eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubań › Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rybackiej 16 w Lubaniu - Gmina Miejska LubańOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rybackiej 16
w Lubaniu – Gmina Miejska Lubań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Lubań

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 7 Dywizji 14

1.5.2.) Miejscowość: Lubań

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-800

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 6464499

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: boi.um@miastoluban.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.luban.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rybackiej 16
w Lubaniu – Gmina Miejska Lubań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77b50a0a-d1e2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005120/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego , Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,10439,ogloszenia-o-zamowieniach.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,10439,ogloszenia-o-zamowieniach.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu mini portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wsp/portal,
adres skrytki: /umluban/SkrytkaESP,
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie
może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: boi.um@miastoluban.pl
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. "RODO", Administrator Danych informuje, że:
2. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Lubań reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubań. Z administratorem danych można się kontaktować:
1) pod adresem korespondencyjnym : ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
2) pod adresem poczty elektronicznej : boi.um@miastoluban.pl
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Lubań jest Pan Ryszard Skowron. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych:
1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej : ido@miastoluban.pl
2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem : inspektor ochrony danych,
4. Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celu:
1) związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:
a) dokonania oceny i wyboru oferty Wykonawcy (np. ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy),
(b) ułatwienia kontaktu z wykonawcą, zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty, (c) podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy, niezbędność do zawarcia umowy,
d) obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania dokumentacji. Ponadto administrator nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych podanych przez osobę.
5. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celu w punkcie 1 litera c, (2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla celu w punkcie 1 litera d, (3) art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla celów w punkcie 1 litery c i d,
6. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym w oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator działając w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności osób, których dane zostały zawarte w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1: Wymiana istniejącej stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu, związane z wymianą istniejącej stolarki okiennej na nową wykonaną z profili PVC o współczynniku Uw<0,9 W/(m2K) z higrosterowanymi nawiewnikami okiennymi o wydajności min. 30m3/h i zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową wykonaną z profili „ciepłego aluminium”.

1) Zakres robót związanych z wymianą stolarki okiennej obejmuje:
a) ostrożny demontaż istniejącej stolarki okiennej, bez naruszenia istniejących wewnętrznych lastrykowych parapetów okiennych i zewnętrznych blaszanych podokienników
b) oczyszczenie i przygotowanie otworów do montażu
c) montaż nowej stolarki na odpowiednio dobrane kotwy
d) uszczelnienie szczelin montażowych wokół nowych ram pianą montażową
e) regulacja obsadzonej stolarki okiennej
f) utylizacja okien pochodzących z rozbiórki (wywiezienie na składowisko potwierdzone dokumentem przyjęcia odpadu)

