eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa asortymentu do pakowania zestawów operacyjnych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa asortymentu do pakowania zestawów operacyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340517145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ujejskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-168

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3655478, 52 3655352

1.5.8.) Numer faksu: 52 3655752

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@biziel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa asortymentu do pakowania zestawów operacyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf06b864-ce21-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00150302/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.26 Dostawa włókniny i krepiny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Wszelka korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem winna być opatrzona numerem sprawy: NZZ/13/D/23.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings
3. W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings
2. Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie dokumentu elektronicznego, podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej o której mowa w pkt. 3.
3. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@biziel.pl jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SWZ.
4. Zamawiający po upływie terminu otwarcia ofert dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt. 5. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
5. Korzystanie z Platformy Zakupowej: Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty w postępowaniu może się odbywać bez posiadania konta. Z chwilą aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty.
6. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
7. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
8. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
9. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. W sytuacjach awaryjnych, nieprzewidzianych, np. przerwa w funkcjonowaniu lub awaria strony https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres wskazany w pkt. 5.
11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
12. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".
Uwaga: dalsza ciąg w części 3.9)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: 14. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
15. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert.
16. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 3 niniejszego rozdziału.
17. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji (PYTANIA), zawiadomienia oraz inne informacje do upływu terminu otwarcia ofert w postępowaniu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji warunków zamówienia udzielane będą na zasadach i w terminach określonych w art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez publikację na stronie postępowania pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Wniosek spóźniony Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert / np. złożenie oferty w zakładce – Wyślij wiadomość do zamawiającego
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
19. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
20. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel: 52/36 55 799, e-mail: kancelaria@biziel.pl, strona internetowa: www.biziel.umk.pl,
 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75 jest Pani Joanna Maciejewska, e-mail: inspektor.od@biziel.pl, tel: 52 / 36 55 136,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 ,
− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 ,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZZ/13/D/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 1. Opakowania do sterylizacji z włókniny i krepiny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Dotyczy wszystkich grup

Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena 60%
Termin realizacji bieżącego zamówienia 20%
Reklamacja jakościowa 20 %

Sposób oceniania ofert:
A) Kryterium: Cena – waga kryterium - 60%.

Kryterium: cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:

C = ( Cn / Cb ) x 60
Gdzie:
Cn – oferta z najniższą ceną brutto.
Cb - cena brutto badanej oferty.

B) Kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia – wskaźnik T – obliczony będzie według wzoru:

T = ( To / Tmax ) x 20
Gdzie:
To – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.
Tmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium.
Ilość punktów przyznawanych w ramach To:
1) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 5 dni roboczych – 0 pkt.
2) Termin realizacji bieżącego zamówienia - w ciągu 4 dni roboczych – 15 pkt.
3) Termin realizacji bieżącego zamówienia - w ciągu 3 dni roboczych – 60 pkt.
4) Termin realizacji bieżącego zamówienia - w ciągu 2 dni roboczych – 80 pkt.
5) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 1 dzień roboczy – 100 pkt.

W ramach w/w kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. = 20%.

Uwaga:
Zaoferowanie terminu realizacji bieżącego zamówienia przez wykonawcę może nastąpić tylko w pełnych dniach. Wykonawca nie może zaproponować terminów np. w godzinach lub minutach lub sekundach lub łącznie w dniach i innych jednostkach

C ) Reklamacja jakościowa – waga kryterium – 20%.
Kryterium reklamacja jakościowa – wskaźnik R – obliczony będzie według wzoru:
R = ( Rb / Rmax ) x 20
Gdzie:
Rb – Załatwienie reklamacji jakościowej badanej oferty.
Rmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium
Ilość punktów przyznawanych w ramach Rb:
1) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie do 7 dni, w dni robocze – 0 pkt.
2) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie od 5 do 6 dni, w dni robocze – 30 pkt.
3) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie od 3 do 4 dni, w dni robocze – 70 pkt.
4) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie do 2 dni, w dni robocze – 100 pkt.
W ramach kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. = 20%.

