eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Balice › Usługa naprawy zbiorników magazynowych do przechowywania materiałów ciekłych zapalnychOgłoszenie z dnia 2022-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa naprawy zbiorników magazynowych do przechowywania materiałów ciekłych zapalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350138871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Balice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-083

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: balice.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa naprawy zbiorników magazynowych do przechowywania materiałów ciekłych zapalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fce512d-d103-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037697/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Naprawa zbiorników magazynowych na składzie MPS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/8blt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/8blt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się droga elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej „platforma”) Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/8blt. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, powinny być przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
2. Powyższe oznacza, że wszelka korespondencja przekazywana Zamawiającemu w inny sposób,
tj. listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem, nie będzie rozpatrywana.
3. Komunikacja za pośrednictwem platformy zakupowej wymaga założenia konta użytkownika.
W celu założenia konta użytkownika, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika (Wykonawcę) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): https://8bltr.wp.mil.pl/pl/bip/info/w-informacje-ogolne/eons-rodo/

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/ST/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 512732,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa zbiorników magazynowych do przechowywania materiałów ciekłych zapalnych.
2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
a) zał. nr 3 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”;
b) zał. nr 4 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje komisja przetargowa 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do realizacji zamówienia - w tym celu Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada uprawnienia do naprawy i modernizacji zbiorników do przechowywania materiałów ciekłych zapalnych, wydane przez organ dozoru technicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie wynikającym z art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone zgodnie z zał. nr 6 do SWZ – „Oświadczenie o grupie kapitałowej”.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. uprawnienia do naprawy i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych wydane przez Urzędu Dozoru Technicznego lub Decyzję Wojskowego Dozoru Technicznego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia przedmiotowego środka dowodowego, stanowiącego zał. nr 5 do SWZ – „Oświadczenie na podstawie art. 106”, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług (świadczonych w ramach przedmiotowych usług) z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w zał. nr 4 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, określonymi w zał. nr 3 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zał. nr 5 do SWZ – „Oświadczenie na podstawie art. 106”

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, zgodne co treści z zał. nr 7 do SWZ – „Oświadczenie na podstawie art. 117 Ustawy” lub zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy – jeżeli dotyczy.
2. Oryginał lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie – dla osób podpisujących ofertę, o ile fakt umocowania nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, o którym mowa wyżej, winno być załączone do oferty.
3. Zgodnie z art. 59 Ustawy, w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców wraz z ewentualnymi aneksami do tej umowy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w art. 125 Ustawy, składane jest zgodnie z pkt VIII ppkt. 1.1. Oświadczenie to wstępnie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 6 do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zgodnie z art. 117 ust. 2 Ustawy, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt V ppkt. 1.2 SWZ, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i SAMODZIELNIE zrealizuje usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone np.: na podstawie wzoru będącego zał. nr 8 do SWZ lub zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niepowodującym istotnych zmian w projektowanych postanowieniach umowy i SWZ, określonym w § 11 zał. nr 3 do SIWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.
3. W celu zapoznania Wykonawców z przyszłymi zobowiązaniami związanymi z wykonywaniem umowy, Zamawiający przedstawia zał. nr 3 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.
4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną, pod rygorem nieważności, na piśmie, z zastrzeżeniem art. 454 Ustawy.
5. Zmiana może polegać na zmianie postanowień umowy w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 Ustawy – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana zakresu przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/8blt

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SWZ przewiduje zebranie Wykonawców i wyznacza jeden termin zebrania na dzień 18.05.2022r. o godz.: 10:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.