eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego.Ogłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWODWORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ignacego Paderewskiego 1B

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 765-32-00

1.5.8.) Numer faksu: 22 765-32-02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nowodworski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowodworski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fd8afb1-d0f1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028556/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągach dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych znajduje się w dziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1: Wycinka zakrzaczenia wraz z pielęgnacją drzewostanu w ciągu dróg powiatowych. Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi 217,06 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 190,41 km, pozostałe 26,65 km to drogi nieulepszone (gruntowe). Przedmiotem zamówienia w części 1 postępowania jest utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego, tj.: wycinka gęstych krzaków i podszycia, obcinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową, ścinanie drzew, frezowanie karp po wyciętych drzewach, cięcia korekcyjne koron drzew oraz wykonywanie nasadzeń nowych drzew. Przewidziane ilości maksymalne usług do wykonania w ramach zamówienia podstawowego:
1) mechaniczna wycinka gęstych krzaków i podszycia: 120 000 m2,
2) ręczne obcinanie gałęzi, które ograniczają skrajnię drogową: 500 sztuk (1 sztuka = 1 drzewo, którego gałęzie będą obcinane),
3) ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica pnia: 66 cm i powyżej): 70 sztuk,
4) frezowanie karp po wyciętych drzewach: 30 sztuk,
5) cięcie korekcyjne koron drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (średnica pnia: 66 cm i powyżej): 70 sztuk,
6) sadzenie drzew w terenie płaskim, dół o średnicy x głębokość: 0,50 x 0,50 m, w gruncie kategorii III: 10 sztuk.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu prac objętych niniejszym zamówieniem w części 1. Zamawiający przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia będą mogły wejść wszystkie kategorie prac, określonych wyżej w pkt 6. Zamawiający przewiduje, iż zakres zleconych Wykonawcy prac w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielonego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, w danej kategorii asortymentowej nie przekroczy 50% ilości wskazanych wyżej w pkt 6 dla zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega jednak, iż z uwagi na charakter prowadzonych prac i ich finalne zlecanie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, ilości prac przewidzianych do wykonania w ramach danej kategorii asortymentowej, w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielonego w związku wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, będą mogły ulec zmianie. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż łączna maksymalna wartość nominalna ewentualnych usług prowadzonych w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy ustalonej przez Zamawiającego kwoty 86 080,05 zł brutto. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na dalsze prowadzenie prac w zakresie większym niż zakładany w zamówieniu podstawowym, gdy ich dalsze wykonywanie okaże się niezbędne z uwagi na potrzeby Zamawiającego związane z utrzymaniem terenów zielonych wzdłuż pasów dróg powiatowych. Zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, przystępując do negocjacji z Wykonawcą, określi wymagany zakres i termin realizacji zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji prac na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji - dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2: Koszenie poboczy drogowych. Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi – 217,06 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 190,41 km, pozostałe 26,65 km to drogi nieulepszone (gruntowe).
Przedmiotem zamówienia w części 2 postępowania jest utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego w zakresie koszenia traw i chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu dróg powiatowych. Przewidziana maksymalna ilość prac do wykonania – wykoszenie trawy i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach: 880 km. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu prac objętych niniejszym zamówieniem w części 2. Zamawiający przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia będzie mogła wejść kategoria prac określona wyżej w pkt 5. Zamawiający przewiduje, iż zakres zleconych Wykonawcy prac w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy 50% ilości wskazanej wyżej w pkt 5 dla zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega jednak, iż z uwagi na charakter prowadzonych prac i ich finalne zlecanie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, ilości prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielonego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będą mogły ulec zmianie. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż łączna maksymalna wartość nominalna ewentualnych usług prowadzonych w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielonego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy ustalonej przez Zamawiającego kwoty 75 542,54 zł brutto. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na dalsze prowadzenie prac w zakresie większym niż zakładany w zamówieniu podstawowym, gdy ich dalsze wykonywanie okaże się niezbędne z uwagi na potrzeby Zamawiającego związane z utrzymaniem terenów zielonych wzdłuż pasów dróg powiatowych. Zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, przystępując do negocjacji z Wykonawcą, określi wymagany zakres i termin realizacji zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji prac na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3: Sprzątanie pasów drogowych. Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi 217,06 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 190,41km, pozostałe 26,65 km to drogi nieulepszone (gruntowe).
