eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skwierzyna › Dostawa i montaż sprzętu do wykrywania i lokalizowania pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem PAD dla Nadleśnictwa SkwierzynaOgłoszenie z dnia 2022-05-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż sprzętu do wykrywania i lokalizowania pożarów wraz z
dodatkowym wyposażeniem PAD dla Nadleśnictwa Skwierzyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2 Lutego 2

1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.skwierzyna@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_skwierzyna

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż sprzętu do wykrywania i lokalizowania pożarów wraz z
dodatkowym wyposażeniem PAD dla Nadleśnictwa Skwierzyna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c99c921-cf94-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00152756/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż sprzętu do wykrywania i lokalizowania pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem PAD dla Nadleśnictwa Skwierzyna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_skwierzyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_skwierzyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP
(dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w zakładce „Korespondencja”.
W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_skwierzyna/rejestracja po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”.
Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i
pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg,
.jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml,
.dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
 przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub
Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
 lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest
używanie najnowszych wersji przeglądarek,
 system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
 zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
 w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki
Szafir SDK Web,
 oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz
lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich
nowsze wersje,
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy.
Pozostałe uregulowania zawiera SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_skwierzyna

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych
jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych p. Karolina Kaczmarek, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu +48 91 432 87 12.
Pozostałe regulacje znajdują się w pkt 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 241642,73 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż 2 kamer dalekiego zasięgu na wieżach w Skwierzynie oraz Gliniku wraz z niezbędnym wyposażeniem do zdalnego sterowania i obserwacji z punktu alarmowo -dyspozycyjnego (PAD) w Skwierzynie. W ramach wykonania Przedmiotu umowy mogą wystąpić jednostkowe roboty budowlane (roboty mają charakter dodatkowy niezbędny z punktu widzenia montażu).

4.2.6.) Główny kod CPV: 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

09331000-8 - Baterie słoneczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 20% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena - 60 %
2) Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - 40 %
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu
ofertowym dla danego Zadania (załącznik nr 2 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
ocenie będzie podlegać okres gwarancji wyrażony w pełnych miesiącach zdeklarowany przez Wykonawcę w formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający wskazuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli wykonawca zaoferuje krótszy okres gwarancji, jego oferta zostanie uznana za niezgodną z SWZ i na tej podstawie zostanie odrzucona. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy. Oferta z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji jakości otrzyma najwyższą ilość punktów w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt). W przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny w ramach tego kryterium przyjęty zostanie 60-miesięczny okres gwarancji. Natomiast do umowy zostanie wprowadzony okres gwarancji jakości wynikający z oferty. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt. Pozostali Wykonawcy, tj. Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji pośredni, pomiędzy maksymalnym (60 miesięcy) a minimalnym (36 miesięcy) otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał: co najmniej 1 instalację (dostawa wraz z montażem i uruchomieniem) systemu monitoringu, składającego się z minimum 1 kamery, umożliwiającą obserwację terenu, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł brutto.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony także wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na zrealizowaniu opisanej powyżej dostawy w ramach realizacji umowy na roboty budowlane bądź umowy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” , co będzie wynikało z treści dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3B do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu dostaw, b) referencje, c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.