eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Świadczenie usług archiwizacyjnych dla Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądów Rejonowych w Kamiennej Górze, Lwówku Śląskim i Lubaniu.Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług archiwizacyjnych dla Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądów Rejonowych w Kamiennej Górze, Lwówku Śląskim i Lubaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000641756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 64 15 148

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jelenia-gora.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jelenia-gora.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług archiwizacyjnych dla Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądów Rejonowych w Kamiennej Górze, Lwówku Śląskim i Lubaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-776d2575-cc68-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00099372/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług archiwizacyjnych dla Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądów Rejonowych w Kamiennej Górze, Lwówku Śląskim i Lubaniu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-776d2575-cc68-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej opisano w rozdziale VII SWZ. Adres
strony internetowej postępowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, w tym wymaganiach technicznych i organizacyjnych opisano w rozdziale VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawiera załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG 2502/ZP-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług archiwizacyjnych dla Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w budynku przy Al. Wojska Polskiego nr 56; 58-500 Jelenia Góra oraz dla Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze w budynku przy Al. Wojska Polskiego nr 36; 58-400 Kamienna Góra oraz w pomieszczeniu najmowanym na potrzeby archiwum zakładowego przy ul. Okrzei 3 w Kamiennej Górze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79995100-6 - Usługi archiwizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

Lp. Kryterium Punkty max
1. Cena oferty obejmującej oferowany przedmiot zamówienia 60
2. Doświadczenie personelu realizującego usługę 25
3. Praktyka w archiwizacji akt sądowych 15

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu realizującego usługę

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Praktyka w archiwizacji akt sądowych

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług archiwizacyjnych dla Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
w budynkach przy ul. Jaśkiewicza nr 12, Wojska Polskiego 7; 59-600 Lwówek Śląski oraz
w pomieszczeniu najmowanym na potrzeby archiwum zakładowego przy ul. Jaśkiewicza 17 A
w Lwówku Śląskim oraz dla Sądu Rejonowego w Lubaniu w budynkach przy ul. Plac 3 Maja nr 12 oraz ul. Armii Krajowej 31; 59-800 Lubań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79995100-6 - Usługi archiwizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

Lp. Kryterium Punkty max
1. Cena oferty obejmującej oferowany przedmiot zamówienia 60
2. Doświadczenie personelu realizującego usługę 25
3. Praktyka w archiwizacji akt sądowych 15

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu realizującego usługę

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Praktyka w archiwizacji akt sądowych

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
a) Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), niezależnie od ilości części, na które wykonawca składa ofertę. W przypadku posiadania polisy w innej walucie Zamawiający przeliczy jej wartość na złote po kursie NBP z dnia składania ofert.
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie w realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - dwie umowy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na realizacji usług archiwizacyjnych, niezależnie od ilości części, na które wykonawca składa ofertę.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 2 osobami, które będą realizowały przedmiot zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
 posiadanie wykształcenia min. średniego w zawodzie technik archiwista lub wykształcenia średniego i kursu kancelaryjno-archiwalnego co najmniej I stopnia zorganizowanego przez szkołę, szkołę wyższą, wyższą szkołę zawodową, placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, archiwum państwowe albo stowarzyszenie działające w dziedzinie archiwistyki.

W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia osoby realizujące przedmiot zamówienia mogą się powtarzać, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków wynikających z SWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XIII niniejszej specyfikacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XIV niniejszej specyfikacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy następować będą na zasadach podanych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.