Uwaga:
Zaoferowanie terminu załatwienia reklamacji jakościowej przez wykonawcę może nastąpić tylko w pełnych dniach. Wykonawca nie może zaproponować terminów np. w godzinach lub minutach lub sekundach lub łącznie w dniach i innych jednostkach

D) - Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:
O = C + T + R
Gdzie:
O - ocena oferty.
C - cena.
T - termin realizacji bieżącego zamówienia.
R - reklamacja jakościowa.

Uwaga:
Wszystkie wyżej wymienione kryteria oceny ofert będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb, tj.: jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa 5 lub więcej to zostanie zaokrąglona w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza niż 5 to zostanie zaokrąglona w dół. Właściwe zaokrąglenie liczb, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi po dokonaniu wszystkich czynności matematycznych określonych wzorem, czyli po obliczeniu wyniku końcowego danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Reklamacja jakościowa

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa 2. Test zgrzewu

4.2.6.) Główny kod CPV: 44423000-1 - Artykuły różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24000000-4 - Produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Dotyczy wszystkich grup

Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena 60%
Termin realizacji bieżącego zamówienia 20%
Reklamacja jakościowa 20 %

Sposób oceniania ofert:
A) Kryterium: Cena – waga kryterium - 60%.

Kryterium: cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:

C = ( Cn / Cb ) x 60
Gdzie:
Cn – oferta z najniższą ceną brutto.
Cb - cena brutto badanej oferty.

B) Kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia – wskaźnik T – obliczony będzie według wzoru:

T = ( To / Tmax ) x 20
Gdzie:
To – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.
Tmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium.
Ilość punktów przyznawanych w ramach To:
1) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 5 dni roboczych – 0 pkt.
2) Termin realizacji bieżącego zamówienia - w ciągu 4 dni roboczych – 15 pkt.
3) Termin realizacji bieżącego zamówienia - w ciągu 3 dni roboczych – 60 pkt.
4) Termin realizacji bieżącego zamówienia - w ciągu 2 dni roboczych – 80 pkt.
5) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 1 dzień roboczy – 100 pkt.

W ramach w/w kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. = 20%.

Uwaga:
Zaoferowanie terminu realizacji bieżącego zamówienia przez wykonawcę może nastąpić tylko w pełnych dniach. Wykonawca nie może zaproponować terminów np. w godzinach lub minutach lub sekundach lub łącznie w dniach i innych jednostkach

C ) Reklamacja jakościowa – waga kryterium – 20%.
Kryterium reklamacja jakościowa – wskaźnik R – obliczony będzie według wzoru:
R = ( Rb / Rmax ) x 20
Gdzie:
Rb – Załatwienie reklamacji jakościowej badanej oferty.
Rmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium
Ilość punktów przyznawanych w ramach Rb:
1) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie do 7 dni, w dni robocze – 0 pkt.
2) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie od 5 do 6 dni, w dni robocze – 30 pkt.
3) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie od 3 do 4 dni, w dni robocze – 70 pkt.
4) Załatwienie reklamacji jakościowej w terminie do 2 dni, w dni robocze – 100 pkt.
W ramach kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. = 20%.

Uwaga:
Zaoferowanie terminu załatwienia reklamacji jakościowej przez wykonawcę może nastąpić tylko w pełnych dniach. Wykonawca nie może zaproponować terminów np. w godzinach lub minutach lub sekundach lub łącznie w dniach i innych jednostkach

D) - Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:
O = C + T + R
Gdzie:
O - ocena oferty.
C - cena.
T - termin realizacji bieżącego zamówienia.
R - reklamacja jakościowa.

Uwaga:
Wszystkie wyżej wymienione kryteria oceny ofert będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb, tj.: jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa 5 lub więcej to zostanie zaokrąglona w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza niż 5 to zostanie zaokrąglona w dół. Właściwe zaokrąglenie liczb, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi po dokonaniu wszystkich czynności matematycznych określonych wzorem, czyli po obliczeniu wyniku końcowego danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Reklamacja jakościowa

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie:
- art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
d) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpisu lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem w załączniku nr 5 do SWZ.
3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) - zgodnie z wzorem w załączniku nr 6 do SWZ.

