eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie kompleksowych usług pomocy prawnej, obejmującej w szczególności przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-05-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług pomocy prawnej, obejmującej w szczególności przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302144863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratajczaka 19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-814

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwierzbowska@zzo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług pomocy prawnej, obejmującej w szczególności przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eef9b586-d233-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (kwierzbowska@zzo.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio na
ePUAP lub pocztę elektroniczną Zamawiającego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.
Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres kwierzbowska@zzo.pl (nie dotyczy oferty i jej załączników). Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (oferta podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
i opatruje podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji określone są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdz. 25 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdz. 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZO.341.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi pomocy prawnej w zakresie bieżących zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego oraz w zakresie prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wykonywanie czynności wskazanych powyżej polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej w sprawach zagadnień zgłoszonych przez Zamawiającego. Usługa świadczona będzie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ nr referencyjny ZZO.341.10.2022

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP
(do 50% wartości zamówienia podstawowego) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą usługi podobne, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielnie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych aktualnie w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie usług podobnych, co przewidziane
w ramach zakresu zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria opisane w rozdz. 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu przybycia do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 112 ustawy PZP:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału
w postępowaniu.

2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału
w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 6.000.000,00 PLN. (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).

4) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
I. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej 2 usługi polegające na nieprzerwanym świadczeniu stałej obsługi prawnej jednostek sektora finansów publicznych lub spółek prawa handlowego z udziałem jednostek sektora finansów publicznych, przez okres co najmniej 360 dni, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda usługa (wartość świadczenia samej obsługi prawnej bez zastępstwa procesowego) w okresie 360 dni.
Uwaga: W sytuacji, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykaże usługi podobne, świadczone przez okres w sumie odpowiadający 360 dniom lub będący wielokrotnością 360 dni, wówczas każdy 360 - dniowy okres zostanie uznany za jedną usługę podobną, pod warunkiem, że usługa świadczona była w sposób ciągły, u jednego Zamawiającego. Za świadczenie usługi w sposób ciągły Zamawiający uzna również jej wykonywanie na podstawie następujących po sobie umów, pomiędzy którymi występuje przerwa nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych. Okres przerwy nie zostanie wliczony do czasu trwania usługi.
II. w okresie od. 01.01.2021r do dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej 2 usługi obejmujące łączne przeprowadzenie 40 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmujących swoim zakresem:
- kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowania,
- publikację dokumentacji postępowania oraz niezbędnych ogłoszeń na stronie Zamawiającego
i w odpowiednich publikatorach (BZP, DUUE);
- przeprowadzenie postępowania zakończone wyłonieniem wykonawcy lub unieważnieniem procedury;
w tym co najmniej jedną usługę dla jednego Zamawiającego, obejmującą łącznie co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybach konkurencyjnych
w przedmiocie usług odbioru, zagospodarowania i/ lub odzysku odpadów.
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
- zespołem prawnym składającym się z co najmniej 10 osób, skierowanych do obsługi Zamawiającego posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczpospolitej oraz posiadających wpis na odpowiednią listę, potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego.
Przy czym w skład zespołu prawnego muszą wchodzić:
I. Koordynator zespołu prawnego, który będzie posiadać:
• 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem świadczącym pomoc prawną w bieżącej obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych lub spółek prawa handlowego z udziałem jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie bieżącej obsługi prawnej z uwzględnieniem udzielania zamówień publicznych;
• doświadczenie, zdobyte w ciągu ostatnich 16 miesięcy w reprezentacji Zamawiających
w 2 postępowaniach przed KIO,
• doświadczenie zdobyty w ciągu ostatnich 16 miesięcy w reprezentacji Wykonawcy w co najmniej
1 postępowaniu przed KIO,
• doświadczenie, polegające na przygotowaniu w okresie ostatnich 12 miesięcy, co najmniej 10 opinii prawnych w zakresie problematyki wynikającej z realizacji umów przez wykonawców dla jednostek sektora finansów publicznych lub spółek prawa handlowego z udziałem jednostek sektora finansów publicznych lub Skarbu Państwa,
• doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 12 miesięcy, polegające na opracowaniu lub opiniowaniu co najmniej 30 umów dla jednostek sektora finansów publicznych lub spółek prawa handlowego z udziałem jednostek sektora finansów publicznych,
II. komórka zespołu prawnego skierowana do realizacji zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, która będzie składać się z co najmniej trzech osób posiadających niżej wskazane doświadczenie:
• doświadczenie w przeprowadzeniu 10 procedur o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (wymagane doświadczenie dla każdego z członków komórki zespołu prawnego skierowanego do zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych);
• co najmniej jedna ze wskazanych osób - członków komórki zespołu prawnego skierowanego do zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych zobowiązana jest posiadać doświadczenie
w zakresie świadczenia pomocy prawnej dla spółki prawa handlowego z udziałem jednostki sektora finansów publicznych, występującej jako Wykonawca, polegającym na wsparciu w opracowaniu dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego oraz w zakresie obsługi technicznej procesu składania oferty,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) warunek określony w ust. 4a) – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę
wspólnie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów Wykonawców występujących wspólnie,
w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego;
2) warunki, o których mowa w ust. 4b) – zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą
dysponowanie osobami posiadającymi określone kwalifikacje;
3) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do oferty wypełnionego Załącznika nr 7 do
SWZ stanowiącego oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać które roboty budowlane/
dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, zał nr 5 do SWZ, dostępności przedmiotowego dokumentu w formie elektronicznej, Zamawiający samodzielnie pobierze go z bazy danych);
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, 109 ust.1 pkt 4 oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ);
c) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) lit. a SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem).
Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
b) Wykazu usług wykonanych w okresie (…) (zgodnie z postawionym warunkiem), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień, posiadanego doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) formularz ofertowy (wg wzoru - zał. nr 3 do SWZ);
2) wykaz dodatkowego doświadczenia (wg wzoru- załącznik nr 4 do SWZ),
3) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – (wg wzoru – załącznik nr 5 do SWZ).
Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego;
4) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy -
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofert oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa
w rozdz. 8.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi
potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z par. 14 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofert składane drogą elektroniczną zgodnie z rozdz. 11 SWZ. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryteria oceny ofert szczegółowo zostały opisane w SWZ.
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.