eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie jedenastu szkoleń dwudniowych z zakresu umiejętności miękkich dla pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie jedenastu szkoleń dwudniowych z zakresu umiejętności miękkich dla pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

1.3.) Oddział zamawiającego: CUPT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141007145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Europejski 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-844

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@cupt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cupt.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wspieranie Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie jedenastu szkoleń dwudniowych z zakresu umiejętności miękkich dla pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59714c25-cca9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149238/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie jedenastu szkoleń dwudniowych z zakresu umiejętności miękkich dla pracowników CUPT.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59714c25-cca9-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e- Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, z siedzibą pod adresem: 00-844, Warszawa, pl. Europejski 2, który oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa oraz że posiada ważny tytuł prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania CUPT i takie przetwarzanie oraz przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub adres kontaktowy wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, podmiotom świadczącym na rzecz CUPT usługi związane z obsługą systemów teleinformatycznych oraz organom administracji państwowej o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa w sprawie niniejszego zamówienia została zrealizowana.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO oraz dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
CUPT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4.2023.ZAM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 377408,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie jedenastu (11) dwudniowych szkoleń z zakresu umiejętności miękkich wraz z częścią integracyjną, zwanych dalej „szkoleniami”, dla maksymalnie 350 pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”.
Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania szkoleń oraz działań dodatkowych mających na celu integrację wśród uczestników szkoleń (wraz z zapewnieniem adekwatnego zaplecza logistycznego). Szkolenia odbędą się dla 11 grup. Przewidywana/szacunkowa liczba uczestników dla każdej grupy szkoleniowej podana została w ust. 6 OPZ. W przypadku szkoleń powyżej 30 osób, Zamawiający wymaga, aby szkolenia przeprowadzone były przez co namniej 2 trenerów, w pozostałych przypadkach dopuszcza prowadzenie szkoleń przez co najmniej 1 trenera.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 4.3.)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 34

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 66

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają następujące warunki dotyczące:
2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub nadal realizuje należycie, w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), co najmniej trzy (3) usługi, gdzie każda z usług obejmowała łącznie co najmniej poniższy zakres:
1) polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu certyfikowanego cyklu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich w wymiarze co najmniej osiem (8) dni;
2) każde szkolenie zorganizowane w ramach cyklu szkoleń zostało zorganizowane dla grupy składającej się z co najmniej ośmiu (8) uczestników i prowadzone było przez co najmniej dwóch (2) trenerów.
Uwaga: Usługa rozumiana jest jako jedna umowa. W przypadku, gdy usługa jest w trakcie realizacji, jej dotychczas zrealizowana część powinna potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa wyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – jeśli Wykonawca nie wskaże w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ miejsca, w którym Zamawiający może samodzielnie znaleźć przedmiotowy dokument dotyczący Wykonawcy,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy) albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
3) dokumentu dotyczącego podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 1) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby.

UWAGA: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z Ofertą podmiotowych środków dowodowych. Wzór dokumentów, o których mowa w pkt 2, Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu usług wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) SWZ, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
a) Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
b) Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit a) powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej (przedstawić pisemne uzasadnienie).
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku, gdy w przedstawionych na potwierdzenie spełnienia warunków dokumentach wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) na dzień,
w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie opublikował średnich kursów walut należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.

UWAGA: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z Ofertą podmiotowych środków dowodowych. Wzór dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta Wykonawcy musi zawierać:
1) Formularz ofertowy – podpisany zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5 i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5 i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) -
o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8,
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 ppkt 1.2) SWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8,
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, podpisane zgodnie z zasadami,
o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8 – o ile dotyczy;
6) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w Ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-8
– o ile dotyczy;
7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – niezbędny dla oceny oferty wg przyjętych kryteriów oceny ofert wskazanych w Rozdziale XVII ust. 3 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SWZ musi spełniać każdy z Wykonawców. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje zawarte zostały w PPU, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, m.in.:
1. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany:
1) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie lub zwiększenie) – (...)
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, (...)
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, (...)
4) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat (...)
5) zmianę w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa – w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
6) zmianę terminu wykonania Umowy (przedłużenie) z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących następstwem działania siły wyższej – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
7) zmianę miejsca wykonania Umowy (realizacji szkolenia) z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących następstwem działania siły wyższej – w zakresie dostosowania postanowień Umowy do tych zmian;
8) zmianę trenera uczestniczącego w realizacji Przedmiotu Umowy, wskazanego przez Wykonawcę w Wykazie osób, (...)
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają, pod rygorem nieważności, sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej.
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 powyżej, następować będzie na wniosek Wykonawcy zawierający wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dodatkowo:
1) w przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2) - wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, (...)
2) w przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 3) - wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) na wysokość wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3);
3) w przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 4) - wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4) na wysokość wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4).
4. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) – 4) powyżej, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem (...)
5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1)- 4) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 4) będą mieć wpływ na koszty realizacji Umowy przez Wykonawcę.
6. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w § 4 ust. 3 Umowy wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego i nie stanowi zmiany Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.