eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach Sądu Rejonowego w Łukowie oraz utrzymanie porządku na terenie przyległymOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach Sądu Rejonowego w Łukowie oraz utrzymanie porządku na terenie przyległym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W ŁUKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323068

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staropijarska 1

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: (25) 798 2348 wew. 213

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@lukow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lukow.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

wymiar sprawiedliwości

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach Sądu Rejonowego w Łukowie oraz utrzymanie porządku na terenie przyległym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1cde061-cd35-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153454

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136111/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Łukowie oraz utrzymanie porządku na terenie przyległym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1cde061-cd35-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem Zamawiający będzie udostępniał na Platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 1. Platformy e-Zamówienia udostępn. pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, 2. poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia.publiczne@lukow.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert) - w przypadku awarii lub niedostępności Platformy e-Zamówienia uniemożliwiających komunikację poprzez tę Platformą. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. Szczegółowe informacje –Rozdz. XII-XIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę należy złożyć sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Korzystanie z Platformy e-zamówienia możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia – posiadanie:
1. Komputera PC o parametrach minimalnych Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) Przeglądarki internetowej Mozilla Firefox ver. 59.00 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Safari w ver. 11.1 i późniejsze, Microsoft Edge ver 11.0 i późniejsze,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek.
c) Systemu operacyjnego: MS Windows 7 i późniejsze lub OSX/Mac OS 10.10 lub Ubuntu 14.04. lub
2. Tabletu/Telefonu o minimalnych parametrach: 4 rdzenie procesora, 2 GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.03, umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) Przeglądarka Chrome w ver. 61 i późniejsze
Dla posiadania możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy e-Zamówienia może być konieczne wyłączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies. Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych (przykładowo: .rtf, .doc, .docx, .pdf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tif, .png, .zip, .tar, .gz, .7z.) i przekazuje jako załącznik do: „Formularza do komunikacji” dostępny na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” na Platformie e-Zamówienia wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Szczegółowe informacje Rozdział XII – XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetw. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Łukowie, dane kontaktowe: ul. Staropijarska 1, 21-400 Łuków. 2.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie sprawuje Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@lukow.sr.gov.pl. Dodatkowe dane Inspektora są dostępne na http://www.lukow.sr.gov.pl/. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udziel. zamów. publicznego, a po zawarciu umowy również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.4.W przypadku dojścia do zawarcia Umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem Umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez strony Umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem Umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Mogą one zostać również przekazane podmiotom współpracującym z Sądem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji.6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 oraz 79 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata- przez cały czas obowiązywania tej umowy. 7.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 9.Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 10. Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: F. 3502-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Łukowie oraz utrzymania porządku na terenie przyległym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1. cena oferty brutto - 60% (pkt), 2. doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - 40% (pkt). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie końcowej punktacji przyznanej ofercie w każdym z kryteriów oceny ofert. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. W przypadku gdy suma punktów ocenianych ofert będzie jednakowa, Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej weźmie pod uwagę najniższą cenę .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie dwie usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni minimum 2.000 m2 każda usługa, w tym co najmniej jedna usługa obejmująca także utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych o powierzchni minimum 1.000 m2; każda usługa realizowana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy; każda usługa o wartości nie mniejszej niż 180.000,00 zł brutto. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w ramach jednej umowy. Przez usługi wykonane należy rozumieć:
 zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
 zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło
nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Jeżeli usługi, o których mowa powyżej są wykonywane nadal, wartość już wykonanego zamówienia (umowy) do upływu terminu składania ofert nie może być niższa niż 180.000,00 zł brutto. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zamówień (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 180.000,00 zł brutto. UWAGA: Zamawiający przyjmuje, że zgodne z definicją wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r., poz. 1225), „budynek użyteczności publicznej” to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny w budynkach użyteczności publicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ
2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4,7 i 8 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o świadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy- załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W treści pełnomocnictwa należy wskazać co najmniej nazwę postępowania, dane wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz zakres czynności, do których umocowanie będzie miał pełnomocnik.
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
 co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej, określony dla danej części zamówienia.
 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami (konsorcjum) wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wskazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale VII ust. 2 pkt. 4) SWZ muszą spełniać ci z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 3 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp składają wraz z ofertą (w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ) oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tej samej Części zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Pozostałe informacje zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy). Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.