eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Wielki Klincz - granica z gminą Nowa KarczmaOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Wielki Klincz - granica z gminą Nowa Karczma

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIERZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelecka 9

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 6865980

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@koscierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://koscierzyna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja publiczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Wielki Klincz - granica z gminą Nowa Karczma

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c801a81-ce0a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007341/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Wielki Klincz-granica z gminą Nowa Karczma

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest pracownik Zamawiającego pod względem merytorycznym Pan Szymon Malek pod względem proceduralnym P. Katarzyna Wysiecka-Szamocka.
9. Wszelkie informacje, w tym wezwania od zamawiającego zostaną przekazane wykonawcy na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści (SWZ).
11. Zamawiający będzie obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
4. Zalecenia:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z
3) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
7) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
8) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor25052018@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, środowiskowej i kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Wielki Klincz w Gminie Kościerzyna.
Zadanie dotyczy zaprojektowania nowej drogi publicznej składającej się z drogi dla pieszych i rowerów, na odcinku od Wielki Klincz, ul. Kościerska - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2201G do granicy z gm. Nowa Karczma, obręb Nowy Barkoczyn. Szlak planowanej drogi biegnie gruntami po trasie byłej linii kolejowej. Szczegółową lokalizację planowanej drogi wskazano na załączonym szkicu na podkładzie mapy zasadniczej. Z uwagi na konieczność przejęcia gruntów Skarbu Państwa, zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Długość planowanego odcinka drogi to około 2750mb, szerokość 2,5m („trudne warunki”). W ramach projektu należy przewidzieć między innymi:
- zaprojektowanie drogi dla pieszych i rowerów o długości łącznej około 2750mb: o nawierzchni as-faltowej - 1 x 5cm, czarny, o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej (w obrębie skrzyżowania z DP).
- przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201G z gminną drogą wewnętrzną poprzez zapro-jektowanie dwóch przejść pieszo-rowerowych wraz z dedykowanym oświetleniem tych przejść,
- rozbiórka istniejącego mostu drogowego nad trasą planowanej ścieżki (kolizja z mostem w bardzo złym stanie technicznym)
- zaprojektowanie komunikacji z drogami prowadzącymi obecnie do rozbieranego mostu,
- stałą organizację ruchu (w tym zmianę organizacji w zakresie DP2201G),
- połączenie z projektowaną drogą pieszo-rowerową po stronie gminy Nowa Karczma,
- projekty podziału geodezyjnego - 5 działek,
- usunięcia kolizji (m.in. projektowany gazociąg, istniejący słup linii elektroenergetycznej),
- uzgodnienia (m.in. istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, istniejący gazociąg, sieci wod-kan., uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Kościerzynie przebudowy DP2201G, uzgodnienie z Zakładem Komunalnym Gminy Kościerzyna przebudowy dróg przy rozbieranym moście).
- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, o której mowa w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- opracowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-gowej w tym materiałów do wniosków o wydanie opinii.
Zamówienie należy złożyć w liczbie egzemplarzy:
- KIP- 4 egz.
- Projekt PZT z projektem architektoniczno-budowlanym - 5 egz.
- Projekty techniczne - 3 egz.
- STWIORB - 2 egz.
- Projekt stałej organizacja ruchu - 5 egz.
- projekt podziałów nieruchomości - 5 egz.
- Wnioski o opinie do ZRID 4 egz. (Samorządy). 5 egz. (Instytucje), - Wniosek o wydanie ZRID z za-łącznikami - 2 egz.
- Wersja elektroniczna całej dokumentacji (np. płyta CD).

Zestawienie działek objętych zadaniem z wyszczególnieniem koniecznych podziałów nieruchomości:
Działka
Obręb
Wielki
Klincz Własność Podział nieruchomości
435 SP NIE - do przejęcia w całości
438 Gmina Kościerzyna TAK - do szerokości projektowanego pasa drogowego
436 SP NIE - do przejęcia w całości
470 Gmina Kościerzyna TAK - do szerokości projektowanego pasa drogowego
479 SP NIE - do przejęcia w całości
481 Gmina Kościerzyna TAK - do szerokości projektowanego pasa drogowego
400 SP NIE - do przejęcia w całości
398 Gmina Kościerzyna TAK - do szerokości projektowanego pasa drogowego
392 SP NIE - do przejęcia w całości
383 SP NIE - do przejęcia w całości
382/3 Gmina Kościerzyna TAK - do szerokości projektowanego pasa drogowego
377 SP NIE - do przejęcia w całości
378/2 Droga powiatowa Nie - przebudowa skrzyżowania z inną drogą publiczną
356/2 Droga powiatowa Nie - przebudowa skrzyżowania z inną drogą publiczną


Zakres rzeczowy zamówienia określa mapa z planowanym przebiegiem ścieżki pieszo-rowerowej (załącznik nr 9) oraz dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 10).
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony wyżej obejmuje w szczególności:
a) sporządzenie projektu wstępnego (koncepcji) i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiające-go
b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikających z przepisów uzgodnień;
c) inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do wycinki. Drzewa i inna roślinność przeznaczone do wycinki muszą być zaznaczone na PZT wraz z numeracją zgodną z pozycjami drzew wskaza-nymi w KIP,
d) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu (w tym uzgodnienie),
e) sporządzenie projektów technicznych,
f) wykonanie projektów podziałów nieruchomości,
W zakresie projektowania wykonawca zastosuje się do wymagań opisu przedmiotu zamówienia i umowy.

Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z:
1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego za-kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609),
2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021, poz. 2454),
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonal-no-użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U.2021,poz.2458),
5) ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 1973 ze zm.),
6) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
7) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
8) ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrze-bami,
9) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w spra-wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
10) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wa-runków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne,
11) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-stycji w zakresie dróg publicznych,
12) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
13) ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
14) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględ-nieniem art. 99-103, w szczególności dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępo-waniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla niniej-szego zadania. Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowa w art. 99 ust. 5 i 6 oraz art. 101 ust.4 ustawy Pzp wymaga uprzedniej konsultacji z Zamawiającym.
Zgodnie z zapisami art. 91 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że nie dokonuje podziału zamówienia na części. Opracowana w wyniku zamówienia dokumentacja powinna być spójna.
Dokonanie wymuszonego podziału zamówienia na zbyt małe części mogłoby spowodować niskie zainteresowanie tym zamówieniem nawet wśród wykonawców z sektora MŚP.
Wobec powyższego podział tego zamówienia jest niezasadny.

1. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
8. Zatrudnienie.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, o którym mowa w
art. 95 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia dokonywane będą w PLN.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

wartość punktowa wagi w %
Cena oferty 60 %
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40%

Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.

Sposób oceny ofert:
Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem:

PO = PK1 + PK2

PO – liczba punktów przyznanych ofercie
PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena”
PK2 – liczba punktów dla kryterium „termin wykonania przedmiotu zamówienia”

Dla kryterium: „Cena”

PK1 = (CN / CR x 60%) x 100

PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena”
CN – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
CR – cena oferty badanejTermin wykonania przedmiotu zamówienia 40%
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

0 pkt. – wykonanie przedmiotu umowy w terminie podstawowym, tj. w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
20 pkt – wykonanie przedmiotu umowy szybciej o 3 miesiące niż w terminie podstawowym, tj. w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
40 pkt – wykonanie przedmiotu umowy szybciej o 6 miesięcy niż w terminie podstawowym, tj. w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Informacje dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykaz usług
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi o długości co najmniej 2 km, lub co najmniej jedna usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o długości co najmniej 2 km.


Wykaz osób
Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- projektant branży drogowej - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- projektant branży elektrycznej – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia kwalifikacji i uprawnień bu-dowlanych, dopuszcza doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia, które zostały wydane na podsta-wie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z uwzględnieniem ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawo-dowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 6 SWZ (wykaz osób, kwalifikacje).
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Załącznik nr 5 SWZ (wykaz wykonanych usług - doświadczenie).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust. 2 i ust. 9 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakresie wskazanym w rozdziale VII ust. 2 SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, które zostały przewidziane względem wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru).

7) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
8) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.pieniądzu;
3.2.gwarancjach bankowych;
3.3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
a) 4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 36832800072001000755160004;
z podaniem tytułu: „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Wielki Klincz - granica z gminą Nowa Karczma.”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1.musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 uPzp.
5.2.z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3.powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4.termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5.w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6.beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna;
5.7.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona .
7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale X ust. 7 pkt 1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie
o którym mowa w Rozdziale VII ust. 11 SWZ z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych
w projekcie umowy

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) zmiana terminów wykonania umowy:
a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
b) zmiany będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
2) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,
d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązania jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w tym zmiana o której mowa w ust. 1 pkt.2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w niniejszej SWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 439 ustawy Pzp przewiduje się następujące przypadki, w których na wniosek każdej ze stron może nastąpić zmiana niniejszej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia (zwiększenia lub obniżenia) na skutek zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w okresie realizacji umowy.
2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu miesięcznym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS) w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski, o ile wskaźnik ten po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą, wzrośnie/spadnie o co najmniej 10%, w stosunku do wysokości tego wskaźnika w dniu zawarcia umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy może być waloryzowane po upływie 6 miesięcy realizacji umowy, począwszy od dnia
zawarcia umowy.
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jeden raz w okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 Pzp,
5. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść
15% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzień zawarcia
umowy.
6. Każda ze Stron ma prawo żądania zmiany wynagrodzenia pod warunkiem przedstawienia obiektywnych dowodów na potwierdzenie tego w jaki sposób cena materiałów lub koszty związane z realizacją umowy wpływają na warunki realizacji umowy a w szczególności na cenę wykonania usługi.
7. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać zmiana cen na określonym poziomie, w szczególności:
1) pisemny wykaz cen będących przedmiotem umowy i mających wpływ na realizacje umowy lub kosztów związanych z realizacją umowy;
1) inne dokumenty lub dowody na potwierdzenie wystąpienia przesłanek uzasadniających wprowadzenie postulowanych zmian tj.czy i w jakim stopniu zmiana wpłynęła na koszty wykonania umowy .
8. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy.
9. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w § 16 Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia jego podwykonawcom na zasadach określonych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.