eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 安iadczenie us逝g hotelarskich na potrzeby Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zwi您ku z planowanymi nagraniami w kwietniu 2023 r. z {oh!} OrkiestraOg這szenie z dnia 2023-03-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g hotelarskich na potrzeby Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zwi您ku z planowanymi nagraniami w kwietniu 2023 r. z {oh!} Orkiestra

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017307171

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Tamka 43

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-355

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nifc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.nifc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inny zamawiaj帷y

Pa雟twowa instytutcja kultury

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g hotelarskich na potrzeby Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zwi您ku z planowanymi nagraniami w kwietniu 2023 r. z {oh!} Orkiestra

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e8335c5a-cd49-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00153872

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00107927/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.8 安iadczenie us逝g hotelarskich na potrzeby Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zwi您ku z planowanymi nagraniami w kwietniu 2023 r. z Oh Orkiestra

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8335c5a-cd49-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 字odkami komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu s:
1) Platforma e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl ,
2) poczta elektroniczna: zamowienia@nifc.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望
udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zam闚ienia.
2. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia
okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
3. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
4. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w Rozporz康zeniu o
komunikacji elektronicznej.
5. Szczeg馧owe informacje na temat komunikacji i korespondencji elektronicznej przedstawione s w 7-11 SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje,瞠:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi您ku z prowadzeniem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia
publicznego b璠zie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzib przy ul. Tamka 43, 00-355 w Warszawie.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina pod adresem: ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poprzez e-mail iod@nifc.pl. Szczeg馧owe informacje przedstawione s w 21 ust. 1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione s w 21 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.25.8.2023.1

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g hotelarskich na potrzeby Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w zwi您ku z organizacj sesji nagraniowych z {oh!} Orkiestra w dniach 14-20 kwietnia 2023 r. w ramach prowadzonych projekt闚 fonograficznych. Us逝gi b璠 polega造 na zakwaterowaniu artyst闚 {oh!} Orkiestry w hotelu 4-gwiazdkowym w pokojach standardowych jednoosobowych w 陰cznej liczbie 168 d鏏. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, warunki wykonania zam闚ienia oraz zasady wsp馧pracy przedstawione s odpowiednio w Za陰czniku nr 1 do SWZ oraz Za陰czniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55100000-1 - Us逝gi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie us逝gi noclegowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-04-21

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odleg這嗆

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y wymaga przedmiotowego 鈔odka dowodowego s逝膨cego potwierdzeniu zgodno軼i oferowanej us逝gi z wymaganiami dotycz帷ymi odleg這軼i wskazanego w ofercie hotelu od lokalizacji okre郵onej przez Zamawiaj帷ego w opisie pozacenowego kryterium oceny ofert pod nazw „Odleg這嗆”, o kt鏎ym mowa w 18 ust.1 L.p. 2 SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmian Umowy bez przeprowadzania nowego post瘼owania, w nast瘼uj帷ych sytuacjach:
a) zmiany obowi您uj帷ych przepis闚 prawnych, jakie maj zastosowanie do zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot Umowy - zmiana stosowna do wprowadzanych rozwi您a prawnych;
b) zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nast徙i jedynie zmiana ceny brutto;
c) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania p豉tno軼i na rzecz Wykonawcy;
d) zmiany termin闚 p豉tno軼i;
e) pojawienia si okoliczno軼i nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy;
f) wyst徙ienia Si造 wy窺zej.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany Umowy w nast瘼uj帷ym zakresie i na nast瘼uj帷ych warunkach:
1) wynikaj帷ym z dokonanej zmiany przepis闚 w przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pod lit. a) niniejszego paragrafu;
2) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pod lit. b (zmiana ograniczona do zmiany wysoko軼i wynagrodzenia wynikaj帷ej ze zmiany stawki podatku), lit. c (zmiana uzale積iona od zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania p豉tno軼i na rzecz Wykonawcy), lit. d (zmiana polegaj帷a na wyd逝瞠niu b康 skr鏂eniu termin闚 p豉tno軼i), lit. e, f (zmiana polegaj帷a na zwi瘯szeniu b康 zmniejszeniu wynagrodzenia, w tym zmniejszenie lub/i nieponoszenie op豉t anulacyjnych, o kt鏎ych mowa w 4 ust. 1 lit. b i c Umowy w zale積o軼i od okoliczno軼i nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy lub wynikaj帷ych z wyst徙ienia Si造 wy窺zej);
3) zakresu us逝g hotelarskich w przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pod lit. e, f (zmiana polegaj帷a na zwi瘯szeniu b康 zmniejszeniu zakresu us逝g uzale積iona od okoliczno軼i nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy lub wynikaj帷ych z wyst徙ienia Si造 wy窺zej).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-05 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem interaktywnego Formularza ofertowego na Platformie e- Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 12:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.