eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilczęta › Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta.Ogłoszenie z dnia 2022-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WILCZĘTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 84

1.5.2.) Miejscowość: Wilczęta

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-405

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.widun@wilczeta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wilczeta.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-902f787d-ba76-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024122/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00120491/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3252032,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, dotycząca wymiany źródła ciepła na zeroemisyjne, montażu instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacji budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta. Prace projektowe i budowlane należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - programem funkcjonalno – użytkowym.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, a każda z nich stanowi przedmiot odrębnego postępowania przetargowego.
3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy.
4. Celem zamówienia jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii, redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery oraz poprawę jakości funkcjonowania i użytkowania obiektu.
Zakres prac i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:
a) wielobranżową dokumentację projektową (projekt budowlany i projekty wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji obiektu,
b) uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celów projektowych, warunków, uzgodnień, w tym między innymi z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Operatorem Systemu Dystrybucji - ENERGA Operator S.A.,
c) przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur administracyjnych zakończonych uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane),
d) kompleksową realizację robót termomodernizacyjnych zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przeprowadzonego audytu energetycznego oraz uzgodnień dokonanych z Zamawiającym.
5. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu, cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.