eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bulkowo › Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo - Etap II część biologicznaOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BULKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bulkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-454

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 265 20 13

1.5.8.) Numer faksu: 24 265 23 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bulkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bulkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30a396e2-d1d1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028154/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo - Etap II część biologiczna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.bulkowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja z Zamawiającym: gmina@bulkowo.pl lub r.frankiewicz@bulkowo.pl. Składanie ofert https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: r.frankiewicz@bulkowo.pl lub gmina@bulkowo.pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”, wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w dziale XI), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej: gmina@bulkowo.pl lub r.frankiewicz@bulkowo.pl. W korespondencji należy posługiwać się numerem referencyjnym postępowania RRA.ZKR.271.5.2022.
8) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, o której mowa w punkcie 7 może również odbywać się także za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
9) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Uwaga: Pytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem powyższych rozporządzeń ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty jest opisane w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zawiera rozdział XLII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zawiera rozdział XLII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRA.ZKR.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo
– Etap II część biologiczna

a) remont reaktora biologicznego wraz z wymianą wyposażenia technologicznego,
b) budowę nowego osadnika wtórnego,
c) przebudowę istniejącego osadnika na zagęszczacz osadu,
d) wymianę dmuchaw,
e) wymianę workownicy na prasę do odwadniania osadów,
f) zagospodarowanie terenu wokół, budowę drogi dojazdowej,
g) bieżącą konserwację budynku socjalno – technicznego,
h) termomodernizację budynku socjalno – technicznego,
i) wykonanie ogrodzenia,
j) wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamówienia oraz innych robót budowlanych warunkujących pełne i prawidłowe wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapakowanie, załadowanie, transport, wszelkie opłaty, w tym celne i graniczne, odbiór, rozładowanie, magazynowanie i ochronę wszystkich dóbr i innych rzeczy potrzebnych do realizacji robót oraz przedmiotu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233140-2 - Roboty drogowe

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + G
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
G - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji”.
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty

W Kryterium II (G) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
G = G1 + G2


gdzie:
Okres gwarancji na roboty budowlane w ocenianej ofercie
G1= ----------------------------------------------------------------------- x 20 pkt
Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane

Okres gwarancji na urządzenia technologiczne
i materiały udzielany przez producenta w ocenianej ofercie
G2= ----------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt
Maksymalny okres gwarancji na urządzenia technologiczne
i materiały udzielany przez producenta

Uwaga!
Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie maksymalny okres gwarancji otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium okres gwarancji.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 48 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony również w umowie.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na urządzenia technologiczne i materiały udzielany przez producenta wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji na urządzenia technologiczne i materiały udzielany przez producenta wynosi 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 2 - Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego
a) zakup, dostawa, serwis i gwarancje ciągnika i wozu asenizacyjnego
o minimalnych parametrach i z wyposażeniem opisanym w załączniku nr 14 do SWZ,
b) oznaczenie graficzne ciągnika i wozu asenizacyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34223340-1 - Cysterny naczepowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + G
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
G - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji”.
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty
W Kryterium II (G) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Okres gwarancji na ciągnik i wóz asenizacyjny
udzielany przez producenta w ocenianej ofercie
G= ----------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalny okres gwarancji na ciągnik i wóz asenizacyjny
udzielany przez producenta

