eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej "Odpady jako cenny surowiec"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej "Odpady jako cenny surowiec"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "CZYSTY REGION"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160223990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 15

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-225

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czystyregion.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czystyregion.bip-e.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej "Odpady jako cenny surowiec"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-837171f9-cc85-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049098/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 "Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej "Odpady jako cenny surowiec"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego "Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą "Odpady jako cenny surowiec"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-837171f9-cc85-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem PRM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie e-Zamówienia.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS WINDOWS 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
• platforma e-Zamówienia.pl działa według standardów przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
• oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem GUM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023.AW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec". Kampania realizowana jest w ramach projektu „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia składa się z realizacji kampanii w oparciu o opracowanie i przeprowadzenie następujących części:
I. Akcja informacyjno-edukacyjna: "Kompostuję - nie marnuję" - Akcja skierowana do osób dorosłych zachęcająca do kompostowania bioodpadów oraz informująca o prawidłowym postępowaniu z bioodpadami. W ramach przedsięwzięcia Zamawiający zamierza zrealizować program bezpłatnego udostępniania kompostowników mieszkańcom (zakup, dystrybucja po stronie Zmawiającego), do zadań Wykonawcy należeć będzie promocja programu. W treści merytorycznej tej części kampanii Wykonawca uwzględni m.in. informacje dot. sposobu prowadzenia kompostowania oraz zalety kompostowania, informacje dot. prawnych aspektów kompostowania (z uwzględnieniem prawa lokalnego, tj. zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie gmin członkowskich Związku) oraz obowiązującej zniżki za kompostowanie w opłacie za gospodarowanie odpadami. Dla uzupełnienia informacji o prawidłowym postępowaniu z bioodpadami, opracowane materiały będą uwzględniały zasady segregacji bioodpadów.
II. Akcja informacyjno-edukacyjna "Segreguj z nami w kolorach recyklingu" – etap II :
1. Działanie "Żyjesz między nami - nie pal odpadami". Działanie skierowane do dorosłych mieszkańców województwa opolskiego informujące o zagrożeniach płynących ze spalania odpadów w przydomowych piecach. W treści tej części kampanii powinny znaleźć się informacje o szkodliwości spalania odpadów w niedozwolonych miejscach, w tym informacje o wpływie na zdrowie mieszkańców - przekaz należy skonsultować z lekarzem pulmonologiem lub alergologiem (o stopniu naukowym min. dr n. med.), a na wybranych elementach - np. ulotka, artykuł - zamieścić informację o konsultacji z podaniem imienia i nazwiska lekarza. Akcja powinna uwzględniać także informacje dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami, które nielegalnie są spalane w domowych piecach czy w przydomowych ogniskach.
2. Akcja „Segreguj z nami w kolorach recyklingu” o zasięgu regionalnym
Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie i wdrożenie poniższych działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami za pośrednictwem transportu publicznego.
3. Akcja „Segreguj z nami w kolorach recyklingu” o zasięgu wojewódzkim
Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie i wdrożenie poniższych działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
4. Doposażenie Mobilnego Stoiska Edukacyjnego
5. Konkurs „Akcja Segregacja” - Wykonawca przeprowadzi działania promocyjne konkursu „Akcja Segregacja”. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie: dla mieszkańców oraz dla gmin. Grupa odbiorców: mieszkańcy 14 gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Cisek, Dobrodzień, Gogolin, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Tarnów Opolski, Ujazd, Walce, Zdzieszowice).
6. Konferencja podsumowująca projekt - Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt pn. „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec":

4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79970000-4 - Usługi publikacji

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu, w oparciu o następujące kryteria:1. Cena brutto 60%

2. Termin przekazania materiałów (T) 20%

3. Termin dostawy wyposażenia Mobilnego Stoiska Edukacyjnego (D) 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przekazania materiałów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy wyposażenia mobilnego stoiska edukacyjnego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie minimum jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej o tematyce związanej z gospodarką odpadami w których były wykorzystane co najmniej dwa różne narzędzia komunikacji wymienione w OPZ (załącznik nr 1 do niniejszego SWZ), przy czym wartość usługi wyniosła minimum 100 000,00 zł netto.
2. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie minimum jedną usługę polegającą na organizacji wydarzenia konferencyjnego o charakterze: konferencji, kongresu, seminarium, debaty, zjazdu lub sympozjum dla min. 50 osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

3000,00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie z wyjątkiem terminów, których długość stanowi kryterium oceny oferty w postępowaniu wskazanym w preambule niniejszej umowy;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego.
3. Zmiany terminów o jakiej mowa w ust. 2 pkt 1 może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, takich jak:
1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy;
2) wystąpienia siły wyższej, tzn. niezależnego od Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania staranności, a miało ono wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło;
3) ustanowienie na obszarze objętym realizacją umowy określonych zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uniemożliwiających realizację zadania lub jego części;
4. Zmiana terminu umownego wskazana w ust. 2 pkt 1 może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wskazującego na zaistnienie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany umowy.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych;
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt 1-4 może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy, przedstawi Zamawiającemu informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 1-4 na koszty realizacji zamówienia, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić zmiany umowy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu należy wskazać podstawę prawną wynikającą z art. 455 ust. 1 lub 2 Pzp oraz okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.
8. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.