niż 5. Wykonawca musi okazać świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego na każdą z tych robót.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za pełnienie funkcji inspektora nadzoru posiadającą wymienione poniżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w specjalności:
1) kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień). Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;
2) kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;
3) kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru ww. specjalności . Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
UWAGA
• przez uprawnienia budowalne należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).
• w przypadku osób, które nabyły uprawniania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) Wykaz usług wykonanych w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji, robót budowlanych związanych z montażem pomp ciepła i robót budowlanych związanych z montażem paneli fotowoltaicznych o łącznej wartości tych robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto, przy czym liczba robót budowlanych nad którymi był pełniony nadzór inwestorski, składających się na tą kwotę nie może być większa niż 5. Wykonawca musi okazać świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego na każdą z tych robót.
UWAGA:
a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4a) SWZ,
b) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ – wykaz robót budowlanych,
c) wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbiory tych robót, podając datę i kurs,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww warunek mogą spełnić łącznie.
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
UWAGA:
a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4b) SWZ,
b) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób,
c) w wykazie osób dla wszystkich wskazanych osób należy podać rodzaj i zakres posiadanych uprawnień, numer uprawnień i liczbę lat doświadczenia jako kierownik budowy lub kierownik robót branżowych licząc od daty uzyskania uprawnień,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww dokument Wykonawcy składają wspólnie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 700,00 PLN (słownie złotych: Siedemset 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary nr rachunku 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa wyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz –dokument został załączony w formie elektronicznej wraz ze złożoną ofertą.
5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet ewentualnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowe wykluczenie wykonawcy wynikające z poniżej wskazanej ustawy:
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.