eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › "Rozbudowa sieci informatycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie w formule zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa sieci informatycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie w formule zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510876884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 28

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-437

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przychodniaspecjalistyczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przychodniaspecjalistyczna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Przychodnia Specjalistyczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Fundacja "Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji"

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393752389

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Moniuszki 9/6

1.11.4.) Miejscowość: Olsztyn

1.11.5.) Kod pocztowy: 10-275

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@doradztwo-przetargi.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.doradztwo-przetargi.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa sieci informatycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie w formule zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2da670fc-ccb6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną poprzez Platformę Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn:
https://zamowienia.olsztyn.eu oraz poczty elektronicznej biuro@doradztwo-przetargi.pl , przy czym złożenie oferty wraz z
załączonymi do niej dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Instrukcja Użytkownika – korzystania
z Platformy znajduje się w zakładce „Pomoc”.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto na stronie
Platformy dostępnej pod adresem https://zamowienia.olsztyn.eu . Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów,
oświadczeń, wyjaśnień i innych informacji przekazywanych poprzez Platformę, podczas prowadzenia postępowania o zamówienie
publiczne, opisane zostały na Platformie Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn Instrukcja użytkownika – Wykonawca (zakładka
pomoc). Przystępując do ogłoszonego postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją
użytkownika systemu Platformy oraz z regulaminem korzystanie z systemu Platformy.
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów w systemie Platformy.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji
elektronicznej oraz poczty elektronicznej, wskazanych w zapytaniu ofertowym.
6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Komunikacja:
1. Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy zakupowej oraz sposobu komunikowania
się za pośrednictwem Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, oraz pozostałych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu są zawarte w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" (dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) oraz
„Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” (dostępnym na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
Informacje takie jak odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał
na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem będzie dany
wykonawca, przekazywana będzie do konkretnego wykonawcy.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
4. Wszelka korespondencja związaną z niniejszym postępowaniem winna być przekazywana za pośrednictwem Platformy
zakupowej. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego
terminu.
5. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.
6. Formularz do komunikacji - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę jako załączniki. (...)
Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie
trwania postępowania czy realizacji umowy, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.
3. Ponadto:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn,
dane kontaktowe: sekretariat@przychodniaspecjalistyczna.pl lub telefonując pod numer: (89) 537-32-75;
-w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
email
iod@przychodniaspecjalistyczna.pl
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa sieci informatycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie w formule zaprojektuj i wybuduj”.
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenie
postępowania, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania
obejmuje ten termin;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
-posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie sieci informatycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie w formule zaprojektuj i wybuduj.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Łączna cena oferty brutto” – C
„Funkcjonalność” – F
„Termin realizacji” – T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 500000,00 zł
2. Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej:

a) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie sieci informatycznej, realizowanej w obiekcie użyteczności publicznej – obiekt czynny, na czas realizacji prac nie został wyłączony z użytkowania o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto,
b) 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ad.1. Kopia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 4.1), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ad.2. W zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty i usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w wykazie należy wskazać roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykaz robót – przygotowany wg Załącznika nr 6 do SWZ.
Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taka robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/osobę wskazaną przez Klienta/Inwestora, jako wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe
1.1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą poniżej wskazanych przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających poniżej wskazane parametry/funkcje:
a) switch sieciowy - w warstwie dostępowej, przedmiotowy środek dowodowy w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert – nie podlega uzupełnieniu.
b) przełącznik Szkieletowy Typ 1,
c) przełącznik Szkieletowy Typ 2,
d) system bezpiecznego styku z Internetem Firewall,
e) system SUG,
f) system sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitorowania środowiska,
g) klimatyzator,
h) ergonomiczna mata ESD,
i) przełącznik KVM.
Powyższe przedmiotowe środki dowodowe są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje, systemy, certyfikaty, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
1.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie jednokrotnie odpowiednio do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
1.3. Przedmiotowe środki dowodowe składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
1.4. Przedmiotowe środki dowodowe jako materiały należy złożyć w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski. Materiały na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia:
a) Muszą być dostarczone wraz z ofertą, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.
b) Potwierdzać wszystkie parametry/funkcjonalność wskazane przez Zamawiającego w SWZ i Tabeli opisu przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty.
c) W przypadku złożenia materiału zawierającego szerszy zakres informacji niż wymagany, Wykonawca powinien w treści dokumentu zaznaczyć stronę/akapit potwierdzający wymagane parametry/funkcjonalność.
d) Zamawiający przez "Materiał"uważa: oryginalne foldery i opisy producenta, wizualizacje ze strony producenta lub dystrybutora, foldery lub opisy przygotowane przez dystrybutora/sprzedawcę urządzenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Materiały na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia podlegające uzupełnieniu:

b) przełącznik Szkieletowy Typ 1,
c) przełącznik Szkieletowy Typ 2,
d) system bezpiecznego styku z Internetem Firewall,
e) system SUG,
f) system sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitorowania środowiska,
g) klimatyzator,
h) ergonomiczna mata ESD,
i) przełącznik KVM.