Przedmiotem zamówienia w części 3 postępowania są prace porządkowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg, w których skład wchodzą:
1) prace związane z utrzymaniem czystości pasa drogowego dróg na terenie miast i wsi powiatu nowodworskiego poprzez okresowe grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa zieleni, chodnika i jezdni wraz z oczyszczaniem chodników z zalegającej darni, trawy, piasku i chwastów;
2) uprzątanie terenu pasa drogowego (zbieranie śmieci w postaci puszek, butelek, papierów oraz innych nieczystości) wraz ze sprzątaniem padliny i jej utylizacją oraz sprzątaniem po zdarzeniach drogowych.
Przewidziane ilości maksymalne usług do wykonania w ramach zamówienia podstawowego:
1) grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa drogowego przy zakładanej szerokości ok. 6 m: 2 200 mb,
2) grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa drogowego przy zakładanej szerokości ok. 2,5 m: 2 200 mb,
3) oczyszczenie nawierzchni chodnika z zalegającej darni, trawy i piasku (wraz z zamiataniem pozostałości po oczyszczaniu) przy zakładanej szerokości ok. 1,0 m: 50 000 mb,
4) niszczenie odrostów chwastów i trawy z nawierzchni chodnika środkami chwastobójczymi aktualnie dostępnymi na rynku (wraz z zamiataniem pozostałości po odrostach chwastów i trawy) przy zakładanej szerokości ok. 2,0 m: 50 000 mb,
5) zbieranie i wywiezienie śmieci z poboczy dróg (zbieranie śmieci na szerokości ok. 5,0 m od krawędzi jezdni): 120 000 mb,
6) sprzątanie i utylizacja padliny: 15 sztuk,
7) sprzątanie po zdarzeniach drogowych: 10 sztuk.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu prac objętych niniejszym zamówieniem w części 3. Zamawiający przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia będą mogły wejść wszystkie kategorie prac, określonych wyżej w pkt 4. Zamawiający przewiduje, iż zakres zleconych Wykonawcy prac w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, w danej kategorii asortymentowej nie przekroczy 50% ilości wskazanych wyżej w pkt 4 dla zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega jednak, iż z uwagi na charakter prowadzonych prac i ich finalne zlecanie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, ilości prac przewidzianych do wykonania w ramach danej kategorii asortymentowej, w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, będą mogły ulec zmianie. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż łączna maksymalna wartość nominalna ewentualnych usług prowadzonych w ramach zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielonego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy ustalonej przez Zamawiającego kwoty 78 763,20 zł brutto. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na dalsze prowadzenie prac w zakresie większym niż zakładany w zamówieniu podstawowym, gdy ich dalsze wykonywanie okaże się niezbędne z uwagi na potrzeby Zamawiającego związane z utrzymaniem terenów zielonych wzdłuż pasów dróg powiatowych. Zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, przystępując do negocjacji z Wykonawcą, określi wymagany zakres i termin realizacji zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji prac na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż:
1) posiadane doświadczenie:
Część 1: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę (zrealizowaną w ramach jednej umowy w sposób jednorazowy lub sukcesywny), polegającą na wycince drzew oraz cięciu gałęzi koron drzew o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu przy pomocy więcej niż jednej usługi (więcej niż jednej umowy) w/w kategorii prac, pod warunkiem, iż prace te były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego i suma ich wartości była nie mniejsza niż kwota w/w wskazana.
Część 2: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę (zrealizowaną w ramach jednej umowy w sposób jednorazowy lub sukcesywny), polegającą na koszeniu terenów zielonych (w tym pobocza, skarpy, rowy) położonych wzdłuż dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału
w postępowaniu przy pomocy więcej niż jednej usługi (więcej niż jednej umowy) w/w kategorii prac, pod warunkiem, iż prace te były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego i suma ich wartości była nie mniejsza niż kwota w/w wskazana.
Część 3: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia.
Dodatkowe wymagania (obowiązują dla części 1 - 2):
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek w danej kategorii usług spełnia w całości co najmniej jeden z nich. Zamawiający dopuszcza, by spełnienie warunku udziału w postępowaniu było wykazane łącznie przez tych Wykonawców w ramach danej kategorii usług (poprzez sumowanie wartości usług przez nich wykonanych w tej kategorii), pod warunkiem, że usługi wykazywane łącznie przez tych Wykonawców, były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego.