4. Podmioty zagraniczne.
4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w SWZ Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SWZ Rozdział III pkt. 3 pkt.3.1. zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w SWZ Rozdział III pkt. 3 ppkt. 3.1 stosuje się.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe:
a) aktualny dokument dotyczący oferowanego przedmiotu zamówienia (np. opisy techniczne, i/lub instrukcja i/lub wyciągi z instrukcji użytkowania i/lub inne dokumenty opisowe). Zamawiający wymaga aby powyższe przedmiotowe środki dowodowe zawierały przynajmniej następujące dane:
- rozmiar,
- zastosowanie,
- kolor,
- gramatura,
- ilości sztuk w opakowaniu,
oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy grupy 1 (wszystkie pozycje)

oraz:
- ilości sztuk w opakowaniu oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy grupy 2.
b) Oświadczenie że oferowany przedmiot zamówienia w zakresie wyrobu medycznego posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie ustawą o wyrobach medycznych (tzn.: deklarację zgodności i/lub deklarację zgodności UE i/lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną - oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ
c) Oświadczenie czy oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i do używania w przypadku jeżeli nie podlega on regulacji ustawy o wyrobach medycznych. Oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ.
d) Oświadczenie własne Wykonawcy o zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z normą ISO 11607-1, EN 868 lub równoważne - dotyczy Grupy 1, ISO 11607-2 lub równoważne - dotyczy Grupy 2.

UWAGA:
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złoży przedmiotowe środki dowodowe, które będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Przedmiotowe środki dowodowe:
a) aktualny dokument dotyczący oferowanego przedmiotu zamówienia (np. opisy techniczne, i/lub instrukcja i/lub wyciągi z instrukcji użytkowania i/lub inne dokumenty opisowe). Zamawiający wymaga aby powyższe przedmiotowe środki dowodowe zawierały przynajmniej następujące dane:
- rozmiar,
- zastosowanie,
- kolor,
- gramatura,
- ilości sztuk w opakowaniu,
oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy grupy 1 (wszystkie pozycje)

oraz:
- ilości sztuk w opakowaniu oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy grupy 2.
b) Oświadczenie że oferowany przedmiot zamówienia w zakresie wyrobu medycznego posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie ustawą o wyrobach medycznych (tzn.: deklarację zgodności i/lub deklarację zgodności UE i/lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną - oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ
c) Oświadczenie czy oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i do używania w przypadku jeżeli nie podlega on regulacji ustawy o wyrobach medycznych. Oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ.
d) Oświadczenie własne Wykonawcy o zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z normą ISO 11607-1, EN 868 lub równoważne - dotyczy Grupy 1, ISO 11607-2 lub równoważne - dotyczy Grupy 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. W przypadku oświadczenia, o którym mowa w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji V pkt. 5.5., Wykonawca składa je w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie z wzorem w załączniku nr 4 do SWZ.
1.2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.
1.3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego urzędowego rejestru. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
1.4. Wypełniony i podpisany: załącznik nr 1, załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3.Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie:
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
- także wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.
1.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty/oświadczenia o których mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.5.Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia.
1.6. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dodatkowe informacje:
2. Udostępnienie zasobów:
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Zamawiający będzie badał podstawy wykluczenia przewidziane w SWZ – Rozdział XX.
2.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy:
1.1)w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ustawie prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 455 ustawy pzp, na zasadach określonych w tej ustawie.
1.2)w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy produktami/wyrobami zamiennymi, przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem dostawy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów określonych w umowie, w tym w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy; Wykonawca zobowiązany jest do wykazania zaistnienia ww. okoliczności,
1.3)w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy, produktami/wyrobami zamiennymi przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem dostawy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego odpowiednik produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy,
1.4)wymiany urządzenia będącego przedmiotem używania w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do obrotu przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany (udoskonalony), z zastrzeżeniem, iż nie może to spowodować pogorszenia parametrów urządzenia i nie może to spowodować ograniczenia zakresu jego zastosowania,
1.5)wymiany przedmiotu używania na inny o nie gorszych parametrach i zakresie zastosowania w przypadku wystąpienia wady przedmiotu używania, w sytuacji gdy zastąpienie przedmiotu używania takim samy przedmiotem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione albo zajdą inne uzasadnione okoliczności,
1.6)w zakresie przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości w okresie określonym w umowie; łączny okres obowiązywania umowy, której czas trwania został przedłużony, nie może być dłuższy niż 48 miesięcy.
2.Strony dopuszczają możliwość obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy.
3.W przypadku pojawienia się w ofercie handlowej Wykonawcy odpowiednika, któregokolwiek, kilku lub wszystkich produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy o parametrach nie gorszych niż określone w przedmiocie zamówienia, o cenie niższej niż cena produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy, strony dopuszczają możliwość zastąpienia produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy na produkt/wyrób o cenie niższej.
4.Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a.stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b.wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c.zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
d.zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Strony dopuszczają zmianę cen określonych w niniejszej umowie w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o zmianę umowy ulegnie zmianie, w stosunku do wskaźnika ogłoszonego za miesiąc zawarcia umowy, o minimum 10 %. Zmiana następuję w oparciu o wniosek złożony przez stronę wnioskującą o zmianę wynagrodzenia.

