eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › "Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 103958 R ulicy Partyzantów" - dokumentacja projektowa.Ogłoszenie z dnia 2022-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 103958 R ulicy Partyzantów”
– dokumentacja projektowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 103958 R ulicy Partyzantów”
– dokumentacja projektowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4737f2f7-d115-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018988/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przebudowa ulicy Partyzantów -dokumentacja projektowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu platformyzakupowejPZP24https://ekolbuszowa.logintrade.net
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem
https://ekolbuszowa.logintrade.net
3. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VIII Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1.1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.
1.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka
ul. Piekarska 15
36-100 Kolbuszowa
Tel. 17 2271 333 wew. 424
e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl

1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 103958 R ulicy Partyzantów”
– dokumentacja projektowa.
numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.1.29.2022
prowadzonym w trybie: podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2019)., dalej „ustawa Pzp”;
1.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.1.8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także
w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.29.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 103958 R ulicy Partyzantów” – dokumentacja projektowa, w ramach której należy opracować:

Zadanie 1: Budowa drogi gminnej publicznej ul. Partyzantów w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej (od ul. Reymonta do ul. Św. Brata Alberta).

Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Partyzantów w Kolbuszowej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej.

Zadanie 3: Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych – drogi boczne ul. Partyzantów w Kolbuszowej.

2. Zakres prac projektowych i parametry projektowanej drogi:
ZADANIE 1: Budowa drogi gminnej publicznej ul. Partyzantów w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej (od ul. Reymonta do ul. Św. Brata Alberta).
1) Lokalizacja: województwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, gmina Kolbuszowa.
2) Teren inwestycji:
3) W ramach opracowania projektu budowlanego celem uzyskania decyzji ZRID należy poszerzyć istniejący pas drogowy do szerokości gwarantującej zaprojektowanie elementów drogi (jezdni, poboczy, chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej, urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę oraz innych elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych).
4) Parametry techniczne drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124). W przypadku braku możliwości spełnienia warunków technicznym zawartych w ww. rozporządzeniu Projektant będzie zobowiązany do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych.
5) Założenia do projektowania elementów drogi:
a) Długość ok. 430 m (ul. Partyzantów) oraz ok. 65 m (łącznik do ul. Krzaklewskiego),
b) Klasa drogi: D lub L,
c) Kategoria ruchu: KR 2,
d) Przekrój uliczny,
e) Droga jednojezdniowa, dwupasowa,
f) Szerokość jezdni: 5,0 – 7,0 m,
g) Nawierzchnia jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa,
h) Chodnik lub ścieżka pieszo-rowerowa (jednostronna),
i) Miejsca postojowe w pasie drogowym (od łącznika z ul. Krzaklewskiego do ul. Św. Brata Alberta),
j) Łącznik między ul. Partyzantów i ul. Krzaklewskiego wraz z chodnikiem lub ścieżką pieszo-rowerową,
k) Przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi, zjazdów publicznych i indywidualnych.
6) Odwodnienie drogi: zaprojektować kanalizację deszczową.
7) Oświetlenie uliczne: zaprojektować oświetlenie uliczne na brakującym odcinku (ok. 180 m). Istniejące oświetlenie bez zmian lub przebudować w przypadku kolizji z elementami drogi. Na nowo projektowanych słupach oświetleniowych przewidzieć oprawy LED z fabrycznie zamontowanymi gniazdami typu Nema 5/7 pin, dostosowane do sterowania sygnałem cyfrowym DALI lub analogowym 0-10 V.
8) Kanał technologiczny: na terenie inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja kablowa wybudowana w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. W przypadku kolizji z projektowanymi elementami drogi należy przewidzieć przebudowę / zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej.
9) Sieci i urządzenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą: przebudować lub zabezpieczyć kolizje projektowanej drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne, elektroenergetyczne i inne). Uzyskać od właścicieli / zarządców sieci warunki techniczne, opinie i uzgodnienia na przebudowę lub zabezpieczenie kolizji.
10) Prace projektowe powinny obejmować wszystkie czynności i koszty z nimi związane łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących budowy / przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawca powinien uwzględnić wymagania określone w warunkach technicznych, opiniach i uzgodnieniach wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury i zarządców dróg. Wykonawca zobowiązany jest również opracować dokumentację usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. Prace projektowe winny obejmować również uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

