eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010436362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rogalińska 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-206

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222775604

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@dbfo-wola.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dbfo-wola.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

finansowa i prawna obsługa placówek oświatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-743c59a5-cd3b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155922

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023542/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa środków czystości dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy oraz szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-743c59a5-cd3b-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl, https://www.dbfo-wola.waw.pl/,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ROZDZIAŁ VIII SWZ ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/p

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XXV SWZ-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DB/WO/ŚRODKI.CZYSTOŚCI/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 757623,71 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33711900-6 - Mydło

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

XI. WARUNKI UDZAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie na dostawę środków czystości w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy o wartości brutto nie mniejszej niż 250.000 zł. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się dostawą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1) na dzień składania ofert okres dostawy już wykonanej będzie nie krótszy niż 6 miesięcy; oraz
2) dowody, o których mowa w części XIV sekcji B ust. 2 pkt 2 potwierdzą, że dostawa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ROZDZIAŁ XIV SWZ- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU część B pkt 4-9

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ROZDZIAŁ XIV SWZ- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU część B pkt 1-3

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe, które potwierdzą spełnianie wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu cenowym - Załącznik nr 1 do SWZ oraz dowody wymagane w określonych przypadkach poświadczone specjalistycznymi certyfikatami np. Atest PZH, atest Instytutu Matki i Dziecka, oznakowania europejskiego znaku ekologicznego Ekolabel lub innego znaku z oznaczeniem EKO lub równoważny atest/certyfikat/znak, atest/certyfikat który potwierdzi, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa, nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ROZDZIAŁ X SWZ-INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ROZDZIAŁ VII SWZ-ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
1. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze aneksu w każdym czasie, w przypadku zaistnienia warunku:
1) zmiany nazwy, NIP, Regonu, numeru rachunku, adresu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy;
2) zmiany nazwy, NIP, Regonu, adresu Zamawiającego lub Odbiorców wskazanych w Liście Odbiorców, którą stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;
3) działania siły wyższej – rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron umowy, których nie mogły one przewidzieć, ani zapobiec, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które zakłócają lub uniemożliwiają terminową realizację umowy, na przykład epidemie, w tym coronawirusa (Covid-19), klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od stron umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
5) powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.