Zamawiający przez Materiał uważa: oryginalne foldery i opisy producenta, wizualizacje ze strony producenta lub dystrybutora, foldery lub opisy przygotowane przez dystrybutora/sprzedawcę urządzenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
5.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na które powołuje się Wykonawca, celem spełnienia warunków udziału
w postępowaniu;
6. Oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) wskazujące, które roboty lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 807, 1079).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: 47 1020 3541 0000 5202 0014 4931 z dopiskiem „wadium dot. postępowania nr TP/2/2023”
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (wg zasad komunikacji wskazanej w rozdziale 7 SWZ, zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się umieszczenie w treści dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający może przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (...)
Pozostałe informacje zawarto w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, konsorcjum Wykonawców dokumenty wymienione w pkt VIb ppkt 4.1. i 4.2 SWZ, składa ten Wykonawca, członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. Oznacza to, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, konsorcjum Wykonawców, wykazują spełnienie warunków:
a) przez jednego Wykonawcę – w zakresie sytuacji finansowej i/lub doświadczenia,
lub
b) łącznie przez 2 lub więcej Wykonawców/łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. doświadczenie – wykaz wykonany robót budowlanych wykazuje jeden lub dwóch Wykonawców, sytuację finansową inny Wykonawca lub Wykonawcy).
Ponadto, zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, korzystania z potencjału Podmiotu Trzeciego, oświadczenie:
a) o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oraz podmiot trzeci na którego potencjał powołuje się Wykonawca.
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, który/którzy spełnia/ją dany warunek w postępowaniu oraz podmiot trzeci (jeżeli dotyczy), na którego potencjał powołuje się Wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie:
1) terminu realizacji umowy, pod warunkiem:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie;
b) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie;
c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót;
d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;
e) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ;
f) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy;
2) technologii robót, materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem wykonania dokumentacji projektowej zamiennej na koszt Wykonawcy) pod warunkiem, że:
a) zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności:
 powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
 powodujące poprawienie parametrów technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia,
 wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
b) zastosowanie technologii, materiałów, urządzeń stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.
3) wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 pkt. 2, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są o czas niezbędny do usunięcia przeszkody
w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań.
3. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.
4. W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Poza opisanymi możliwymi zmianami umowy i warunkami ich zmian, Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, w przypadkach zaistnienia sytuacji losowych, trudnych do przewidzenia, tj. w przypadku śmierci, długotrwałej choroby, dyscyplinarnego zwolnienia, po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia oraz dowodów o zaistnieniu wymienionej sytuacji oraz pod warunkiem spełniania przez nowe osoby wymagań określonych w niniejszej umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A) Wykaz czynności, które winny być wykonywane przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę:
wykonywanie prac fizycznych bezpośrednio związanych z ochroną obiektu:
a) związane z układaniem okablowania,
b) wykonywaniem otworów technicznych,
c) montażem korytek i drabinek kablowych,
d) tynkowaniem,
e) malowaniem,
f) ułożeniem posadzki,
gdy wykonanie tych prac polega na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks
pracy.
B) 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej https://zamowienia.olsztyn.eu
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oznacza to, że do przygotowania oferty konieczne jest
posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
3. W celu dołączenia więcej niż jednego pliku, wykonawca powinien przeciągnąć wszystkie pliki jednocześnie do okienka
„Załączniki”. Pliki dodawane jeden po drugim będą się zastępować. Jeśli oferta składa się z większej liczby plików, prosimy
załączyć na Platformie Zakupowej folder skompresowany (np. .zip .7Z). Załączenie plików w folderze skompresowanym
będzie również skutkowało prawidłowym złożeniem oferty w przetargu.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na Platformie
zakupowej.
5. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
C) Dodatkowe wykluczenie - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.
835).
D)Zamawiający wymaga wizji lokalnej, na wniosek Wykonawcy zostanie wyznaczony termin wizji lokalnej,

A-D) Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.