eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › Dostawa ładowarki teleskopowej do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w LeżajskuOgłoszenie z dnia 2022-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ładowarki teleskopowej do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690266640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 3

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzklezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzklezajsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ładowarki teleskopowej do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da2e9c79-d11c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/609125

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/609125

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania opisano w pkt. 9 SWZ dla niniejszego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/05/2022/JRP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144710-8 - Ładowarki jezdne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 90

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.7.) Kolejność kryterium: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (Załącznik nr. 3 do niniejszej SWZ), że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną dostawę ładowarki teleskopowej o wartości minimum 300.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 „Ustawy Pzp”, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejsze SWZ
c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust.1pkt 1 i 2
„Ustawy Pzp” oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 „Ustawy Pzp”, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 „Ustawy Pzp”, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 „Ustawy Pzp”, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 „Ustawy Pzp”, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewiden

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz dostaw (Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ) wykonywanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez przedmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Jeżeli wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne do opisanych w pkt 3.8. wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) „Tabela równoważności” (Załącznik 1a do SWZ), sporządzoną zgodnie
z wymaganiami określonym w punktach od 3.16. do 3.18. SWZ wraz
z załączonymi dowodami równoważności.
b) Dowodami tymi mogą być w szczególności: karty katalogowe, DTR, instrukcje obsługi.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Tabela równoważności wraz z dowodami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 złotych. Informacje szczegółowo opisano w pkt. 21 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany ozgodnie z Art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz
Zmiana umowy możliwa jest w przypadku:
a) Zmiany podwykonawcy, któremu Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy
b) Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia
publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego bez zwiększania ustalonego
wynagrodzenia
c) Siły wyższej w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę
określonego umową terminu realizacji zamówienia publicznego
d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową,
zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy. Zmianie może ulec termin realizacji umowy lub zakres zamówienia. Jeżeli zaistnieje inna,
niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą
żądna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w
szczególności terminu realizacji zamówienia lub zakresu zamówienia.
3. Wprowadzenie zmian istotnych postanowień niniejszej umowy może mieć charakter wyłącznie wyjątkowy tj. jeżeli
konieczność wprowadzenia zmian nie narusza treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano jego wyboru, a nadto
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/609125

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.