eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › Zakup energii elektrycznej - grupa zakupowaOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej – grupa zakupowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATARZYNA ZAPOROWSKA-JOKIEL Usługi Księgowe, Kancelaria Zamówień Publicznych

1.3.) Oddział zamawiającego: Kancelaria_K_Z_J

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630853775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Różana 27

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-045

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 607532888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelariazp@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Pełnomocnik - art. 37 ust. 2 uPzp

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej – grupa zakupowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a7c2ca6-d297-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00157342/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 GRUPA ZAKUPOWA Zakup energii elektrycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: kancelariazp@interia.pl;
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami w sprawach formalnych: Szymon Jokiel, tel: +48 607532888;
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”;
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB;
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;
7) Niniejsze postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w systemie miniportal (https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania) na liście wszystkich postępowań
w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania;
8) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać
się z Instrukcją korzystania z miniportal i ePuap - stanowiącej zał. nr 4 do SWZ. Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi;
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Katarzyna Zaporowska-Jokiel Usługi Księgowe Kancelaria Zamówień Publicznych z siedzibą w Pniewach (62-045) przy ul. Różanej 27, nr NIP: 7871096538.
3) Kontakt z administratorem Państwa danych osobowych: katarzyna.jokiel@interia.pl.
4) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „GRUPA ZAKUPOWA - Dostawa energii elektrycznej” (nr postępowania: KZP-GRZAK.3410.1.2022);
5) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora;
6) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 4) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 4) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą,
o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO;
8) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał
i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
9) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w Formularzu ofertowym;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
Z uwagi na brak miejsca - szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP-GRZAK.3410.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 211498,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „GRUPA ZAKUPOWA - Dostawa energii elektrycznej”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym wolumenie
266606 kWh, w tym:
C21: 251.606 kWh
C11: 15.000 kWh
Dostawy energii elektrycznej odbywać się będą dla potrzeb ppe - szczegółowy wykaz ilości energii, punktów poboru energii elektrycznej - lokali i obiektów stanowią Załączniki nr 2-1, 2-2 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera także – zał. 6 do SIWZ – istotne postanowienia umowy.
2) Dostawy energii elektrycznej będą realizowane na podstawie odrębnych umów sprzedaży zawartych pomiędzy poszczególnymi Jednostkami (występującymi w imieniu własnym),
a Wykonawcą.
3) Przedmiotem zamówienia nie są usługi dystrybucji energii elektrycznej.
4) Jednostki posiadają, ważne do 30.06.2022 r. umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawarte
z firmą Kogeneracja Zachód S.A., ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Regon: 301936237, NIP: 7831682193. Firma Kogeneracja Zachód S.A. wypowiedziała Zamawiającym umowy sprzedaży energii ze skutkiem na dzień 30.06.2022 r.
Planowany termin realizacji umowy: 1.07.2022 - 31.12.2022
Szczegóły w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3) Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + T
4) Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą łączną liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5) Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

UWAGA !

1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający nie wymaga złożenia w ofercie dokumentu koncesji. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia z art. 125 ust. 1 uPzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. II pkt 8 SWZ (§ 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, Pełnomocnictwo, Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy), Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
• jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
4) Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy, w tym istotnych postanowień umowy, w zakresie:
a) zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa energetycznego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa energetycznego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
b) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku do Umowy,
c) zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia obiektu przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy,
d) zmiany terminu dostaw energii elektrycznej, Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu dostaw energii może być okoliczność niezależna od woli stron,
e) zmiany umowy wynikające ze zmian obowiązującego prawa,
f) zawsze dopuszczalne są zmiany w rozumieniu art. 455 uPzp,
g) strony ustalają, że na wniosek poszczególnych jednostek możliwe jest zwiększenie (do 10%) lub zmniejszenie ilości obiektów oraz wolumenu energii elektrycznej (do 30%) enumeratywnie w OPZ umowy, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy, przy czym zwiększenie - nie więcej niż 10% (art. 455 ust. 2 uPzp),
h) zmiany umowy wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym związane z COVID-19.
jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego.
Szczegółowe zapisy dot. zmian postanowień zawartej umowy zawiera zał. nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ UWAGA: Adres skrzynki na ePUAP do składania ofert: /TNPoznan/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedsiębiorca: Katarzyna Zaporowska-Jokiel, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą pełną: Katarzyna Zaporowska-Jokiel Usługi Księgowe, Kancelaria Zamówień Publicznych
Posługująca się w zakresie obsługi zamówień publicznych nazwą skróconą:

Kancelaria Zamówień Publicznych
ul. Różana 27, 62-045 Pniewy, NIP: 7871096538
e-mail do korespondencji: kancelariazp@interia.pl
Pełnomocnik Zamawiającego w niniejszym postępowaniu działa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, na co posiada stosowne pełnomocnictwa. Podstawa prawna: art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej uPzp.

Lista podmiotów, na rzecz i w imieniu których działa Pełnomocnik w ramach postępowania:

1. Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
ul. Pleszewska 5a, 63-330 Dobrzyca, NIP: 6211006712, Regon: 250573788
2. Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań, NIP: 7811000492, Regon: 000278899

godz. do kontaktu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00.
Wszystkie informacje dot. nin. postępowania będą dostępne na stronie internetowej postępowania, tj.: https://miniportal.uzp.gov.pl/

UWAGA: Adres skrzynki na ePUAP do składania ofert: /TNPoznan/SkrytkaESP
Zamawiający prosi o wnoszenie ew. zapytań do SWZ na e-mail: kancelariazp@interia.pl
Postępowanie:
Postępowanie oznaczone jest nazwą: GRUPA ZAKUPOWA - Dostawa energii elektrycznej.
Postępowanie oznaczone jest znakiem: KZP-GRZAK.3410.1.2022
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.