eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BRZEZINY

1.3.) Oddział zamawiającego: miasto Brzeziny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148615

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 77 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rgi@brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9b1e4c4-cc92-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027501/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 344).
3. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
4. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
5. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
6. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w Rozdziale XVI SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
7. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
8. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: doc., docx, rtf, pdf, xls.
9. Zamawiający informuje, że adres e-mail: rgi@brzeziny.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brzeziny, adres siedziby - Urząd Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny tel. 46 874-77-41, e-mail: brzeziny@brzeziny.pl; Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pan/i skontaktować w następujący sposób:a)pod adresem poczty elektronicznej: iodo@brzeziny.pl, b)pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Brzeziny oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Brzeziny.Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:ustawie z dnia 11.09.2019 r. – Pzp;ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kc;ustawie z dnia 27.08.2009 r. o fin. publ;ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Pan/i dane będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy; zawarcia umowy; rozliczenia finansowo- księgowego. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączony do niej Program Funkcjonalno-Użytkowy) zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku pasywnego hali sportowej w Brzezinach przy ul. Hetmana na działkach o nr ewid. 872/16, 2152/4, 874/15, 875/15, 876/15, 877/11, 878/11, 879/11 obręb 8, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.
Założenia: standard energetyczny budynku — pasywny o zużyciu energii użytkowej na cele grzewcze i wentylacji poniżej 15kWh/m2rok; budynek będzie zachowywać szczelność powietrzną powłoki budynku na poziomie nie wyższym niż 0,3 h-l.

Powierzchnia użytkowa budynku hali: 1 800 m².

UWAGA:
Zamówienie publiczne zostaje powtórzone, zmieniono jego zakres w stosunku do poprzedniego ogłoszenia. W stosunku do poprzedniego zamówienia zmniejszeniu uległa powierzchnia użytkowa budynku hali.

W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności:
1) wykonać prace projektowe niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót:
 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
o projekt koncepcji wielobranżowej (uwzględniający docelową formę projektowanego budynku, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego) - 1 egz.
o dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę (podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego) – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,
o projekty wykonawcze wielobranżowe – 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,
o przedmiar robót budowlanych – wszystkie branże – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD),
o kosztorys inwestorski – wszystkie branże – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD),
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 4 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej,2) wykonać projekt prac geologicznych oraz dokonać ich zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Brzezinach celem wykonania sond gruntowych - koszty należy uwzględnić w cenie oferty,
3) wykonać roboty budowlane,
4) uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie,
5) zapewnić obsługę geologiczną i geodezyjną (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),
6) uzyskać certyfikat potwierdzający zakładane zużycie energii oraz zakładaną szczelność powietrzną budynku,
7) uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu,
8) w ofercie należy wycenić wycinkę i przesadzenie istniejących drzew kolidujących z projektowaną inwestycją,
9) przeprowadzić, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót, szkolenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji obiektu, w tym w szczególności osiągnięcia efektu energetycznego. Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem. W trakcie szkolenia należy omówić także zagadnienia dotyczące zakresu niezbędnych prac związanych z bieżącą obsługą techniczną oraz okresowymi przeglądami technicznymi z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń i systemów zamontowanych w budynku. O terminie szkolenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o przeprowadzenie dodatkowo jednego szkolenia, w okresie obowiązywania gwarancji na przedmiot zamówienia, dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie opisanym powyżej.


UWAGA!
Warunkiem koniecznym do odbioru całości robót przez Zamawiającego i podpisanie (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zakładane zużycie energii (Eu do celów grzewczych ˂15kWh/(m2rok)) oraz zakładanej szczelności powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3h-1 przy różnicy ciśnień 50Pa, potwierdzonym próbą szczelności (pre-test po montażu stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu budynku oraz test właściwy w stanie wykończonym budynku). Próba szczelności wykonana zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną.


Zamówienie będzie wykonywane w pięciu etapach.

Zakres Etapu I obejmuje:
 Opracowanie projektu budowlanego dla zadania oraz pozyskanie wszystkich wymaganych polskim prawem decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń (UWAGA: płatność w Etapie IV)
 Realizacja robót budowlanych – stan zerowy

Zakres Etapu II obejmuje:
 Realizacja robót budowlanych – stan surowy otwarty

Zakres Etapu III obejmuje:
 Realizacja robót budowlanych – stan surowy zamknięty

Zakres Etapu IV obejmuje:
 Realizacja robót budowlanych - zakończenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy (wykończenia)

Zakres Etapu V obejmuje:
Realizacja robót budowlanych
 zakończenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy (wykończenia, zagospodarowanie terenu)
 uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem umowy
 uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego zakładane zużycie energii i zakładaną szczelność powietrzną budynku.

3. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

4. Informacje dodatkowe:
a) Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenia projektanta o kompletności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami,
b) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii bądź decyzji administracyjnych i technicznych niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia.
c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej.
d) Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektową. Dokumentacja będzie podlegać końcowej akceptacji. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji również wszelkie opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Dokumentacja wykonawcza wraz z przyjętymi i uszczegółowionymi rozwiązaniami materiałowymi ma zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót.
e) Zamawiający dokona zatwierdzenia projektu w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania projektu przez Wykonawcę.
f) Opis przedmiotu zamówienia stanowi w ramach niniejszego zamówienia Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.
g) Szczegółowe zasady rozliczeń oraz realizacji niniejszego zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
h) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, o wysokiej termoizolacyjności i szczelności. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w sposób staranny i precyzyjny.
i) Wbudowanie materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
j) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność opracowanej dokumentacji projektowej oraz przyszłych robót budowlanych z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla niniejszego przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym przepisami szczegółowymi i wykonawczymi oraz sztuką budowlaną.
k) Warunkiem koniecznym jest udzielenie przez Wykonawcę minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy oraz minimum 60 miesięcznej rękojmi. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
l) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
m) Wykonawca na własny koszt oznaczy i zabezpieczy miejsce wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.
n) Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu.
o) Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót.
p) Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2022 r., poz. 1510 z zm.) tj. osób wykonujących związane z realizacja zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodów

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42530000-0 - Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:

Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: co najmniej jedną inwestycję polegającą na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy pasywnego (zakładane zużycie energii Eu do celów grzewczych ≤15kWh/(m2rok)) budynku użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 7 000 000,00 (siedem milionów) zł brutto.


Warunek 2 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku pasywnego (zakładane zużycie energii Eu do celów grzewczych ≤15kWh/(m2rok)) o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa o powierzchni użytkowej minimum 1 000 m².
Uwagi:
1) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
2) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Warunek 3 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 konstrukcyjno - budowlanej.

Wymagania dotyczące kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
 posiada min. 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie konstrukcyjno – budowlanym,
 nabył doświadczenie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej zakresem budowę co najmniej jednego budynku o charakterze (przeznaczeniu) sportowym typu hala sportowa i/lub sportowo – widowiskowa z przeważającą funkcją sportową,
 nabył doświadczenie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej zakresem budowę co najmniej jednego budynku pasywnego, dla którego uzyskano certyfikat potwierdzający osiągnięcie parametrów budynku pasywnego
tj. zakładane zużycie energii Eu do celów grzewczych ≤15kWh/(m2rok) oraz próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1


Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
• art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
– zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na potwierdzenie warunku opisanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 4) Warunek 1 – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2) Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – na potwierdzenie warunku opisanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 4) Warunek 2 – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie warunku opisanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 4) Warunek 3 – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XI pkt 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 4, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI pkt 4 ppkt 1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia,
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI pkt 4 ppkt 2) - 4) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale X pkt 1 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków informacje dotyczące zmiany umowy dostępne są w załączniku nr 8 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we wzorze umowy (Załączniku nr 8 do SWZ).
3. Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.
4. Termin realizacji przedmiotu Zamówienia: w terminie 21 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Wskazany termin obejmuje podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. Niepodpisanie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót w/w terminie jest równoznaczne z jego przekroczeniem.
Termin realizacji poszczególnych Etapów:
- Etap I – w terminie 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Za datę upływu ustalonego terminu Zamawiający uznaje dzień podpisania bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót;
- Etap II – w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Za datę upływu ustalonego terminu Zamawiający uznaje dzień podpisania bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót;
- Etap III – w terminie 14 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Za datę upływu ustalonego terminu Zamawiający uznaje dzień podpisania bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót;
- Etap IV – w terminie 17 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Za datę upływu ustalonego terminu Zamawiający uznaje dzień podpisania bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót;
- Etap V – w terminie 21 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Za datę upływu ustalonego terminu Zamawiający uznaje dzień podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
5. Warunkiem koniecznym do odbioru całości robót przez Zamawiającego i podpisanie (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zakładane zużycie energii (Eu do celów grzewczych ˂15kWh/(m2rok)) oraz zakładanej szczelności powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3h-1 przy różnicy ciśnień 50Pa, potwierdzonym próbą szczelności (pre-test po montażu stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu budynku oraz test właściwy w stanie wykończonym budynku). Próba szczelności wykonana zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną.
6. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.
7. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
8. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.