ZADANIE 2: Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Partyzantów w Kolbuszowej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej.
1) Lokalizacja: województwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, gmina Kolbuszowa.
2) Teren inwestycji:
3) Parametry techniczne ścieżki pieszo-rowerowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124). W przypadku braku możliwości spełnienia warunków technicznym zawartych w ww. rozporządzeniu Projektant będzie zobowiązany do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych.
4) Założenia do projektowania ścieżki pieszo-rowerowej:
a) Długość ścieżki pieszo-rowerowej: ok. 1,13 km,
b) Wstępna koncepcja przebiegu: zaznaczona na załączniku graficznym (może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego),
c) Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej: 3,0 m,
d) Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej: kostka brukowa bezfazowa (lub inna uzgodniona z Zamawiającym),
e) Przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych na długości ścieżki pieszo-rowerowej,
f) Budowa dwóch przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (w tym jedno przejście dla pieszych wyniesione).
5) Kanał technologiczny: zaprojektować kanał teletechniczny celem skablowania napowietrznych sieci teletechnicznych (od skrzyżowania z ul. J. Pawła II do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów, na długości ok. 245 m).
6) Sieci i urządzenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą: przebudować lub zabezpieczyć kolizje projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej z istniejącą infrastrukturą techniczną (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne, elektroenergetyczne i inne). Uzyskać od właścicieli / zarządców sieci warunki techniczne, opinie i uzgodnienia na przebudowę lub zabezpieczenie kolizji.
7) Prace projektowe powinny obejmować wszystkie czynności i koszty z nimi związane łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących budowy / przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawca powinien uwzględnić wymagania określone w warunkach technicznych, opiniach i uzgodnieniach wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury i zarządców dróg. Wykonawca zobowiązany jest również opracować dokumentację usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. Prace projektowe winny obejmować również uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

ZADANIE 3: Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych – drogi boczne od ul. Partyzantów
1) Lokalizacja: województwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, gmina Kolbuszowa.
2) Parametry techniczne i funkcjonalne projektowanej drogi należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).
3) Założenia do projektowania elementów drogi:
a) Klasy dróg: D,
b) Kategoria ruchu: KR 1,
c) Przekrój uliczny,
d) Droga jednojezdniowa, dwupasowa,
e) Szerokość jezdni: 5,0 m (4,0 m dla drogi nr dz. 381),
f) Nawierzchnia jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa lub kostka brukowa
4) Odwodnienie dróg: zaprojektować wpusty uliczne i przykanaliki do istniejącej kanalizacji deszczowej.
5) Oświetlenie uliczne: zaprojektować oświetlenie uliczne (latarnie parkowe).
6) Sieci i urządzenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą: przebudować lub zabezpieczyć kolizje projektowanych dróg z istniejącą infrastrukturą techniczną (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne, elektroenergetyczne i inne). Uzyskać od właścicieli / zarządców sieci warunki techniczne, opinie i uzgodnienia na przebudowę lub zabezpieczenie kolizji.
7) Prace projektowe powinny obejmować wszystkie czynności i koszty z nimi związane łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących budowy / przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawca powinien uwzględnić wymagania określone w warunkach technicznych, opiniach i uzgodnieniach wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury i zarządców dróg. Wykonawca zobowiązany jest również opracować dokumentację usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. Prace projektowe winny obejmować również uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień do 50%, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
1) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7) Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował
w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w rozdziale 15, 19
2) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa.
3) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wyboru ofert określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I
SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin przedłożenia Zamawiającemu kompletnej koncepcji inwestycji do zatwierdzenia w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN
4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującą osobą:
1) Osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: - 1 osoba – inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie):
- minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi publicznej,
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia
w UZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującą osobą:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu osób
/wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/

b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie):
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
/wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 1e -Rozdział I SWZ/

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 1a Rozdział I SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 1b Rozdział I SWZ.
5) Oświadczenie wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
b)Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
1) Skrócenie albo wydłużenie terminu wykonania Umowy lub jej poszczególnych Elementów w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
b) Wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Elementów, nie wynikające z winy Wykonawcy,
c) Przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie wynikające z winy Wykonawcy,
d) Nie wynikająca z zaniedbań Wykonawcy odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
e) Żądanie przez organ administracji uzupełnienia dokumentacji, przez sporządzenie projektów rozgraniczenia gruntów, dostarczenia decyzji
i postanowień innych organów, przeprowadzenia geodezyjnego rozgraniczenia gruntów, aktualizacji operatów ewidencji gruntów,
f) Gdy po ustaleniu zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko niemożliwym jest wykonanie całości zamówienia w terminie przewidzianym prawem (jeżeli dotyczy),
g) Szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych Elementów Umowy,
h) Zmiany przepisów prawa,
i) Objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych
w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,
j) Podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych usług wykraczających poza Przedmiotem niniejszej umowy (przedmiotem zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych usług wpływa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy,
k) Wydania polecenia zmiany,
l) Wstrzymanie prac projektowych przez Zamawiającego. Przy czym Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania Umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 5 dni przed terminem zawieszenia. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 21 dni i zawieszenie nie wynika z niewywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonywania Umowy w terminie 14 dni lub rozwiązać Umowę, z zachowaniem
30 dniowego okresu wypowiedzenia.
m) Konieczność rozszerzenia/ograniczenia zakresu zamówienia z jednoczesną zmianą wartości zamówienia.
Pozostałe zmiany umowy § 7 istotnych postanowień umowy (Rozdział II SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ekolbuszowa.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.