2) Zestawienie stolarki okiennej:
a) okno (O1) 156x207 cm – uchylno-rozwierne, dwudzielne, dwurzędowe, kolor biały,
Uw<0,9 W/(m2K), g≥ 50%, Lt≥74%, Rw 32-35 dB, nawiewnik okienny
higrosterowany 4 szt. o wydajności min. 30m3/h 153 szt.
b) okno (O2) 156x154 cm – uchylno-rozwierne, dwudzielne, jednorzędowe, kolor biały,
Uw<0,9 W/(m2K), g≥ 50%, Lt≥74%, Rw 32-35 dB, nawiewnik okienny
higrosterowany 2 szt. o wydajności min. 30m3/h 17 szt.
c) okno (O3) 156x100 cm – uchylno-rozwierne, dwudzielne, jednorzędowe, kolor biały,
Uw<0,9 W/(m2K), g≥ 50%, Lt≥74%, Rw 32-35 dB, nawiewnik okienny
higrosterowany 2 szt. o wydajności min. 30m3/h 34 szt.
d) okno (O4) 156x90 cm – uchylno-rozwierne, dwudzielne, jednorzędowe, kolor biały,
Uw<0,9 W/(m2K), g≥ 50%, Lt≥74%, Rw 32-35 dB, nawiewnik okienny
higrosterowany 2 szt. o wydajności min. 30m3/h 2 szt.
e) okno (O5) 155x132 cm – uchylno-rozwierne, dwudzielne, jednorzędowe, kolor biały,
Uw<0,9 W/(m2K), g≥ 50%, Lt≥74%, Rw 32-35 dB, nawiewnik okienny
higrosterowany 2 szt. o wydajności min. 30m3/h 5 szt.
f) okno (O6) 110x110 cm – uchylno-rozwierne, jednodzielne, jednorzędowe, kolor biały,
Uw<0,9 W/(m2K), g≥ 50%, Lt≥74%, Rw 32-35 dB, nawiewnik okienny
higrosterowany 1 szt. o wydajności min. 30m3/h 5 szt.
g) okno (O7) 124x124 cm – uchylno-rozwierne, jednodzielne, jednorzędowe, kolor biały,
Uw<0,9 W/(m2K), g≥ 50%, Lt≥74%, Rw 32-35 dB, nawiewnik okienny
higrosterowany 1 szt. o wydajności min. 30m3/h 3 szt.
h) okno (O8) 207x144 cm – uchylno-rozwierne, dwudzielne, jednorzędowe, kolor biały,
Uw<0,9 W/(m2K), g≥ 50%, Lt≥74%, Rw 32-35 dB, nawiewnik okienny
higrosterowany 2 szt. o wydajności min. 30m3/h 2 szt.
i) okno (O9) 207x244 cm – rozwierne, jednoskrzydłowe z naświetlem górnym
i naświetlami bocznymi kolor biały, Uw<0,9 W/(m2K), g≥ 50%, Lt≥74%,
Rw 32-35 dB, nawiewnik okienny higrosterowany 1 szt. o wydajności min. 30m3/h 6 szt.
j) okno (O10) 156x207 cm – nie podlega wymianie 3 szt.
k) okno (O11) 156x154 cm – nie podlega wymianie 1 szt.
l) okno (O12) 60x60 cm – nie podlega wymianie 2 szt.

Wymiana stolarki okiennej nie może spowodować uszkodzeń elewacji w ościeżach, zewnętrznych blaszanych podokienników oraz wewnętrznych lastrykowych parapetów. Elementów tych nie objęto zakresem robót. Demontaż należy wykonać ostrożnie wyjmując ościeżnice do wewnątrz.

3) Zakres robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej obejmuje:
a) ostrożny demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
b) oczyszczenie i przygotowanie otworów do montażu
c) montaż nowej stolarki na odpowiednio dobrane kotwy
d) uszczelnienie szczelin montażowych wokół nowych ram pianą montażową
e) regulacja obsadzonej stolarki drzwiowej
f) utylizacja drzwi pochodzących z rozbiórki (wywiezienie na składowisko potwierdzone dokumentem przyjęcia odpadu)

