eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Zakup usług hotelowo-restauracyjnych wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej dla sędziów WSA w Warszawie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zakup usług hotelowo-restauracyjnych wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej dla sędziów WSA w Warszawie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015608709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-013

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.warszawa.wsa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sądownictwo Administracyjne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup usług hotelowo-restauracyjnych wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej dla sędziów WSA w Warszawie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc6e9636-cd35-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136403/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zakup usług-hotelowo restauracyjnych wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej dla sędziów i asesorów WSA w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wsa_warszawa/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe i
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
Ofertę, a także oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 4 do SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub
informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl
2) lub poprzez platformę zakupową dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wsa_warszawa/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp,
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, t.j.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na stronie platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul.
Jasna 2/4;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie: nr tel. 22 553 79 10,
e-mail: iod@warszawa.wsa.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00153742/01 z dnia 2022-05-11
2022-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSA-ZP-03-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy są usługi hotelowo-gastronomiczne wraz z usługą transportową zgodnie z:
1) projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;
2) Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, świadczone w jednym z wybranych terminów:
1) od 12 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r.;
lub do wyboru przez wykonawcę w drugim terminie;
2) od 25 września 2023 r. do 27 września 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zleceniodawca przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy - Prawo zamówień publicznych, polegające na:
1) możliwości zmniejszenia liczby osób uczestniczących w konferencji (co najwyżej o 20 osób), co w konsekwencji oznacza odpowiednie zmniejszenie liczby pokoi, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz liczby posiłków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 projektowanych postanowień umowy;
2) możliwość rezygnacji z udostępnienia jednej sali konferencyjnej dla 15-20 osób
(o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit a tiret czwarty - projektowanych postanowień umowy) w pierwszym dniu szkolenia;
3) możliwość rezygnacji z udostępnienia jednej sali konferencyjnej dla 40 osób
(o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit b tiret drugi - projektowanych postanowień umowy) w drugim dniu szkolenia.
2. Warunkiem uruchomienia prawa opcji, o której mowa w ust. 1 - projektowanych postanowień umowy, jest złożenie zleceniobiorcy oświadczenia woli przez zleceniodawcę w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usług, o której mowa w § 3 - projektowanych postanowień umowy.
3. W treści oświadczenia zostanie określona ostateczna liczba osób, liczba pokoi oraz liczba posiłków.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem zleceniodawcy, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy, a zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. W przypadku skorzystania przez zleceniodawcę z prawa opcji, wynagrodzenie zleceniobiorcy zostanie odpowiednio zmniejszone w stosunku do wykonanego prawa opcji, co zleceniobiorca uwzględni w rozliczeniu końcowym, o którym mowa w § 7 ust. 3 - projektowanych postanowień umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający przyjął następujące kryteria:
1) cena oferty (C) – waga kryterium 60%;
2) standard i wyposażenie obiektu hotelowego (H) waga kryterium 30%;
3) oferowany termin realizacji usługi (T) – waga kryterium 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: standard i wyposażenie obiektu hotelowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany termin realizacji usług

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, iż:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (należy rozumieć zakończone, czyli zrealizowane umowy - liczy się data zakończenia umowy) co najmniej dwie usługi hotelowo-gastronomiczne, o wartości minimum 150 000 zł brutto (każda z wykazanych usług);
b) posiada lub dysponuje obiektem hotelarskim, w którym zrealizuje usługi będące przedmiotem zamówienia, spełniającym łącznie następujące warunki:
 obiekt hotelowy na dzień składania ofert jest zaszeregowany w kategorii, co najmniej czterogwiazdkowej (****) zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211 z późn. zm.) oraz widnieje w ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich - Rejestr CWOH dostępny na stronie https://turystyka.gov.pl/;
 obiekt hotelowy jest zlokalizowany w odległości nie większej niż 200 km od siedziby zamawiającego (Warszawa ul. Jasna 2/4) (weryfikacja odległości nastąpi za pomocą Mapy Google https://www.google.com/maps z uwzględnieniem nast. parametrów: liczona po trasie samochodowej, jednostka odległości [km], za wyłączeniem przejazdów promami);
 obiekt hotelowy jest zlokalizowany poza granicami administracyjnymi miasta stołecznego warszawy (weryfikacja położenia nastąpi za pomocą dostępnego PLANU WARSZAWY pod adresem
https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa#
 obiekt hotelowy jest zlokalizowany w odległości większej niż 100 w linii prostej od drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, autostrady, drogi ekspresowej (weryfikacja odległości nastąpi za pomocą Mapy Google https://www.google.com/maps).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca składa:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w klauzuli XII ust. 1 pkt 4 lit a – wykonawca składa wykaz zrealizowanych usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów potwierdzających że wykazane usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca w terminie określonym na składanie ofert, składa nast. dokumenty:
1) ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie:
a) spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;
3) dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji lub poręczenia (na zasadach określonych w klauzuli XVII ust. 7-10) jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w przypadku wniesienia gwarancji w formie pieniądza zaleca się załączenie potwierdzenia przelewu wadium;
4) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych;
5) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów rejestrowych;
6) (jeżeli dotyczy) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 ze zm.).
5. W przypadku wnoszenia wadium w:
1) formie gwarancji lub poręczenia należy jako Beneficjenta wadium wskazać: Skarb Państwa - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa;
2) pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego w NBP O/O Warszawa Nr: 85 10101010 0078 1013 9120 0000. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium w sprawieWSA-ZP-03-2023” i zaleca się załączyć go do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przez platformę zakupową dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsa_warszawa/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.