eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Wymiana (demontaż, dostawa, montaż) dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w ChrzanowieOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wymiana (demontaż, dostawa, montaż) dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276218481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokoła 19

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326232211

1.5.8.) Numer faksu: 326230410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@zla-chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zla-chrzanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana (demontaż, dostawa, montaż) dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e944680-ce07-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e944680-ce07-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem portalu e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej – e-mail : zam.pub@zla-chrzanow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja elektroniczna winna być podpisana kwalifikowanym lub zaufanym podpisem elektronicznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Chrzanowie Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Sokoła 19 w Chrzanowie.
1. W sprawach związanych z Pani/Pana* danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail: iod@zla-chrzanow.pl
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wynikających z niej praw i
obowiązków oraz dochodzenia roszczeń na jej podstawie . Podstawą prawną przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
3. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w
celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064472/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazane:1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu
utrzymania ciągłości
oraz poprawności działania systemów IT,
1) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
6. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania , oraz prawo
przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia
i realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana* nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego luborganizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZLA-ZP-752w/03/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203252,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana (demontaż, dostawa, montaż) dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z normą PN EN 8120.
ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z WYMIANĄ WINDY OSOBOWEJ
Po stronie Wykonawcy:
 Demontaż i utylizacja starego urządzenia
 Wymycie szybu od wewnątrz, konserwacja elementów konstrukcyjnych
 Malowanie podszybia (farba olejoodporna)
 Malowanie maszynowni
 Dostosowanie oświetlenia w szybie
 Dostawa kompletu materiału
 Montaż nowego urządzenia (w tym prace instalacyjne z zakresu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej)
 Sprawdzenie linii zasilającej
 Wykonanie niezbędnych obróbek wokół drzwi
 Wykończenie progów drzwi przystankowych
 Uzgodnienie odstępstwa nadszybia i innych elementów w imieniu Zamawiającego.
 Wystąpienie do UDT o akceptację dźwigu z czasowymi strefami bezpieczeństwa
 Badanie zgodności UDT
 Rejestracja dźwigu w UDT na podstawie upoważnienia Zamawiającego
 Dostawa i montaż chłodnicy olejowej w pomieszczeniu maszynowni
 Wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających z potrzeb dostosowania szybu do obowiązujących przepisów i normy PN EN 8120

Po stronie Zamawiającego:
 Udostępnienie frontu robót
 Udostępnienie protokołów budowlanych szybu dźwigowego
 Wskazanie miejsca składowania materiału na terenie posesji
 Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i wody
 Udostępnienie zamykanego pomieszczenia na elektronarzędzia i odzież roboczą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium oceny ofert i jego wag:
Cena brutto - waga 100% obliczona wg następującego wzoru: punkty ceny badanej oferty = (cena
najniższa / cena badanej oferty) x 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowejWykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego załącznik nr 5..
W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców
W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy
jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą
wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Zdolności technicznej lub zawodowej:
-Wykonawca winien wykonać w ostatnich 3 latach co najmniej, 2 prace polegające na montażu dźwigu osobowego wraz z demontażem starego urządzenia. Wykonawca na potwierdzenie ww. warunku wypełni wykaz prac (załącznik nr 4 do SWZ) oraz dostarczy potwierdzenie, że zadania zostały zrealizowane należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz prac polegających na montażu dźwigu osobowego wraz z demontażem starego urządzenia. Wykonawca na potwierdzenie ww. warunku wypełni wykaz prac (załącznik nr 4 do SWZ) oraz dostarczy potwierdzenie, że zadania zostały zrealizowane należycie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ocena szczegółowa szybu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami w tym normą PN EN 8120, obejmująca m.in. punkty mocowań, ocenę stanu technicznego szybu w tym konstrukcji szybu, ocenę wentylacji szybu , zabezpieczeń p.poż. itd. Ocena w tym geometria szybu musi być wykonana przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający dokona przedpłaty w wysokości 50% wartości wynagrodzenia w terminie 14 dni od podpisania umowy.
- 20% w terminie 14 dni po dostawie materiałów,
- 30% po zakończeniu montażu dźwigu przekazania go do eksploatacji przy udziale UDT i wystawieniu faktury

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.