eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Dostawa ubrań treningowych, bielizny termoaktywnej, skarpet, rękawiczek, pasków do spodni, szalików oraz kominiarek dzianych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w CzęstochowieOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ubrań treningowych, bielizny termoaktywnej, skarpet, rękawiczek, pasków do spodni, szalików oraz kominiarek dzianych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150123657

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sabinowska 62/64

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343477100

1.5.8.) Numer faksu: 343477104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cspspcz@cspsp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/cspsp-czestochowa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ubrań treningowych, bielizny termoaktywnej, skarpet, rękawiczek, pasków do spodni, szalików oraz kominiarek dzianych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-277ab2a2-cc6c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152537

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022186/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa ubrań treningowych, termoaktywnych, skarpet, rękawiczek, pasków, szalików oraz kominiarek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/744751

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającą a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.
Dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej przetargi@cspsp.pl (komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami, którą Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej). Oferta wraz z załącznikami oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) muszą zostać złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającej. Zamawiająca dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@cspsp.pl. Zamawiająca będzie przekazywała wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiająca będzie zamieszczała na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w swz w pkt. 24

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WT.2370.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny termoaktywnej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18310000-5 - Bielizna osobista

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18310000-5 - Bielizna osobista

18412000-0 - Odzież sportowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skarpet letnich, zimowych, termoaktywnych 3/4 oraz termoaktywnych typu stopki do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18317000-4 - Skarpety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ubrań treningowych (dres) do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18412000-0 - Odzież sportowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek skórzanych oraz dzianych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424000-7 - Rękawice

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną
zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasków do spodni do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18425000-4 - Paski

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szalików zimowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18422000-3 - Szale

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kominiarek dzianych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1.7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18443300-9 - Nakrycia głowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczy cz. I:
Aktualny dokument wystawiony przez Akredytowaną Jednostkę Notyfikowaną potwierdzający spełnienie przez oferowaną bielizną termoaktywną kryteriów określonych w normach:
EN ISO 11612
Klasa ochrony minimum:
A1 – Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia
B1 – Ciepło konwekcyjne
C1 – Promieniowanie cieplne

EN ISO 1149-3 – odprowadzanie ładunku elektrostatycznego
EN ISO 1149-5 - wymagania materiałowe i konstrukcyjne

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dotyczy cz. I:
Aktualny dokument wystawiony przez Akredytowaną Jednostkę Notyfikowaną potwierdzający spełnienie przez oferowaną bielizną termoaktywną kryteriów określonych w normach:
EN ISO 11612
Klasa ochrony minimum:
A1 – Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia
B1 – Ciepło konwekcyjne
C1 – Promieniowanie cieplne

EN ISO 1149-3 – odprowadzanie ładunku elektrostatycznego
EN ISO 1149-5 - wymagania materiałowe i konstrukcyjne

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - Oryginał. Wzór stanowi Załącznik nr 0 do SWZ
2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -
Oryginał w postaci elektronicznej lub elektroniczna kopia dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub elektroniczna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez mocodawcę

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do ofert.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Kupująca dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w przypadku zaistnienia następujących warunków:
1. Konieczność wprowadzenia korzystnych dla Kupującej zmian cech towaru.
2. Konieczność korzystnej dla Kupującej zmiany wynagrodzenia, związanej ze zmianą cech towaru.
3. Gdy świadczenie Sprzedawcy stało się z przyczyn obiektywnych świadczeniem niemożliwym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. W razie likwidacji przedsiębiorstwa sprzedawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, że majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także w przypadku powzięcia przez Kupującą wiadomości o zaistnieniu lub możliwość zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Sprzedawcy.
5. Wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy ani Kupującej okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji zamówienia.
6. Zmianie ulegnie stawka podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy – dotyczy ceny brutto;
7. Zajdą przesłanki określone w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.);

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/744751

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu (siedziba Zamawiającej) zawarcia umowy odrębnym pismem.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, Zamawiająca przed podpisaniem umowy może żądać dostarczenia uchwały, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpisu umowy spółki, zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.