eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawiercie jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276596036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 3

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326721714

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowpubliczne@zgm-zawiercie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-zawiercie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d683543-cdfb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062566/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby ZGM w Zawierciu w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej – dostępnymi pod adresem :
https://zgmzawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem :https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej – pod adresem :
https://zgmzawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail:helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania) , zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Szczegółowe wymagania zostały ujęte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu – reprezentowany przez Dyrektora Pana Augustyna Hejnosza ul. Krzywa 3,
42-400 Zawiercie;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu e-mail : iod@zgm-zawiercie.pl, tel. (32) 6723483;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia klatek schodowych w budynkach administrowanych przez ZGM, Cmentarza Komunalnego, budynków Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 i 2 oraz budynków warsztatowo-magazynowych ZGM w Zawierciu w 2023 r.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje :
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 129000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia klatek schodowych w budynkach administrowanych przez ZGM, Cmentarza Komunalnego, budynków Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 i 2 oraz budynków warsztatowo-magazynowych ZGM w Zawierciu w 2023 r.
Kod : 09.30.00.00-2-Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;
65.31.00.00-9- Przesył energii elektrycznej i podobne usługi.
Zamawiający kwalifikuje się do V grupy przyłączeniowej i n/w grup taryfowych :

Wykaz budynków przynależnych do grupy taryfowej G 11

1 Bliska 1 moc przyłączeniowa 3,5 kW
2 Amatorska 13 moc przyłączeniowa 3,5 kW
3 Amatorska 17 moc przyłączeniowa 3,5 kW
4 Apteczna 1 moc przyłączeniowa 3,5 kW
5 Apteczna 2 moc przyłączeniowa 3,5 kW
6 Apteczna 4 moc przyłączeniowa 3,5 kW
7 Apteczna 6 moc przyłączeniowa 3,5 kW
8 Apteczna 9 moc przyłączeniowa 3,5 kW
9 Apteczna 14 moc przyłączeniowa 3,5 kW
10 Apteczna 16 moc przyłączeniowa 3,5 kW
11 Apteczna 17 moc przyłączeniowa 3,5 kW
12 Apteczna 19 moc przyłączeniowa 3,5 kW
13 Ciasna 4 moc przyłączeniowa 3,5 kW
14 Ciasna 7 moc przyłączeniowa 3,5 kW
15 Dożynkowa 7 moc przyłączeniowa 5 kW
16 Dożynkowa 9 moc przyłączeniowa 5 kW
17 Dożynkowa 11 moc przyłączeniowa 5 kW
18 Firlejów 3 moc przyłączeniowa 5 kW
19 Harcerska 46 moc przyłączeniowa 3,5 kW
20 Hoża 4 moc przyłączeniowa 3,5 kW
21 Hoża 7 moc przyłączeniowa 3,5 kW
22 Górnośląska 21 moc przyłączeniowa 3,5 kW
23 Górnośląska 33 moc przyłączeniowa 3,5 kW
24 Krakowska 13 moc przyłączeniowa 3,5 kW
25 Kościuszki 11 moc przyłączeniowa 3,5 kW
26 Kś. Wajzlera 6 moc przyłączeniowa 3,5 kW
27 Leśna 22 moc przyłączeniowa 3,5 kW
28 Limanowskiego 9 moc przyłączeniowa 3,5 kW
29 Limanowskiego 10 moc przyłączeniowa 3,5 kW
30 11 Listopada 35 moc przyłączeniowa 3,5 kW
31 3 Maja 3 moc przyłączeniowa 3,5 kW
32 3 Maja 5 moc przyłączeniowa 3,5 kW
33 3 Maja 7 moc przyłączeniowa 3,5 kW
34 3 Maja 45 moc przyłączeniowa 2,2 kW
35 3 Maja 45 moc przyłączeniowa 2,2 kW
36 Marszałkowska 2 moc przyłączeniowa 5,0 kW
37 Marszałkowska 8 moc przyłączeniowa 5 kW
38 Marszałkowska 10 moc przyłączeniowa 5 kW
39 Marszałkowska 16 moc przyłączeniowa 3,5 kW
