eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z zakresu terapii ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie JaworznaOgłoszenie z dnia 2023-03-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z zakresu terapii ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000729050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Inwalidów Wojennych

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-603

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppp.jaworzno.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z zakresu terapii ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83f188bb-cd52-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060834/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 realizacja zajęć terapeutycznych z dziećmi do 7 r.ż. - specjalista TERAPEUTA RĘKI - 1 osoba

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83f188bb-cd52-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Zgodnie z art. 7 pkt 23 ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt 1), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się za pośrednictwem platformy
e-Zamówienia lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl
4) Platforma e-Zamówienia dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.qov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, o których
mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia PRM w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci
elektronicznej, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Dopuszczalne formaty
przesyłanych danych: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .png, .jpg, .jpeg, .gif., .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .zip, .rar, .7zip, .txt,
.ath, .dwg, .xades., .tar, .7z, .eml, .msg. Za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia można przesłać wiele pojedynczych plików lub
plik poddający dane kompresji (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. W przypadku przekazania dokumentu elektronicznego w
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych
w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres:
sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i
jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
Komputer PC 5 - parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, zainstalowany jedne z poniższych systemów
operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze albo Tablet/Telefon: Parametry
minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, Przeglądarka Chrome 61 lub nowsza.
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 3.1 specyfikacja
połączenia -formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 3.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są
w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, 3.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie jest Pan Łukasz Waśko adres
e-mail; lukasz.wasko@ppp.jaworzno.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPP.08.1.3.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” w
celu realizacji zadań, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących
ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) - przez SPECJALISTĘ: terapeutę ręki – 1
osoba, do 100 godzin,
2) termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od podpisania umowy, nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
3.1. Specjalista – terapeuta ręki będzie realizował usługi specjalistycznych zajęć terapeutycznych w godzinach i miejscu
ustalonym z Zamawiającym (po uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami dzieci). Zamawiający wymaga, aby usługi świadczone
były na terenie miasta Jaworzna. Zamawiający wymaga, aby dziecku objętym terapią przydzielony był jeden specjalista –
terapeuta ręki.
3.2. Harmonogram zajęć będzie ustalany z Zamawiającym i dostosowany do możliwości lokalowych i czasowych
podmiotów, w których realizowane będą zajęcia oraz z rodzicami dzieci objętych wsparciem projektu.
3.3. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h (tj. 60 min.).
3.4. Zajęcia będą odbywały się przez 6 dni w tygodniu (z wyjątkiem niedziel).
3.5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przede wszystkim:
3.5.1. Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do jego potrzeb psychofizycznych i
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00135456/01 z dnia 2023-03-14
2023-03-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
rozwojowych w tym prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
3.5.2. Udzielanie dzieciom i rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
3.5.3. Przeprowadzenie diagnozy dziecka i opracowanie indywidualnych programów terapii.
3.5.4. Dokonywanie systematycznej oceny postępów dziecka.
3.5.5. Monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii.
3.5.6. Współpraca z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem w celu zwiększenia skuteczności terapii.
3.5.7. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
3.6. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług wykonywanych przez
Wykonawcę.
3.7. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie w oparciu o harmonogramy pracy i dzienniki
prowadzonych zajęć

4.2.6.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na
powtórzeniu usług będących przedmiotem niniejszego postępowania, tj. realizację specjalistycznych zajęć terapii ręki z
dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka
koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres - realizacja
specjalistycznych zajęć terapii ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań
wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie każdej z części postępowania, Zamawiający będzie
kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie
kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%
3. Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%
Razem 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającą poniższe warunki:
a) posiada wykształcenie co najmniej wyższe uprawniające do prowadzenia terapii ręki z dzieckiem do 7. roku ,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiada co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy terapeutycznej z dzieckiem do 7. roku życia,
d) ukończyła co najmniej jeden kurs doskonalący z zakresu terapii dziecka do 7. roku życia i terapii rodzinnej,
e) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; (na podstawie
art. 10 ust.5 pkt 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz. 1762 z późn. zm.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją
przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z dyspozycją
przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2) Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 3 i 6 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w
zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców oraz informację czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
3)Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00135456/01 z dnia 2023-03-14
2023-03-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6, ust. 5 i 6 umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów
dot. podatku VAT.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany ilości godzin (zwiększenia lub zmniejszenia), w zależności od
potrzeb dzieci skierowanych.
3) zmiany inne niż opisane powyżej można wprowadzić na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, o ile nie będą to zmiany
istotne w znaczeniu określonym w art. 454 ustawy pzp.
4) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizację z udziałem
podwykonawców, zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom. W przypadku, gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Nowy
podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca
tj. pozwalające spełnić warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ oraz otrzymać minimum
taką samą punktację w dodatkowym kryterium oceny ofert.
5) ewentualnej zmiany terapeuty ręki realizującego umowę, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ta może nastąpić w
następujących okolicznościach: utrata prawa wykonywania zawodu, rozwiązanie stosunku pracy/porozumienia o
współpracy, śmierć, choroba. Nowy terapeuta ręki musi spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymać minimum
taką samą punktację w dodatkowym kryterium oceny ofert. Niespełnienie ww. wymogu skutkować będzie odstąpieniem od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kar umownych, o których mowa w
§10 ust. 1 pkt 3.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność
wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie realizowane jest w ramach programu "Za życiem" i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.