Uwaga: dalszy ciąg w sekcji IX Pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć elektroniczne za pośrednictwem Platformy Zakupowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6.Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wskazujące wpływ zmiany cen na koszt wykonania zamówienia oraz powołanie podstawy prawnej zmiany. Drugiej stronie przysługuje prawo weryfikacji wpływu inflacji na cenę materiałów i koszty związane z realizacją zamówienia, żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących przyczyn wskazanych w uzasadnieniu wniosku oraz ich związku z wnioskowaną zmianą cen wynikających z umowy. Ostateczny wzrost wynagrodzenia nastąpi w oparciu o zweryfikowany wzrost materiałów czy kosztów koniecznych do realizacji zamówienia.

7. W przypadku określonym w pkt 5 i uzasadnionym w myśl postanowień pkt 6 stronie przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia do kwoty stanowiącej równowartość ustalonej w procentach różnicy, pomiędzy poziomem zmiany cen określonym w ust. 5 (10 %), a wskaźnikiem cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, określoną w oparciu o stawki wskazane w pierwotnej wersji umowy i szczegółowym formularzu cenowym.
8. Z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia strona może wystąpić nie wcześniej niż po 6 (słownie: sześciu) miesiącach obowiązywania umowy.
9. Strony przewidują możliwości wprowadzania kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co sześć miesięcy, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o zmianę umowy w stosunku do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w oparciu o który dokonano poprzedniej zmiany umowy, ulegnie zmianie o co najmniej 10 %. Podwyższenia dokonuje się, w oparciu o wniosek, o którym mowa w pkt 6 i na zasadach wskazanych w tym ustępie, do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wzrostem poziomu zmiany cen określonym w zdaniu poprzedzającym, a wskaźnikiem cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
10. Zmiana wynagrodzenia w czasie trwania umowy z przyczyn określonych w pkt 5 i 9 może nastąpić do maksymalnej wartości 10 % każdego ze składników wynagrodzenia określonego w szczegółowym formularzu cenowym i w pierwotnej wersji umowy.
11. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia przez stronę wniosku o zmianę wynagrodzenia spełniającego wymogi, o których mowa w pkt 6.

Dodatkowe informacje:
Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. poz. 835).
2. Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły dotyczące podstaw wykluczenia, o których mowa powyżej zostały określone w SWZ - rozdział XX – mieszczącej się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings

Pozostałe informacje:

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone wyraźną klauzulą: np.; „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszych uregulowań.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.