eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wznowienie bądź ustalenie i oznakowanie świadkami pasa drogowego (PD) punktów granicznych działek stanowiących pas drogowy dróg wojewódzkich, z podziałem na 4 części.Ogłoszenie z dnia 2023-03-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wznowienie bądź ustalenie i oznakowanie świadkami pasa drogowego (PD) punktów granicznych działek stanowiących pas drogowy dróg wojewódzkich, z podziałem na 4 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pstrowskiego 28b

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-602

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wznowienie bądź ustalenie i oznakowanie świadkami pasa drogowego (PD) punktów granicznych działek stanowiących pas drogowy dróg wojewódzkich, z podziałem na 4 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a208ae9-ce00-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062174/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Wznowienia granic nieruchomości.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122504,06c68157ba29a3fc6aa11e7247a4bc80.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122504,06c68157ba29a3fc6aa11e7247a4bc80.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy. Zamawiający udostępnia informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazanych danych. Informacje te Zamawiający udostępnia poprzez zakładkę Instrukcje na Platformie Przetargowej – link:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do składania w szczególności: wniosków, oświadczeń, dokumentów oraz złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122504,06c68157ba29a3fc6aa11e7247a4bc80.html
w wierszu wyznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Warmińsko - Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28b, 10 – 602 Olsztyn,
1.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jest Pan Łukasz Rytelewski, kontakt: iod@zdw.olsztyn.pl
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ZDW/NZP.IG/TP-2.1/3220/59/2023, którego przedmiotem jest: „Wznowienie bądź ustalenie i oznakowanie świadkami pasa drogowego (PD) punktów granicznych działek stanowiących pas drogowy dróg wojewódzkich, z podziałem na 4 części”.
1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8 Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: ZDW/NZP.IG/TP-2.1/3220/59/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wznowienie bądź ustalenie i oznakowanie świadkami pasa drogowego (PD) punktów granicznych działek stanowiących pas drogowy dróg wojewódzkich wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęć pasa drogowego i zajęć nieruchomości sąsiednich przez urządzenia drogi. Wznowieniu będą podlegać wszystkie znaki graniczne stanowiące zewnętrzną krawędź pasa drogowego, w tym punkty na prostej, z podziałem na 4 części:
- Część 1: DW 509 na odcinku DK 22 – DW 505. Początek odcinka od km 8+288 w kierunku rosnącego kilometraża – 300 punktów. Szacowany koniec odcinka km 15+207;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w SWZ oraz załącznikach do nin. SWZ, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122504,06c68157ba29a3fc6aa11e7247a4bc80.html
zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie jest podzielone na 4 części.
- Część 2 z podziałem na 3 zadania:
a) zadanie 1: DW 522 na odcinku granica województwa (Łodygowo) – DK 16 (Limża). Początek odcinka od km 38+363 w kierunku rosnącego kilometraża – 141 punktów. Szacowany koniec odcinka km 44+297;
b) zadanie 2: DW 538 na odcinku Uzdowo – granica powiatu. Początek odcinka km 100+740 w kierunku rosnącego kilometraża – 67 punktów. Szacowany koniec odcinka km 106+298.
c) zadanie 3: DW 544 na odcinku DW 541 (Lidzbark 002) – DW 542 (Działdowo). Początek odcinka od km 47+800 w kierunku rosnącego kilometraża – 67 punktów. Szacowany koniec odcinka km 49+800.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w SWZ oraz załącznikach do nin. SWZ, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122504,06c68157ba29a3fc6aa11e7247a4bc80.html
zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie jest podzielone na 4 części.
- Część 3: DW 592 w mieście Bartoszyce. Początek odcinka od km 0+000 w kierunku rosnącego kilometraża – 247 punktów. Szacowany koniec odcinka km 2+707;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w SWZ oraz załącznikach do nin. SWZ, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122504,06c68157ba29a3fc6aa11e7247a4bc80.html
zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie jest podzielone na 4 części.
- Część 4: DW 656 na odcinku DK 63 (Staświny) – DK 16 (Ełk). Początek odcinka od km 27+574 w kierunku rosnącego kilometraża – 300 punktów. Szacowany koniec odcinka km 30+234.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w SWZ oraz załącznikach do nin. SWZ, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122504,06c68157ba29a3fc6aa11e7247a4bc80.html
zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.
1.1 Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
1.2. Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
1.3 Warunek dotyczący określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy.
1.4. Warunek, dotyczący zdolności technicznej i zawodowej:
Część 1, 2, 3 i 4:
1. w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

wznowienie i/lub ustalenie znaków granicznych w ilości nie mniejszej niż 100 punktów, w tym min. 70 punktów w ramach jednej umowy.