40 Marszałkowska 18 moc przyłączeniowa 3,5 kW
41 Marszałkowska 22 moc przyłączeniowa 5 kW
42 Marszałkowska 23 moc przyłączeniowa 3,5 kW
43 Marszałkowska 31 moc przyłączeniowa 3,5 kW
44 Marszałkowska 34 moc przyłączeniowa 3,5 kW
45 Marszałkowska 35 moc przyłączeniowa 5 kW
46 Marszałkowska 37 moc przyłączeniowa 3,5 kW
47 Marszałkowska 39 moc przyłączeniowa 5 kW
48 Nowa 7 moc przyłączeniowa 5 kW
49 Nowa 9 moc przyłączeniowa 5 kW
50 Nowa 11 moc przyłączeniowa 5 kW
51 Nowa 13 moc przyłączeniowa 5 kW
52 Nowa 15 moc przyłączeniowa 5 kW
53 Nowa 17 moc przyłączeniowa 5 kW
54 Nowa 19 moc przyłączeniowa 5 kW
55 Nowa 21 moc przyłączeniowa 5 kW
56 Nowa 23 moc przyłączeniowa 5 kW
57 Nowa 25 moc przyłączeniowa 5 kW
58 Nowa 27 moc przyłączeniowa 5 kW
59 Nowa 29 moc przyłączeniowa 5 kW
60 Krzywa 3 – budynek gospodarczy moc przyłączeniowa 12 kW
61 Niedziałkowskiego 4 moc przyłączeniowa 3,5 kW
62 Niedziałkowskiego 5 moc przyłączeniowa 3,5 kW
63 Niedziałkowskiego 6 moc przyłączeniowa 3,5 kW
64 Niedziałkowskiego 7 moc przyłączeniowa 3,5 kW
65 Niedziałkowskiego 8 moc przyłączeniowa 3,5 kW
66 Niedziałkowskiego 9 moc przyłączeniowa 3,5 kW
67 Niedziałkowskiego 11 moc przyłączeniowa 3,5 kW
68 Niedziałkowskiego 12 moc przyłączeniowa 3,5 kW
69 Niedziałkowskiego 13 moc przyłączeniowa 3,5 kW
70 Niedziałkowskiego 14 moc przyłączeniowa 3,5 kW
71 Niedziałkowskiego 16 moc przyłączeniowa 3,5 kW
72 Niedziałkowskiego 17 moc przyłączeniowa 3,5 kW
73 Niedziałkowskiego 23 moc przyłączeniowa 3,5 kW
74 Niedziałkowskiego 25 moc przyłączeniowa 3,5 kW
75 Obr. Poczty Gdanskiej12 moc przyłączeniowa 3,5 kW
76 Pastewna 6a moc przyłączeniowa 3,5 kW
77 Pastewna 6b moc przyłączeniowa 3,5 kW
78 Próżna 5 moc przyłączeniowa 3,5 kW
79 Piłsudskiego 7 moc przyłączeniowa 3,5 kW
80 Polska 5 moc przyłączeniowa 3,5 kW
81 Pogorzelska 14 moc przyłączeniowa 3,5 kW
82 Pogorzelska 14a moc przyłączeniowa 3,5 kW
83 Powstańców Śląskich 1 moc przyłączeniowa 3,5 kW
84 Porębska 1 moc przyłączeniowa 3,5 kW
85 Porębska 1 moc przyłączeniowa 3,5 kW
86 Porębska 2 moc przyłączeniowa 3,5 kW
87 Porębska 46 moc przyłączeniowa 3,5 kW
88 Pomorska 87 moc przyłączeniowa 3,5 kW
89 Pl. Dąbrowskiego 18 moc przyłączeniowa 3,5 kW
90 Pl. Dąbrowskiego 20 moc przyłączeniowa 3,5 kW
91 Pl. Dąbrowskiego 22 moc przyłączeniowa 3,5 kW
92 Sądowa 6 moc przyłączeniowa 3,5 kW
93 Stary Rynek 6a moc przyłączeniowa 3,5 kW
94 Stary Rynek 6b moc przyłączeniowa 3,5 kW
95 Stary Rynek 8 moc przyłączeniowa 3,5 kW
96 Stary Rynek 10 moc przyłączeniowa 3,5 kW
97 Skłodowskiej 11 moc przyłączeniowa 3,5 kW
98 Szeroka 16 moc przyłączeniowa 3,5 kW
99 Szkolna 17 moc przyłączeniowa 3,5 kW
100 Senatorska 48 moc przyłączeniowa 3,5 kW
101 Sienkiewicza 12 moc przyłączeniowa 3,5 kW
102 Sienkiewicza 19 moc przyłączeniowa 3,5 kW
103 Słowiańska 11 moc przyłączeniowa 3,5 kW
104 Słowiańska 11 moc przyłączeniowa 3,5 kW
105 Słowiańska 11 moc przyłączeniowa 5 kW
106 Tylna 3 moc przyłączeniowa 3,5 kW
107 Wenecka 2 moc przyłączeniowa 3,5 kW
108 Westerplatte 3 moc przyłączeniowa 3,5 kW
109 Przyłubsko- domek letniskowy moc przyłączeniowa 13 kW
110 Westerplatte 5 moc przyłączeniowa 3,5 kW
111 Westerplatte 8 moc przyłączeniowa 3,5 kW
112 Westerplatte 10 moc przyłączeniowa 3,5 kW
113 Westerplatte 12 moc przyłączeniowa 3,5 kW
114 Westerplatte 14 moc przyłączeniowa 3,5 kW
115 Westerplatte 19 moc przyłączeniowa 3,5 kW
116 Westerplatte 19 moc przyłączeniowa 2,2 kW
117 Westerplatte 20 moc przyłączeniowa 3,5 kW
118 Westerplatte 22 moc przyłączeniowa 3,5 kW
119 Wojska Polskiego 21 moc przyłączeniowa 3,5 kW
120 Wojska Polskiego 22 moc przyłączeniowa 3,5 kW
121 Zegadłowicza 14 moc przyłączeniowa 3,5 kW
122 Obrońców Poczty Gd 32 moc przyłączeniowa 10 kW
123 Obrońców Poczty Gd 34 moc przyłączeniowa 10 kW
124 Obrońców Poczty Gd 36 moc przyłączeniowa 10 kW
125 Górnośląska 12 kl. Schodowa moc przyłączeniowa 4 kW