4) Zestawienie stolarki drzwiowej:
a) drzwi (DW1) 107x205 cm – pełne, jednoskrzydłowe, kolor biały, otwierane na zewnątrz, lewe, kształtowniki aluminiowe z przegrodą termiczną, panel gładki, zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami, wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami, klamka w kolorze drzwi, zawiasy rolkowe malowane w kolorze drzwi, profil podprogowy tworzywowy do ,,ciepłego montażu”, system uszczelnień obwodowy – 1 szt.
b) drzwi (DW2) 113x205 cm – pełne, jednoskrzydłowe, kolor biały, otwierane na zewnątrz, lewe, kształtowniki aluminiowe z przegrodą termiczną, panel gładki, zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami, wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami, klamka w kolorze drzwi, zawiasy rolkowe malowane w kolorze drzwi, profil podprogowy tworzywowy do ,,ciepłego montażu”, system uszczelnień obwodowy – 1 szt.
c) drzwi (DW3) 113x205 cm – pełne, jednoskrzydłowe, kolor biały, otwierane na zewnątrz, lewe, kształtowniki aluminiowe z przegrodą termiczną, panel gładki, zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami, wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami, klamka w kolorze drzwi, zawiasy rolkowe malowane w kolorze drzwi, profil podprogowy tworzywowy do ,,ciepłego montażu”, system uszczelnień obwodowy - 1 szt.
d) drzwi (DW4) 80x205 cm – pełne, jednoskrzydłowe, kolor biały, otwierane do wewnątrz, prawe, kształtowniki aluminiowe z przegrodą termiczną, panel gładki, zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami, wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami, klamka w kolorze drzwi, zawiasy rolkowe malowane w kolorze drzwi, profil podprogowy tworzywowy do ,,ciepłego montażu”, system uszczelnień obwodowy - 1 szt.
e) drzwi (DW5) 410x290 cm – przeszkolone, z naświetlem górnym i naświetlami bocznymi, dwuskrzydłowe, kolor biały, otwierane na zewnątrz, lewe/prawe, kształtowniki aluminiowe z przegrodą termiczną, panel gładki, zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami i funkcją dzienną, wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami, klamka/uchwyt w kolorze drzwi, zawiasy rolkowe malowane w kolorze drzwi, profil podprogowy tworzywowy do ,,ciepłego montażu”, system uszczelnień obwodowy – 1 kpl.
f) drzwi (DW6) 110x210 cm – pełne, jednoskrzydłowe, kolor biały, otwierane na zewnątrz, lewe -1 szt., prawe -1 szt. kształtowniki aluminiowe z przegrodą termiczną, panel gładki, zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami, wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami, klamka w kolorze drzwi, zawiasy rolkowe malowane w kolorze drzwi, profil podprogowy tworzywowy do ,,ciepłego montażu”, system uszczelnień obwodowy - 2 szt.
g) drzwi (DW7) 153x290 cm – przeszklone, półtoraskrzydłowe z naświetlem 70 cm, kolor biały, otwierane na zewnątrz, kształtowniki aluminiowe z przegrodą termiczną, panel gładki, zamek, szyna do drzwi dwuskrzydłowych z wbudowanym koordynatorem kolejności zamykania skrzydeł, wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami, klamka w kolorze drzwi, zawiasy rolkowe malowane w kolorze drzwi, profil podprogowy tworzywowy do ,,ciepłego montażu”, system uszczelnień obwodowy – 1 szt.
h) drzwi (DW8) 80x205 cm – pełne, jednoskrzydłowe, kolor biały, otwierane na zewnątrz, lewe, kształtowniki aluminiowe z przegrodą termiczną, panel gładki, zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami, wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami, klamka w kolorze drzwi, zawiasy rolkowe malowane w kolorze drzwi, profil podprogowy tworzywowy do ,,ciepłego montażu”, system uszczelnień obwodowy – 2 szt.
i) drzwi (DG) 230x205 cm – nie podlegają wymianie 1 szt.
Wymiana stolarki drzwiowej nie może spowodować uszkodzeń elewacji w ościeżach. Elementów tych nie objęto zakresem robót. Demontaż należy wykonać ostrożnie wyjmując ościeżnice do wewnątrz. Współczynnik przenikania ciepła U<1,3 W/(m2K).
Zakres robót obejmuje wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej z montażem w podstawowym zakresie, bez robót tynkarskich i malarskich związanych z naprawą ościeży okiennych i drzwiowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421131-1 - Instalowanie drzwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres wydlużonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu, związane z Termomodernizacją obiektu. Roboty obejmują:
1) ustawienie rusztowań elewacyjnych, montaż zsypów do gruzu
2) rozbiórkę pomieszczenia zbiornika wyrównawczego zlokalizowanego na dachu budynku głównego szkoły. Pomieszczenie murowane z bloczków betonu komórkowego, przykryte dachem z płyt korytkowych z pokryciem papowym
3) rozbiórkę istniejącego pokrycia z warstwą ocieplenia ze styropianu gr. 12 cm dachu budynku głównego, łącznika i dobudówki
4) rozbiórkę murowanych kominów wentylacyjnych łącznie z czapkami betonowymi do poziomu dachu
5) rozbiórkę wszystkich obróbek blacharskich dachu (blacha do złomowania)
