eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podgórzyn › Budowa budynku użyteczności publicznej dla świadczenia usług społecznych w PodgórzynieOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku użyteczności publicznej dla świadczenia usług społecznych w Podgórzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Podgórzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821718

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 14

1.5.2.) Miejscowość: Podgórzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-562

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757548101, 757548119

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@podgorzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgorzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3cdd6dc2-b449-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność wynikająca z ustawy o samorządzie gminnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku użyteczności publicznej dla świadczenia usług społecznych w Podgórzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cdd6dc2-b449-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071103/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku użytecznosci publicznej dla świadczenia usług społecznych w Podgórzynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00110571

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GP.271.24.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej o funkcji strażnicy ochotniczej straży pożarnej, świetlicy wiejskiej, biblioteki i przychodni zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zaprojektowano budynek o urozmaiconym rzucie. Budynek posiadać będzie trzy przenikające się bryły.
Obiekt nie posiada podpiwniczenia.
Parterowa bryła (część wschodnia) to strażnica straży pożarnej z częścią garażową.
Dwie dwukondygnacyjne bryły to:
• biblioteka, zaplecze kuchenne świetlicy i pokoje gościnne (część centralna), do której przylega (od strony południowej) parterowa sala świetlicy,
• przychodnia zdrowia (od strony zachodniej).
Wszystkie bryły obiektu przykryte będą płaskimi stropodachami. Na stropodachu parterowej bryły sali świetlicy zaprojektowano taras, dostępny z trzech pokoi gościnnych.
Wysokość obiektu od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, czyli wejściu do strażnicy straży pożarnej, do najwyżej położonego punktu stropodachu znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi: 8,22 m.
Długość obiektu wynosi: 52,16 m.
Szerokość obiektu wynosi: 38,01 m.
Kubatura: 6201,20 m3
Powierzchni zabudowy: 1016,45 m2
Powierzchnia całkowita: 1465,62 m2
Powierzchnia użytkowa: 1193,56 m2
Liczba kondygnacji użytkowych wynosi: 2 (parter i piętro).
Budynek nie posiada podpiwniczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45216000-4 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 17.03.2023 r. o godz. 14:00 upłynął termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty: od Wykonawcy PRE-FABRYKAT Sp. z o. o., Budbest Sp.
z o. o. (Lider konsorcjum) i Energobest Sieci Elektryczne Artur Migacz (Partner konsorcjum) oraz AMG Agnieszka Jarzębicka. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 7.235.772,36 zł netto, tj. 8.900.000,00 zł brutto. Najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę Budbest Sp. z o. o. (Lider konsorcjum) i Energobest Sieci Elektryczne Artur Migacz (Partner konsorcjum), wynosząca 11.836.290,00 zł brutto, przewyższa kwotę, którą Zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.