W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek w danej kategorii usług spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot, na zasoby, którego Wykonawca się powołuje. Zamawiający dopuszcza, by spełnienie warunku udziału w postępowaniu było wykazane łącznie przez Wykonawcę i ten podmiot w ramach danej kategorii usług (poprzez sumowanie wartości usług przez nich wykonanych w tej kategorii), pod warunkiem, że usługi wykazywane łącznie przez Wykonawcę i ten podmiot, były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego.
W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie w więcej niż jednej części, są oni zobowiązani wykazać, iż spełniają stawiane przez Zamawiającego warunki w zakresie każdej z części, na jakie składana jest oferta. Zamawiający nie wymaga, by usługi wykazywane w ramach różnych części zamówienia, były usługami wykonanymi w jednym roku kalendarzowym.
Zamawiający dopuszcza, by w sytuacji składania przez Wykonawcę oferty wspólnej (konsorcjum/spółka cywilna) lub w przypadku powoływania się na zasoby innego niż Wykonawca podmiotu w celu wykazania spełniania w/w warunków, Wykonawcy wspólnie lub Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby (przy zachowaniu w/w zasad), wykazali spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego, jedynie w sytuacji, gdy podmiot, który wykazał spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego w zakresie w/w kategorii usług, będzie faktycznie wykonywał tę część zamówienia, co do której wykazał posiadane zdolności.
Odnośnie doświadczenia zdobytego uprzednio przez Wykonawców w ramach wspólnie zrealizowanego zamówienia z innym Wykonawcą / Wykonawcami (konsorcjum/spółka cywilna) Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą posługiwać się nim w celu wykazania spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków w niniejszym postępowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy bezpośrednio uczestniczyli w wykonywaniu wykazywanych usług w zakresie kategorii usług wymaganych przez Zamawiającego w ramach warunków udziału w postępowaniu.
2) dysponuje dla:
Część 1: co najmniej jednym samochodowym podnośnikiem koszowym, co najmniej jedną frezarką do karp oraz co najmniej jednym rębakiem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum/spółka cywilna), są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia co najmniej jeden z nich – lub - że warunek ten spełniają wspólnie (łącznie). Sprzęt posiadany przez poszczególnych członków konsorcjum może być zatem sumowany.
W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia co najmniej Wykonawca, lub co najmniej podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, lub – że warunek ten spełniają wspólnie (łącznie) Wykonawca i podmiot, na zasoby, którego Wykonawca się powołuje. Sprzęt posiadany przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby może być zatem sumowany.
Część 2 i 3: Zamawiający nie stawia warunków w zakresie dysponowania przez Wykonawcę określonym sprzętem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) dla części 1, 2 i 3 - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w ust. 1 i 2 części VI SWZ. Oświadczenie to zobowiązany będzie również złożyć podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się zasobami tego podmiotu w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie oświadczenie to składa każdy z tych Wykonawców w zakresie go dotyczącym.
2) dla części 1, 2 i 3 - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w ust. 4 części VI SWZ. Oświadczenie to zobowiązany będzie również złożyć podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się zasobami tego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z tych Wykonawców w zakresie go dotyczącym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dla części 1 i 2 - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie Wykonawcy;
b) dla części 1 - wykaz urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz cenowy, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 3a, 4a i 5a do SWZ (dla każdej z części zamówienia obowiązuje odrębny formularz cenowy, formularz ten jest integralną częścią oferty);
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z w/w dokumentów, również pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentacji Wykonawcy (wymóg niniejszy stosuje się odpowiednio do osób działających w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca korzysta z takiego udostępnienia).
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika do wspólnego reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: części nr 1 – 2 300,00 zł, części nr 2 – 2 000,00 zł, części nr 3 – 2 100,00 zł. Szczegółowe informacje zasad wnoszenia wadium znajdują się w dziale IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum/spółka cywilna), są oni zobowiązani wykazać, iż wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu zasad określonych w dziale V ust. 1 SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazujący wspólnie spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, paragraf 10

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zostanie również wykluczony z postępowania w przypadku zaistnienia wobec niego przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.