eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwionka-Leszczyny › Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-LeszczynyOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwionka-leszczyny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a136a4e4-ca2f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020609/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a136a4e4-ca2f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.,
2) poczty elektronicznej: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl,
3) strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a136a4e4-ca2f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2 . Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Ofertę (formularz ofertowy) wraz z załącznikami a także podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w pkt 4, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a)w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik), lub
b)jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl (nie dotyczy składania ofert).
11. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej –zgodnie z pkt 8 i 12 SWZ.
12. Pozostałe informacje dotyczące użycia podpisu elektronicznego – zgodnie z pkt 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne o których mowa w art 13 ust 1-3
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, w tym przesyłek pocztowych, paczek i przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.).

2. Przedmiot zamówienia został opisany w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, natomiast szacunkowe dane dotyczące ilości zamawianych przesyłek zawiera „formularz cenowy”, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium ceny oraz kryteriów jakościowych określonych w pkt 2.

2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena - 60 %,

2) termin płatności - 20 %,

3) możliwość śledzenia przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej - 20 %

1) cena (x1):

Za oferowaną cenę maksymalnie można otrzymać 60 pkt.
Tę liczbę punktów (60 ) otrzymuje oferta, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, z najniższą łączną ceną brutto.
Pozostali Wykonawcy otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższego wzo-ru:

X1 = Cn/Cw x 100 % x 60

gdzie:
X1 - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Cn - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cw – łączna cena brutto danego Wykonawcy zaoferowana w badanej ofercie.

2) termin płatności (x2):

Za maksymalne wydłużenie terminu - do 30 dni od daty wystawienia faktury można otrzymać 20 pkt .
Minimalny termin płatności wynosi do 14 dni od daty wystawienia faktury. Za ten termin płatności Wykonawca nie otrzymuje punktów. Oferta, w której Wykonawca określi termin płatności krótszy niż do 14 dni lub dłuższy niż do 30 dni od daty wystawienia faktury będzie odrzucona.
Terminy płatności punktowane będą następująco:

1) – do 14 dni - 0 pkt,
2) – do 21 dni - 10 pkt,
3) – do 30 dni - 20 pkt.

3) Możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajo-wym z pozycji przeglądarki internetowej (x3):

Jeżeli wykonawca zaoferuje możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej otrzyma 20 pkt;

Jeżeli wykonawca nie zaoferuje możliwości śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej otrzyma 0 pkt

3. Przy obliczaniu punków, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku wg. zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która spełni wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzyma największą łączną ilość punktów, wyliczoną zgodnie ze wzorem:

X = X1 + X2 + X3
gdzie:
X – łączna ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,
X1 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,
X2 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin płatności,
X3 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

2.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.) tj. zostali wpisani do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 2.1 będzie spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 2.1.

Warunek określony w pkt 2.1, będzie także spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 2.1, i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp) .

3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty (formularza ofertowego) należy dołączyć w formie załączników:

1) wyceniony formularz cenowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ,

2) „oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ,
Dołączone do oferty „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) stanowić będzie dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 15 i 39 SWZ oraz dowód potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 21.2.1. SWZ.
W sytuacji o której mowa w pkt 15.3 SWZ Wykonawca wraz z ww. oświadczeniem dołącza do oferty, dowody, że spełnił łącznie przesłanki o których mowa w pkt 15.3 SWZ.
W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum): „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielnie zamówienia jest umocowana do jego reprezentowania – odpis/y lub informacja/e z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

W przypadku wskazania przez wykonawcę/wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający będzie żądać przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie dokumentów.

4) jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy

5) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6) jeżeli osoba (osoby) podpisująca dokumenty lub oświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia działa na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,

7) przypadku, o którym mowa w pkt 21.2.2. SWZ - oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 21.2.3 j SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp)

8) inne – wg potrzeb i postanowień niniejszej SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

W takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo może również wynikać z innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przyjmuje się, że ww. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje również pełnomocnictwo (umocowanie) do podpisania oferty.

W takim przypadku wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2 W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 21.2.1 SWZ będzie spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 21.2.1 SWZ.

Warunek określony w pkt 21.2.1 SWZ, będzie także spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 21.2.1 SWZ, i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z dokumentami zamówienia tj. zapisami projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na stronie internetowej prowadzonego postępowania za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.