eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowo Podgórne › utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Tarnowo PodgórneOgłoszenie z dnia 2022-05-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnowo Podgórne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 115

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowo Podgórne

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-080

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618959235

1.5.8.) Numer faksu: 618146118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@tarnowo-podgorne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.tarnowo-podgórne.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c466e14f-b988-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009567/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 utrzymanie terenów zielonych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00118573/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Rada Gminy Tarnowo Podgórne w 2000r. Uchwałą nr XXVII/224/2000 powołała powstanie Spółki Komunalnej, w celu realizacji ustawowych zadań własnych gminy. Wykonanie uchwały zostało powierzone Wójtowi, w wyniku czego Wójt Gminy Tarnowo Podgórne jako jedyny udziałowiec utworzył aktem założycielskim Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Zachodniej 4. Gmina ma 100% udziałów w spółce (wyciąg KRS) w związku z tym sprawuje nad spółką prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Ponad 90% działalności Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Tarnowo Podgórne, sprawującą pełną kontrolę, o której mowa powyżej. W Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego ani pośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOP.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 370370,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 1.1.1. W ramach pielęgnacji zieleni, koszenie trawników w zależności od temperatury, ilości opadów, jakości trawników itp. wg. potrzeb. Na terenach wymienionych w tabeli nr 1. wysokość odrostu nie powinna przekroczyć 50% wysokości koszenia tj. koszenie ok. 7 razy rocznie. Na terenach wymienionych w tabeli nr 2 wysokość odrostu nie może przekroczyć 100% wysokości koszenia tj. min 4 razy rocznie . Koszenie trawników parkowych zacienionych, co najmniej 3 razy. Koszenie terenów zielonych gminnych nieurządzonych min. 2 razy rocznie w zależności od położenia i warunków atmosferycznych . 1.1.2. Podane długości żywopłotów w metrach bieżących, średnia wysokość żywopłotu wynosi ok. 1 m. Formowanie żywopłotów w miejscach nasłonecznionych co najmniej 2-krotne w pozostałych silnie zacienionych 1-krotnie. 1.1.3. Dodatkowe koszenie terenów zieleni na terenie Gminy wskazanych przez Zamawiającego o łącznej powierzchni do 30 % zgodnie z zakresem prac wskazanym przez Zamawiającego. 1.1.4. Jeżeli wystąpi przebudowa zieleni na jakimś odcinku lub powierzchnia terenu zieleni zostanie zmniejszona, to Wykonawca otrzyma polecenie wyłączenia tych terenów z obsługi i w zamian Zamawiający może zlecić w ramach wynagrodzenia, inny teren o tej samej lub podobnej powierzchni na terenie Gminy. Zmiany powyższe nie stanowią zmiany umowy. 1.1.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczność wykonywanych zabiegów. Szkody wyrządzone przez niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będą podstawą do dodatkowej zapłaty. 1.1.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów roślinnych powstałych w trakcie prac (trawa, gałęzie, liście) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do wykonanie prac porządkowych bezpośrednio po wykonaniu poszczególnych prac 1.1.7. Wykaz terenów zielonych o wysokim stopniu pielęgnacji - tabela nr 1 - Zakres prac do wykonania: - minimum 5 -krotne koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywiezieniem odpadów roślinnych, - minimum 2-krotne odchwaszczanie i nawożenie trawników, - uzupełnianie ubytków darni trawiastej, - odtwarzanie zniszczonych fragmentów trawników (zadeptanych, zajeżdżonych) poprzez przekopanie i obsianie trawą, - podlewanie w razie potrzeby trawników, - pielęgnacja, przycinanie i podlewanie skupin krzewów, bylin, - wygrabienie liści z trawników, - wykonanie jesiennego (listopad /grudzień) oczyszczenia całej powierzchni terenów zieleni poprzez usunięcie zanieczyszczeń w tym opadłych liści, obumarłych roślin itp. 1.1.8. Wykaz terenów zieleni o średnim stopniu pielęgnacji – tabela nr 2 Zakres prac do wykonania : - minimum 4-krotne koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywiezieniem odpadów roślinnych, - minimum 1-krotne odchwaszczanie i nawożenie trawników, - pielęgnacja oraz przycinanie skupin krzewów lub bylin, - wygrabienie liści z trawników, - wykonanie jesiennego (listopad /grudzień) oczyszczenia całej powierzchni terenów zieleni poprzez usunięcie zanieczyszczeń w tym opadłych liści, obumarłych roślin itp. 1.1.9. Wykaz terenów zieleni o niskim stopniu pielęgnacji - tabela nr 3 Zakres prac do wykonania : - minimum 3-krotne koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywiezieniem odpadów roślinnych, - minimum 1-krotne odchwaszczanie i nawożenie trawników, - wykonanie jesiennego (listopad/grudzień) oczyszczenia całej powierzchni terenów zieleni poprzez usunięcie zanieczyszczeń w tym opadłych liści, obumarłych roślin itp. - przycinanie krzewów. 1.1.10. Pielęgnacja żywopłotów: Zakres prac do wykonania : - 1 lub 2-krotne przycinanie i formowanie żywopłotów, - odchwaszczanie i spulchnianie gleby przy żywopłotach, - nawożenie krzewów min 1 x w roku,
- wygrabianie liści i oczyszczenie jesienne z zanieczyszczeń w tym opadłych liści. 1.1.11. pielęgnacja istniejących grup krzewów Zakres prac do wykonania: - min. 1 x w roku przycinanie i formowanie krzewów w terminie uzależnionym od danego gatunku krzewu, - podlewanie grup krzewów w razie potrzeby (10 l wody na 1 krzew), - nawożenie krzewów min 2 x w roku,
- opryski przeciwko owadom, szkodnikom i chorobom grzybowym min 1 x w roku, - odchwaszczanie i spulchnianie gleby w grupach krzewów min 2 x w roku., - wygrabienie liści z grup krzewów, - wykonanie jesiennego (listopad /grudzień) oczyszczenia całej powierzchni terenów zieleni poprzez usunięcie zanieczyszczeń w tym opadłych liści, obumarłych roślin itp. 1.1.12. Pielęgnacja młodych drzew Zakres prac do wykonania: - odchwaszczanie powierzchni wokół pnia drzew w promieniu 0,5 m - min 2 x w roku, - nawożenie, - podlewanie w razie potrzeby (20 litrów na drzewo co 2 dni), - opryski przeciwko owadom, szkodnikom i chorobom grzybowym min 1 raz w roku, - poprawienie wiązań, uzupełnianie palików wzmacniających i rygli, - usuwanie odrostów oraz przycinanie i formowanie korony, - zabezpieczanie i leczenie ran.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 400000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 400000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 400000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770004121

7.3.3) Ulica: ul. Zachodnia 4

7.3.4) Miejscowość: Tarnowo Podgórne

7.3.5) Kod pocztowy: 62-080

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 400000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.