2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
1) jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie:
a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz
b) rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
lub
2) jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
oraz
jedną osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

(W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie, trzy lub cztery części, Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tych samych osób w ramach spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.4.2 w poszczególnych częściach.)
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, posiadaniem zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie wskazanym w pkt. 5.1.4.1 SWZ, musi się wykazać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dla każdej z części odrębnie).
W zakresie wskazanym w pkt. 5.1.4.2.1) SWZ, musi się wykazać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dla każdej z części odrębnie) lub Wykonawcy wspólnie w zakresie pkt. 5.1.4.2.2) SWZ (dla każdej z części odrębnie).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące środki dowodowe:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w zakresie zgodnym z pkt. 5.1.4.1 SWZ – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 8.6 dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie zgodnym z pkt. 5.1.4.2. SWZ – zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1) dla części 1: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100);
2) dla części 2: 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100).
3) dla części 3: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
4) dla części 4: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100);
2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia w określonej w niniejszym rozdziale wysokości i na wskazany w pkt 11.2 ppkt a) rachunek odrębnie dla każdej z części.
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie 74 1090 2718 0000 0001 4650 1857 z dopiskiem: wadium nr postępowania ZDW/NZP.IG/TP-2.1/3220/59/2023 oraz jego nazwę: Wznowienie bądź ustalenie
i oznakowanie świadkami pasa drogowego (PD) punktów granicznych działek stanowiących pas drogowy dróg wojewódzkich, z podziałem na 4 części:
Część …... - ……………………………………………………………………………………………..
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego postępowania (nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że z dokumentu wadium będzie wynikało, iż wykonawca ten działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku z dokumentu gwarancji lub poręczenia musi wynikać, że wadium składane jest w imieniu wszystkich, wymienionych w dokumencie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz, że zamawiający będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia w przypadku uchybienia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w pkt. 6 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt. 8.1. SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zawarte w formularzu oferty podpisuje każdy z Wykonawców.
5. Kopie dokumentów dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian do umowy oraz warunki ich wprowadzenia przewidziano w zapisach wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,122504,06c68157ba29a3fc6aa11e7247a4bc80.html zgodnie z Instrukcją obsługi Platformy dla Wykonawców

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy.

*(Termin wykonania zamówienia może ulec skróceniu, zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, w ramach kryterium oceny ofert „termin wykonania zamówienia”. Zamawiający zastrzega, że maksymalny termin wykonania przedmiotowego zamówienia to 150 dni od dnia podpisania umowy. Zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższego terminu niż maksymalny lub innego niż wskazany w SWZ, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ.)

Ponadto, w związku z wejściem w życie regulacji ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (zwanej dalej ustawą) – stanowiącą regulację prawa powszechnie obowiązującego, która statuuje wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych dyspozycją tego aktu prawnego – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień publicznych – Zamawiający wskazuje, iż na gruncie niniejszego postępowania, obok podstaw wykluczenia określonych w pkt 6.1. SWZ (tzn. statuowanych przepisami art. 108 ustawy PZP), zastosowanie mają również sankcje określone tą regulacją szczególną.
Wedle przedmiotowej regulacji, wykonawca stanowiący podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w okresie trwania okoliczności tam wskazanych, podlega obligatoryjnemu wykluczeniu
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tzn. złożona przez takiego wykonawcę oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, a ponadto w przypadku, jeżeli w okresie wykluczenia taki podmiot ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, to zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy podlega on karze pieniężnej nakładanej decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.