6) rozbiórkę orynnowania dachu łącznie z uchwytami (blacha nie nadająca się do użytku)
7) demontaż instalacji odgromowej na dachu (drut do złomowania)
8) demontaż wywiewek kanalizacji sanitarnej
9) demontaż umieszczonych w elewacji frontowej i tylnej budynku, kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej przestrzeni stropodachu
10) częściowy demontaż korytkowych płyt dachowych z betonową warstwa wyrównawczą (gr. ok. 7 cm) dla wykonania otworów roboczych do ocieplenia przestrzeni stropodachu. Demontaż należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ponowne użycie płyt.
11) usunięcie istniejącej warstwy gr. ok. 10 cm z wiór i trocin ocieplającej stropodach
12) usunięcie istniejącej izolacji paroszczelnej z papy umieszczonej w wentylowanej przestrzeni stropodachu
13) ułożenie nowej izolacji paroszczelnej z papy w wentylowanej przestrzeni stropodachu
14) ocieplenie wentylowanego stropodachu, przez wdmuchnięcie granulatu z wełny mineralnej gr. 25 cm
15) ułożenie zdemontowanych żelbetowych płyt korytkowych (zamknięcie stropodachu)
16) uzupełnienie betonowej warstwy wyrównawczej gr.7 cm na płytach korytkowych
17) zagruntowanie betonowego podłoża i ułożenie dwuwarstwowego pokrycia z papy łączonej termicznie (warstwa podkładowa, warstwa nawierzchniowa)
18) podmurowanie kominów wentylacyjnych cegłą klinkierową licowaną do wysokości min. 40 cm ponad połać dachową z zakończeniem betonowymi czapkami kominowymi
19) wykonanie kompletnych obróbek blacharskich dachu z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
20) montaż nowego orynnowania dachu rynnami o średnicy 150 mm wykonanymi z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,55 mm
21) montaż w elewacji frontowej i tylnej czerpni stalowych 14x14 cm z krućcem o długości 50 cm zakończonych żaluzją. Krućce mają umożliwić swobodny przepływ powietrza w strefie wentylowanej stropodachu, po wdmuchaniu granulatu z wełny mineralnej
22) budowę na dachu budynku głównego instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp
23) wykonanie instalacji odgromowej na dachu z drutu stalowego ocynkowanego śr. 8 mm
24) wykonanie uszczelnień masą silikonową w ościeżach od zewnątrz, wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
25) wymianę instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicy i parteru dobudówki. Istniejąca instalacja stalowa spawana z grzejnikami żeliwnymi, zostanie wymieniona na instalację wykonaną z rur miedzianych z płytowymi grzejnikami stalowymi i włączona do węzła ciepłowniczego
26) wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w węzłach sanitarnych parteru, pierwszego i drugiego piętra oraz na odcinku poziomym w piwnicy do węzła ciepłowniczego. Istniejąca instalacja wykonana z rur stalowych zostanie wymieniona na instalację z rur miedzianych i włączona do zasobnika wody ciepłej w węźle ciepłowniczym
27) wymianę zasobnika cwu z wymianą armatury i punktów czerpalnych. Istniejący zasobnik cwu 2000 l zostanie wymieniony na biwalentny zasobnik cwu 300l.
28) wymianę instalacji wody zimnej w węzłach sanitarnych parteru, pierwszego i drugiego piętra oraz na odcinku od przyłącza do węzła ciepłowniczego
29) wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej w węzłach sanitarnych parteru, pierwszego i drugiego piętra
30) wymianę armatury i przyborów sanitarnych
31) wymianę źródeł światła na LED w budynku głównym szkoły i łączniku. Wymianie podlegają wyłącznie źródła światła (świetlówki, żarówki) na zamienniki LED. Istniejące oprawy pozostają, należy je dostosować do ledowych źródeł światła. Całkowitej wymianie podlegają łączniki instalacji oświetlenia w budynku głównym szkoły i łączniku.
32) wymianę opraw oświetleniowych na LED w dobudówce. W pomieszczeniach dobudówki zostają wymienione istniejące mieszane oprawy na nowe kompletne oprawy LED wraz z łącznikami instalacji oświetlenia
33) montaż nakładek renowacyjnych z PCV na okienne parapety z lastryko
34) roboty murarskie, tynkarskie i malarskie związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
35) wymianę okładzin ściennych w węzłach sanitarnych
36) wymianę posadzek w węzłach sanitarnych
37) wywóz i utylizację odpadów pochodzących z rozbiórek
38) wykonanie badań sprawdzających instalacji elektrycznych i odgromowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262300-4 - Betonowanie

45261320-3 - Kładzenie rynien

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres wydłużonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (dotyczy dwóch części):
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem szeroko pojętą termomodernizację obiektów budowlanych o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust.1, art. 109 ust. 1 pkt 5,7 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik Nr 9 do SWZ;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Lubań

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.