eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 26

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612927501

1.5.8.) Numer faksu: +48612920072

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@szamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bce6cd5b-ce19-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037731/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowa instrukcja dla
Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy.2.
Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.3.Oferta
powinna być:1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,2. złożona przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platforma zakupowa.pl,3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione4. Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku”.5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES
zewnętrzny.Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w
formacie XAdES.Szczegółowy opis określa SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L
119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, Miasto i Gmina Szamotuły informuje że: I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Szamotuły, adres siedziby: ul.Dworcowa 24, 64-500 Szamotuły,
tel. (61) 29-27-576, 568, fax 61 29 20
072, NIP 787-207-44-67, REGON 631258230, zwany dalej Miasto i Gmina Szamotuły.Inspektor ochrony danych w Mieście i Gminie
Szamotuły jest Pani Pani Aleksandra Cnota-Mikołajec, kontakt: iod@eduodo.pl. II.RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA - Opis w SWZIII. ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Opis w
SWZ IV. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-Opis w SWZ V. ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH-Opis w SWZ VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ Opis w SWZ VII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH-Opis w SWZ VIII. WYTYCZNE
DLA WYKONAWCY1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z
RODO, w szczególności
własny obowiązek informacyjny Wykonawcy, przewidziany w art. 13 RODO, względem osób Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 2. Ponadto Wykonawca wypełnia własny
obowiązek informacyjny Wykonawcy, wynikający z
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.
14 ust. 5 RODO. 3. Mając na uwadze powyższe, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane
zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz celem zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymienione własne
obowiązki informacyjne, a osoby
których dane dotyczą posiadają wiedzę, że ich dane zostały ujawnione Zamawiającemu, Wykonawca składa wobec Zamawiającego
oświadczenie stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ, w którego treści Wykonawca potwierdzi wypełnienie rzez Wykonawcę jego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz potwierdzi przekazanie osobom których dane dotyczą treści klauzuli
informacyjnej Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 338745,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły w zakresie obejmującym:
a) 700 m2 remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltową na gorąco.
b) 1700 m2 remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltową na gorąco w formie nakładki warstwy ścieralnej

Zakres prac:
1. Obcięcie krawędzi uszkodzonych miejsc w nawierzchni w kształcie zbliżonym do czworokąta
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc
3. Posmarowanie oczyszczonych miejsc emulsją asfaltową,
4. Ułożenie masy mineralno-asfaltowej na gorąco w ilości 125kg/m² wraz z zagęszczeniem
Prace będą wykonywane na terenie wsi i miasta.
Po zakończonych pracach teren przyległy należy przywrócić do stanu pierwotnego.
Uwaga:
W związku z faktem, że roboty będą prowadzone w ruchu ulicznym,
przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.
Wyłoniony w przetargu Wykonawca po zawarciu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac niezwłocznie opracować i przedstawić
do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
- Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
- Projekt umowy - załącznik nr 7 do SWZ,
- Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na wykonaniu remontów nawierzchni drogi. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w dokumentacji niniejszego postępowania, przez co w szczególności należy rozumieć warunki realizacji robót szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający przeprowadzi stosowne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

KRYTERIUM RANGA
Cena (C) 60%
Czas reakcji od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego (T) 40%
RAZEM: 100%

2. Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin / Co x 60 pkt.
gdzie: Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej

3. Kryterium czas reakcji zgłoszenia przez Zamawiającego (T) będzie rozpatrywane na podstawie czasu reakcji Wykonawcy od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę (pisemnie, faxem lub mailem) do czasu faktycznego wykonania remontu cząstkowego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego czasu reakcji, Zamawiający uzna czas wynosi 5 dni roboczych. Wskazanie czasu reakcji powyżej 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego będzie niezgodne z SWZ i będzie skutkować odrzuceniem oferty. Najkrótszy czas reakcji to jest 3 dni robocze od dnia zgłoszenia, za który można uzyskać maksymalną ilość punktów w tym kryterium. Czas wskazany ofercie poniżej 3 dni roboczych będzie traktowane jako 3 dni do porównania ofert.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

T = T max x 40 pkt
T o
gdzie: T max – najkrótszy czas wśród badanych ofert
T o – czas reakcji w ofercie ocenianej

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
Ocena oferty = C+T
4. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową o wartości minimum 50.000 zł brutto każda.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:
A. Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;

Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.

UWAGA!
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) - które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2) Podmiotowe środki dowodowe podmiotów zagranicznych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

Lp Wymagany podmiotowy środek dowodowy
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Roz VIII pkt. 2 ppkt. 1) lit. a) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa wyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy wystawienia ww. dokumentów stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty-załącznik nr 3 do SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 (Załącznik nr 2 do SWZ), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILNA
1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa Rozdziale VIII pkt. 1. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, udzielone zgodnie z wymogami ustawowymi, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 SWZ oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza:
1.1. Przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
1.1.1. konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych lub robót o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
1.1.2. przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca
1.1.3. siły wyższej,
1.1.4. warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,
1.1.5. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.),
W powyższych przypadkach termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmian–e - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.
1.2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
1.3. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne i jakościowe lub na o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.
Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów budowy lub eksploatacji, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z zasadami ustalonymi w § 13 ust. 4.
Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych.
1.4. Dopuszczalna jest zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
1.5. Dopuszczalna jest zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, w przypadkach wskazanych w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Na zasadach określonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 PZP, Strony będą waloryzowały koszty realizacji czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy („Waloryzacja”). Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu każdej z cen jednostkowych podanych w Formularzu ofertowym za remont jednego (1) m2 wykonanych prac w Ofercie na zasadach opisanych w niniejszym ustępie:
1) Żadna ze Stron nie będzie uprawniona wystąpić z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wcześniej niż 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy.
cd. w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.