eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarżysko-Kamienna › "Mini amfiteatr na Osiedlu Pogorzałe" w ramach Budżetu Obywatelskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Mini amfiteatr na Osiedlu Pogorzałe” w ramach Budżetu Obywatelskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-110

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@um.skarzysko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skarzysko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bb7f676-bc2b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Mini amfiteatr na Osiedlu Pogorzałe” w ramach Budżetu Obywatelskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bb7f676-bc2b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039230/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Mini amfiteatr na Osiedlu Pogorzałe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124962

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest; jest budowa w systemie zaprojektuj wybuduj „Mini amfiteatru na Osiedlu Pogorzałe” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Teren planowanej inwestycji stanowią częściowo zagospodarowane, grunty należące do Gminy Skarżysko – Kamienna (Działka nr ewid1006 ,
Obręb 0015 Pogorzałe)
2. Zakres rzeczowy dla wykonania inwestycji:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z Programem Funkcjonalno Użytkowym (dalej PFU) umożliwiającej realizację zadania
2) wykonanie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych, obiektu którego zakres określi dokumentacja projektowa a są to między innymi;
 powierzchnia sceny wymiary 6m x 4m,
 powierzchnia zaplecza 3,5m x 6m
 dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy o nachyleniu 35 stopni pokryty blachą dachówkową
 wysokość całkowita 4m ,
 posadzka wyniesiona 0,6 m
 schodki do sceny
 drzwi techniczne zewnętrzne ze sceny do zaplecza 90cm,
 drzwi techniczne zewnętrzne do zaplecza z zewnątrz 90cm,
 okna w zapleczu obiektu 1165mm na 1136mm.
 Instalacja elektryczna oświetleniowa wraz ze skrzynką rozdzielczą z gniazdami do obsługi sceny , przyłącze zasilanie z istniejącego przyłącza szkoły.

3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w Programie Funkcjonalno Użytkowym (dalej PFU lub OPZ) który stanowi załącznik do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.