Moc przyłączeniowa do sieci 506,1kW
Przewidywany ( maksymalny ) pobór energii 61833 kWh

Wykaz budynków przynależnych do grupy taryfowej G 12
1. Kijowska 10 moc przyłączeniowa 2,2 kW
2. Kijowska 8 moc przyłączeniowa 2,2 kW
3. Paderewskiego 22a moc przyłączeniowa 16,5 kW
4. Niedziałkowskiego 2 moc przyłączeniowa 3,5 kW
5. Niedziałkowskiego 24 moc przyłączeniowa 3,5 kW

Moc przyłączeniowa do sieci 27,9 kW
Przewidywany ( maksymalny ) pobór energii : 3733 kWh
strefa dzienna 1313 kWh
strefa nocna 2421 kWhWykaz budynków przynależnych do grupy taryfowej C 11

1. Krzywa 3 moc przyłączeniowa 30 kW
2. Westerplatte 19 moc przyłączeniowa 12 kW
3. Westerplatte 19 moc przyłączeniowa 9 kW
4. Pl. J. Dąbrowskiego 4 moc przyłączeniowa 16 kW
5. Wenecka 2 moc przyłączeniowa 9 kW
6. Kościuszki – szalety moc przyłączeniowa 14 kW
7. Towarowa 30 moc przyłączeniowa 40 kW
8. Krzywa 3 moc przyłączeniowa 40 kW
9. Przyjaźni 184- Cmentarz Komunalny moc przyłączeniowa 20 kW

Moc przyłączeniowa do sieci 190 kW
Przewidywany ( maksymalny ) pobór energii 65917 kWh

Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii stanowi element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ofercie (w załączniku nr 1 do SIWZ– Formularz oferty) oświadczenia o posiadaniu umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ( OSD ) na terenie miasta Zawiercia jest TAURON Dystrybucja S.A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
• Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz
b) zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
• Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
• Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
b) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy
z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
c) zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) powinny spełniać następujące wymagania:
1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w SWZ
3) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Istotne postanowienia do umowy:
1) Rozliczenie za pobraną energię odbywać się będzie według cen jednostkowych podanych w ofercie dla grupy taryfowej C11 a dla grup taryfowych G11 i G12 według zasad ujętych
w Taryfie Wykonawcy.
2) Rozliczenie za świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie według aktualnej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucji zatwierdzonej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) Płatności wynikające z wystawianych faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
2 Zmiany postanowień zawartej umowy
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 455 ustawy PZP.
2) Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
wykonawcy w następującym zakresie:
a) W przypadku zmiany następujących aktów prawnych: - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w zakresie akcyzy na energię elektryczną; - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 września 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii; - rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji; - ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
b) zmiany (zwiększenia lub zmniejszania) liczby punktów poboru energii lub zmiany mocy przyłączeniowej.
c) ceny jednostkowe składników cenowych za świadczone usługi dystrybucji mogą ulec zmianie w przypadku zmiany "Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej" zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) Powyższe zmiany postanowień zawartych umów mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.