eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zgierski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sadowa 6a

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 2888153, 42 2888154, 42 2888156

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9922bf57-97fb-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041898/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055182

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1630894,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-bitumiczną (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów.

Remonty obejmują naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnianie pojedynczych pęknięć oraz wypełnianie ubytków masą mineralno – bitumiczną, zgodnie ze dokumentacją techniczną, stanowiącą integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwaną: SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 507317,07 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-bitumiczną (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów. W zadaniu nr 2 jest też wykonanie ułożenia dywanika asfaltowego o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2.

Remonty obejmują naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnianie pojedynczych pęknięć oraz wypełnianie ubytków masą mineralno – bitumiczną, zgodnie ze dokumentacją techniczną, stanowiącą integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwaną: SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 915447,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego mieszanką mineralno-bitumiczną (lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa) oraz przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów.

Remonty obejmują naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnianie pojedynczych pęknięć oraz wypełnianie ubytków masą mineralno – bitumiczną, zgodnie ze dokumentacją techniczną, stanowiącą integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwaną: SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 208130,08 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 128781,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 169371,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 128781,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6680005978

7.3.3) Ulica: Sienkiewicza 21

7.3.4) Miejscowość: Uniejów

7.3.5) Kod pocztowy: 99-210

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 155000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 277250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 298275,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 277250,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "ANDRO" Anna Fijałkowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8331366199

7.3.3) Ulica: Brzezińska 138

7.3.4) Miejscowość: Koluszki

7.3.5) Kod pocztowy: 95-040

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 280000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOTO-SKLEP Mariusz Kobus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8331310135

7.3.4) Miejscowość: Olszewo 2

7.3.5) Kod pocztowy: 95-047

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
1) termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy;
2) termin zakończenia: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy lub z chwilą wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.