Uwaga!
Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie maksymalny okres gwarancji otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium okres gwarancji.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na ciągnik i wóz asenizacyjny
udzielany przez producenta wynosi 12 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji na ciągnik i wóz asenizacyjny udzielany przez producenta wynosi 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiace do oceny ofert zostanie przyjęty okres 24 miesiące
i taki zostanie uwzględniony także w umowie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU dla części 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna1. Warunki w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
2. Warunki w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
3. Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zmówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia
i załączy opłaconą polisę OC.
4. Warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
4.1. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenia.
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody w ramach których należało wykonać co najmniej roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne i elektryczne i o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto każda (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
Za zakończenie roboty budowlanej Zamawiający uzna roboty, dla których podpisano protokół odbioru końcowego.
Ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli elementy składowe tego warunku były zrealizowane w jednym kontrakcie, jak również w osobnych kontraktach.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
4.2. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osobowego skierowanego do realizacji zamówienia w charakterze kierowników robót budowlanych branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować i skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej:
1) 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadającą:
a) uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220),
b) co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2) 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/ robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą:
a) uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220),
b) co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
3) 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i AKPiA, posiadającą:
a) uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220),
b) co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie robót elektrycznych.
UWAGA nr 1:
Spośród osób wymienionych w podpunkcie 4.2. Wykonawca wskaże osobę, która będzie dodatkowo pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień
i doświadczeń. W przypadku zmiany personelu wskazanego w ofercie, nowa osoba wprowadzana do personelu musi wykazać się wykształceniem i doświadczeniem, co najmniej takim samym jak osoba, która jest zastępowana. Każda zmiana personelu musi być uzgadniana z Zamawiającym w formie pisemnej.
UWAGA nr 2:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.
II. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU dla części 2 - Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dla części 2 zamówienia Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
dla części 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
II. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
dla części 2 - Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego.
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
dla części 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100),
2) Wykazu robót budowlanych, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, wraz z referencjami, potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w dziale XIX pkt 4.1 SWZ.,
3) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w dziale XIX pkt 4.2 SWZ.
UWAGA:
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
II. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
dla części 2 - Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego.
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

I. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych dla Części 1 zamówienia.
1) Wypełnione Zestawienie kluczowych urządzeń, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ – w przypadku składania oferty na Część 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna Do wypełnionego przez Wykonawcę/Oferenta Zestawienia kluczowych urządzeń należy dołączyć karty katalogowe zaoferowanych urządzeń. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę/Oferenta, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
II. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych dla Części 2 zamówienia.
1) Wypełnioną specyfikację techniczną ciągnika i wozu asenizacyjnego, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ - w przypadku składania oferty na Część 2 - Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

I. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu dla Części 1 zamówienia.
1) Zestawienie kluczowych urządzeń, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ – w przypadku składania oferty na Część 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna Do wypełnionego przez Wykonawcę/Oferenta Zestawienia kluczowych urządzeń należy dołączyć karty katalogowe zaoferowanych urządzeń. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę/Oferenta, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
II. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu dla Części 2 zamówienia.
1) Specyfikacja techniczna ciągnika i wozu asenizacyjnego wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ - w przypadku składania oferty na Część 2 - Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, KWOTA WADIUM dla części 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna.
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bulkowo Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, nr rachunku: 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030
Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia:
Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, KWOTA WADIUM dla części 2 - Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przez Wykonawcę, który będzie składał ofertę na część 2 zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE dla części 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna
1) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę wniesienia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bulkowo Bank Spółdzielczy w Staroźrebach,
nr rachunku: 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030
Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
a) w oryginale w postaci papierowej albo
b) przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia w postaci elektronicznej na adres: gmina@bulkowo.pl.
3) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
4) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i podlega zwrotowi (15 dni po upływie rękojmi za wady).
5) Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę (gwarancja podstawowa +gwarancja dodatkowa).
6) Zwrot zabezpieczenia (70%) – w terminie 30 dni od wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
8) Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z art. 453 Prawa zamówień publicznych.
9) Warunkiem zapłaty Beneficjentowi kwoty należnej z tytułu gwarancji/poręczenia nie jest:
a) złożenie gwarantowi/poręczycielowi żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy Beneficjenta,
b) potwierdzenia przez bank lub notariusza, że podpisy widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby umocowane do reprezentowania Beneficjenta,
c) przedstawienie przez Beneficjenta dokumentów lub dowodów potwierdzających nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
d) przedstawienie przez Beneficjenta uprzedniego, pisemnego wezwania do zapłaty,
e) uznanie przez Wykonawcę żądanej należności.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE dla części 2 - Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego

Od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na część 2 - Zakup
i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Dotyczy część 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna.
Zaliczka w wysokości 492 000,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), w tym należny podatek VAT w wysokości 92 000,00 zł, wartość netto 400 00,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), po wykonaniu i odebraniu robót o wartości 400 000,00 zł netto zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym.
Dotyczy część 2 - Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego.
Zaliczka w wysokości 5% wartości umowy zostanie wypłacona w terminie 14 dni od podpisania umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. część 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna.
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ - wzór umowy dla Część 1 zamówienia.
II. Część 2 - Zakup i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego.
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w załączniku nr 5 do SWZ - wzór umowy dla Część 2 zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie przez miniPortal UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (przesłanka obligatoryjna).
Uwaga:
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł (art. 7 ust. 6 i 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.