eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnobrzeg › Dostawa leków różnych do SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w TarnobrzeguOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków różnych do SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 831216550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dekutowskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Tarnobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.zpo@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zpotarnobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków różnych do SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88ee07e2-d1d6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064655/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa leków różnych do SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zpotarnobrzeg.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zpotarnobrzeg.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Informacje ogólne
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Wa-runkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
e) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
2) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami - nie dotyczy składania ofert i wniosków
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 1) b), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym po-stępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania - RZ271.1.1.2021. ).
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: biuro.zpo@interia.pl
c) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt b) adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzie-lenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać za-mawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3) Pozostałe informacje
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
b) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
d) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie , o którym mowa w pkt 3) b), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
e) W przypadku otrzymania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w wersji nieedytowalnej np. pdf, Zamawiający wymaga aby treść wszystkich pytań w formie edytowalnej wysyłać dodatkowo drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro.zpo@interia.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Tarnobrzegu, ul. Dekutowskiego 20, 39 – 400 Tarnobrzeg, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: biuro.zpo@interia.pl lub telefonicznie pod nr 15 822 73 55.
b) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro.zpo@interia.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ271.1.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków różnych dla SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Tarnobrzegu.
2) Kod CPV: 33600000-6 Produkty farmaceutyczne.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
4) Podane w formularzu asortymentowo-cenowym nazwy handlowe są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. równoważnych farmaceutyczne i terapeutycznie. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące zagadnień biorównoważności leków - zmodyfikowano wg Kaliszana i Janickiego.
Równoważność farmaceutyczna określa sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej (lub zasadniczo podobnej - np. tabletki, kapsułki) postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania taką sama drogą; równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować różnice w rozpuszczaniu oraz biodostępnosci, a w konsekwencji w działaniu środka farmaceutycznego.
Równoważność terapeutyczna
Dwa środki są równoważne terapeutycznie, jeżeli są równoważne farmaceutycznie i jeżeli po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takie, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań.
5) W przypadku, gdy zostaną wykorzystane ilości orientacyjne leków zawartych w danej pozycji formularza asortymentowo-cenowego, Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówienia tych leków w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy.
6) Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
7) Standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w SWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, takich jak:
a) Przedmiot zamówienia
b) Zakres zamówienia
c) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – Wymagania zostały określone:
we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. W § 7 Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia będący produktem leczniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne ( tj. Dz. U. 2016 r. poz. 2142, z póź. zm.), i dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami tej ustawy, który posiada:
- aktualne, ważne na dzień składania oferty pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez Ministra Zdrowia, lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską;
- aktualną kartę charakterystyki produktu leczniczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
a) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. b), z zastrzeżeniem pkt c).
b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt a) Zamawiający żąda:
aa) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu , o którym mowa w pkt 1)a) dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Do oferty należy załączyć:
a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
b) Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik n 2 do SWZ.
c) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącz-nik nr 3 do SWZ.
d) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma pełnomocnictwa została określona w pkt IX.6 niniejszej części.
e) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – jeżeli dotyczy.

Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
A) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2)b) lit. aa) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Forma prawna Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy.
3. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców);
4. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji;
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
6. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
7. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
9. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców (dotyczy pkt IV.2).b).
10. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zapisy określone w pkt IV.1) c) obowiązują.
11. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana cen
1. Wartość brutto asortymentu nie wzrośnie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4.
2. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.
3. Zmiany cen, o których mowa wyżej, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w ust. 2 musi być sporządzony i podpisany przez obie strony aneks.
4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany polegającej na wzroście ceny (wartości brutto), Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie nowych cen, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których te zmiany wynikają. Zmiana cen polegająca na wzroście może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
5. Obniżenie cen może nastąpić bez uzasadnienia w każdym czasie, ale również wymaga aneksu do umowy.
6. Zmiana cen może nastąpić również w przypadkach wymienionych niżej:
1) wprowadzenia do obrotu w okresie realizacji umowy asortymentu równoważnego, przy czym strony ustalą jego cenę jednostkową, która nie może być wyższa niż cena asortymentu uwzględnionego pierwotnie w umowie;
2) zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania), przy czym nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu oraz proporcjonalnie do zmiany nastąpi korekta ceny opakowania;
3) wystąpienia braku asortymentu na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zaprzestanie produkcji, wycofania z obrotu) i wówczas istnieje możliwość zastąpienia go asortymentem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu wycofanego lub brakującego.
Zmiana przedmiotu umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przedmiotu niniejszej umowy w przypadku gdy:
1) producent zaprzestanie produkcji przedmiotu zamówienia o nazwie handlowej wskazanej w formularzu asortymentowo-cenowym, lub
2) przedmiot zamówienia o nazwie handlowej wskazanej w Formularzu asortymentowo-cenowym, będzie niedostępny na rynku polskim i możliwe będzie jego zastąpienie asortymentem biorównoważnym, tj.: zawierającym tę samą substancję czynną zgodną z nazwą międzynarodową i występującym w tej samej postaci farmaceutycznej, ale innego producenta.
2. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zastąpienie, w formie określonej w ust. 1 pkt 2. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o powyższym i zachowa: termin dostawy, wartość jednostkową netto, jak w ofercie lub wartości jednostkowej niższe. Przedmiotowa zmiana wymaga podpisania aneksu do umowy.
3. Jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa handlowa asortymentu objętego umową Zamawiający dopuszcza taką zmianę. Zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.
4. W przypadku wskazanym w ust. 2 cena jednostkowa netto tego przedmiotu zamówienia nie może ulec zwiększeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2) Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena.
3) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena brutto 100%

Punkty za kryterium dla n – tego Wykonawcy będą obliczane wg wzoru:
a) dla kryterium – cena brutto

Pcn = Cmin ÷ Cn x 100 pkt


gdzie: 1% = 1 pkt
( Pcn) – ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy;
( Cmin) – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
( Cn) – cena zawarta w badanej ofercie;

5) Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 pkt.
6) Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.