eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego oraz wystawienia opinii referencyjnej dla młodzieży bioracej udział w Projekcie ,,Aktywni Górą" CKiw w TarnowieOgłoszenie z dnia 2023-03-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego oraz wystawienia opinii referencyjnej dla młodzieży bioracej udział w Projekcie ,,Aktywni Górą" CKiw w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007001280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tamka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-349

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kgohp@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowa jednostka budżetowa sektora finansów publicznych, nie posiadąjąca osobowości prawnej

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9930246390

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Mościckiego 27

1.11.4.) Miejscowość: Tarnów

1.11.5.) Kod pocztowy: 33-100

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.11.9.) Numer telefonu: 14 6217235

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckiw-tarnow.ohp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: ckiw-tarnow.ohp.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego oraz wystawienia opinii referencyjnej dla młodzieży bioracej udział w Projekcie ,,Aktywni Górą" CKiw w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5cec61f-cd4e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POWR.01.03.010-00-0001/22 pt. ,,Aktywni Górą"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5cec61f-cd4e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy eZamowienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, zasady i warunki korzystania z platformy eZamówienia określa regulamin dostepny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu , oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy"-zawierający interaktywne instrukcje.
2. Przeglądanie dokumentów zamówienia nie wymaga rejestracji ani logowania-dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych.
3. Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienie SWZ, inne informacje, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy eZamówienia. Wysyłanie wiadomości email jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii Platformy eZamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert).
4. Sposób komunikacji opisuje instrukcja: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
5. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem "Formularze do komunikacji" wynosi 150 Mb(wielkość dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. W przypadku problemów technicznych i awarii można skorzystać ze wsparcia technicznego przez formularz udostępniony na stronie Platformy w zakładce "Zgłoś problem".
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy eZamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi diagnozy kompetencji społecznych (Usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego oraz wystawienia opinii referencyjnej dla młodzieży biorącej udział w Projekcie „Aktywni Górą”) w miejscowości Tarnów w 2 grupach po 10 osób, łącznie dla 20 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą – Psychologiem legitymującym się wykształceniem wyższym psychologicznym (uzyskanie na polskiej uczelni dyplomu magistra psychologii lub uzyskanie za granicą wykształcenia uznanego za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej) przy czym minimalne doświadczenie zawodowe wykazanej osoby, w realizacji badań diagnostycznych o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, nie powinno być krótsze niż 2 lata od daty składnia ofert. Doświadczenie będzie liczone od daty zdobycia tytułu magistra psychologii. Wykazana osoba musi wykonywać przedmiot zamówienia, jej zamiana jest możliwa wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba). W takich sytuacjach wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo osoby spełniającej ww. wymogi. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.


2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ustawy Pzp.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy w formie aneksu, w szczególności gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, o ile nie ulegnie zmianie ogólny charakter Umowy do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, zmiana nie narusza równowagi ekonomicznej Umowy na korzyść Wykonawcy, nie rozszerza i nie zmniejsza zakresu świadczenia i zobowiązaniu wynikającego z Umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Etapu II nie później niż do dnia 30.09.2023 r. Zmiana terminu może wystąpić w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu „Aktywni górą!”
3. Zamawiający dopuszcza dodatkowo zmianę postanowień zawartej Umowy w zakresie:
b) zmian redakcyjnych umowy,
c) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,
d) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
e) zmiany w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania,
f) zmian organizacyjnych Stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy,
g) zmiany w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. zmniejszenie wartości zamówienia).
4. Przewidziane w ust. 3 okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy stanowią uprawnienia Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
5. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
6. Strony zgodnie przewidują na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, że wynagrodzenie Wykonawcy netto, o którym mowa w § 4 ust.
3 Umowy zostanie jednokrotnie zmienione (zmniejszone lub zwiększone) od 01.07.2023 r. w wysokości wynikającej ze zmian Zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (dalej w Umowie jako HICP) publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wg następującej zasady: Wykonawca samodzielnie porówna dane z kwietnia 2023 r. w oparciu o dane HICP dotyczące najpóźniejszego dostępnego miesiąca 2023 roku i analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Następnie proporcjonalnie zwiększy/zmniejszy kwoty netto, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy i przedstawi te wyliczenia do weryfikacji Zamawiającemu. Weryfikacja nastąpi w terminie 7 dni od doręczenia wyliczenia o którym mowa w poprzednim zdaniu. Po akceptacji przez Zamawiającego wyliczeń, kwoty, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy ulegną zmianie z terminem obowiązywania od 01.07.2023 r. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować wyliczeń Wykonawcy i przedstawić swoje stanowisko w zakresie wyliczeń oraz ich podstawy oraz dokonać na jego podstawie właściwych zmian lub też pozostawić wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.