eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubaczowie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia PGROgłoszenie z dnia 2023-03-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :
Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166328010

1.5.8.) Numer faksu: 166321191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@um.lubaczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubaczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :
Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be0dc27f-cd4a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153929

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104551/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubaczowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be0dc27f-cd4a-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Lubaczowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto. A w przypadku wyłonienia wykonawcy w celu realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami.
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe podane w ofercie złożonej przez Państwo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z:
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
- ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
- Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
W zakresie danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO) w sytuacji żądania przez Zamawiającego przedstawienia dowodów na potwierdzenie podstaw do braku wykluczania w związku z art. 108, 124 ust. 1, art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wskazane dane będą również przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu na ich wniesienia w związku z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wyłonienia wykonawcy dane osobowe osób fizycznych, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy), zaś dane pracowników, współpracowników Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią) w celach kontaktowych dotyczących przesłania oferty, komunikacji z potencjalnym Zleceniobiorcą, w celu nawiązania współpracy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a także czynności związanych z realizacją umowy. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Państwa dane w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami.
5. Źródło i kategorie przetwarzania
Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Oferenta biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto. Mogą to być dane osobowe: imię i nazwisko, pełniona funkcja, stanowisko, nazwę i adres firmy/instytucji, którą Państwo reprezentują, numer telefonu, adres e-mail, numer uprawnień zawodowych, dane zawarte w udzielanych pełnomocnictwach, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, numer rachunku bankowego, opinie związane z realizacją umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.III.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.a) Wymiana opraw oświetleniowych i słupów: łączna liczba opraw: 462 szt.:
- 205 szt. opraw drogowych LED o mocy 75W (±5%),
- 72 szt. opraw drogowych LED o mocy 53W (±5%),
- 3 szt. opraw drogowych LED o mocy 53W (±5%), na linii napowietrznej z redukcją mocy w oprawach i kontrolerami oprawy, dzięki którym można zdalnie sterować każdą oprawą LED
- demontaż 255 szt. słupów wraz z fundamentami,
- montaż 258 szt. słupów kompozytowych,
- montaż 197 szt. wysięgników jednoramiennych,
- montaż 15 szt. wysięgników dwuramiennych,
- wykonanie 3 szt. muf kablowych.
1.b) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. A.Mickiewicza w Lubaczowie - w formule zaprojektuj i wybuduj.
1.c) Przebudowa linii napowietrznej na kablową oświetlenia drogowego na ul. Młodowskiej w Lubaczowie - w formule zaprojektuj i wybuduj.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Krasińskiego, w tym:
- 6 szt. opraw drogowych LED o mocy 75W (±8%),
- 4 szt. opraw drogowych LED o mocy 53W (±8%),
- demontaż 9 szt. słupów wraz z fundamentami,
- montaż 9 szt. słupów kompozytowych,
- montaż 8 szt. wysięgników jednoramiennych,
- montaż 1 szt. wysięgników dwuramiennych,
a) W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji skorzystać w całości lub w części;
b) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
c) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego (oświadczenia), że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego wskazany zakres w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego;
d) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak obowiązujące przy realizacji zamówienia podstawowego.
e) Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym - załącznik nr 7 do SWZ.
f) Prace objęte Prawem Opcji: Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby zakończenie robót objętych prawem opcji w niniejszym postępowaniu nastąpiło w terminie wykonania zamówienia podstawowego (do czasu jego zakończenia). Rozpoczęcie po protokolarnym przekazaniu terenu(ów) budowy(ów) Wykonawcy do w terminie do 5 dni od dnia przekazania, które nastąpi w terminie do 5 dnia od dnia skutecznego doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu wymiany, tj. zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia przewidzianego w zamówieniu podstawowym, polegającej na wymianie opraw i słupów. Wartość zamówienia zostanie określona na podstawie ceny ryczałtowej w przeliczeniu za wymianę 1 słupa kompozytowego wraz z oprawą Led, wynikającej ze złożonej oferty wykonawcy. Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczeniu całkowitej wartości zamówienia. Możliwość udzielenia zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego i nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Opis kryterium oceny Znaczenie (%):
Cena [C] - 60 %
Gwarancja [G] - 40 %
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1. Cena [C]
Kryterium wyliczane będzie w następujący sposób:
C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej ofert
2. Gwarancja [G]
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 36 miesięcy (okres minimalny) – 0 pkt.
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 48 miesięcy – 20 pkt.
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 60 miesięcy (okres maksymalny) – 40 pkt.
Wykonawca może zaoferować w ofercie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane równy lub dłuższy niż 36 miesięcy. W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy, jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C + G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
1.2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiada minimum 2 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot oraz
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane) polegającą (lub obejmujące swoim zakresem) na budowie lub rozbudowie lub remoncie oświetlenia drogowego, i/lub ulicznego, i/lub ciągu pieszo-jezdnego, i/lub ścieżek rowerowych, i/lub chodników, i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów i/lub portów lub/i obiektów sportowych, - lub też wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną dostawę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy polegającą na wykonaniu: dostawy z montażem opraw oświetleniowych wraz ze słupami oświetleniowymi o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ
• Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
• Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. załącznik nr 2A do SWZ, załącznik nr 5 do SWZ, załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 5 wykaz robót oraz Wykaz osób załącznik nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) deklaracje zgodności opraw,
b) certyfikat ENEC,
c) certyfikat ENEC PLUS oprawy lub równoważnie za certyfikat ENEC PLUS dopuszcza się certyfikat i sprawozdanie z badań ośrodka badawczego akredytowanego lub notyfikowanego na potwierdzenie i wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN- EN 60598 2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg. ISO/IEC 17067.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych – tj.:
a) deklaracje zgodności opraw,
b) certyfikat ENEC,
c) certyfikat ENEC PLUS oprawy lub równoważnie za certyfikat ENEC PLUS dopuszcza się certyfikat i sprawozdanie z badań ośrodka badawczego akredytowanego lub notyfikowanego na potwierdzenie i wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN- EN 60598 2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg. ISO/IEC 17067.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1a do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy
-Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
-Załącznik nr 2A do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
-Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
-Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy
-Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
- Dokument zapłaty wadium w przypadku wadium wniesionego w gwarancjach lub poręczeniach

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł 00/100)
2. Zgodnie z art. 97 ust. 5 i 7 ustawy PZP, wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 ;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – gwarancja wadialna zawierana przez jednego z Wykonawców wspólnych musi jednocześnie wyszczególniać wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 - najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Przelew powinien być opatrzony dopiskiem „Wadium - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubaczowie” – RIR.III 271.4.2023”
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w ustawie PZP, w szczególności w art. 98 ust. 6

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VII pkt 1 .1. SWZ Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego
4) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6) Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 p.z.p. oraz wskazanym
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę Projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.