eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki, Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Pułaskiego we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki, Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Pułaskiego we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932671448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Elżbiety 3

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-111

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zzk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zzk.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki, Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Pułaskiego we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b511ed07-cc89-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053400/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie parku kieszonkowego: 1) wnętrze podwórzowe: Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella, Pułaskiego 2) zieleniec przy ul. Dąbrowskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zzk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzk. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) udostępnionym do pobrania na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zzk/elearning.
Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy firma Portal PZP Sp. z o.o. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną: +48 22/123 77 97 w godzinach 09:00 do 17:00 (w dni robocze); e-mail: pomoc@portalpzp.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE znajduje się w Rozdziale XV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3408/29/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie części wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki, Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Pułaskiego (skwer przy ul. Dąbrowskiego między budynkami 20 i 26) we Wrocławiu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w zakresie szczegółowo opisanym w wytycznych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – załącznik nr 8 do SWZ,
2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych lub decyzji Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miasta Wrocławia (zwanego dalej WAiZ UM) pozwolenia na budowę wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, że decyzja stała się ostateczna,
3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i prac w zakresie zieleni objętych opracowaną dokumentacją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 41 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego:
1) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, zostaną ustalone w wyniku negocjacji. Udzielenie zamówienia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego,
2) Zamówienie może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone w celu rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej we wnętrzu objętym przedmiotem zamówienia lub wykonania dokumentacji innych wnętrz podwórzowych znajdujących się w zarządzie Zamawiającego.
3) Zamówienie zostanie udzielone na warunkach podobnych do warunków udzielenia zamówienia podstawowego.
4) Wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się zapewnić nie gorszy standard, jakość i warunki wykonania nowego zamówienia niż w zamówieniu podstawowym. Szczegółowy zakres, warunki, termin wykonania oraz wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia zostaną określone odrębną umową.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby spełniajacej warunki w zakresie projektowania terenów zielonych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca ma wykazać, że:
1) w okresie ostatnich 6 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie
jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego (co najmniej projekt budowlany i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z projektem zieleni oraz z uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych/decyzji pozwolenia na budowę.
Przez wnętrze podwórzowe należy rozumieć niezabudowaną część bloku urbanistycznego oddzieloną od otaczających go ulic usytuowanymi obrzeżnie budynkami.
2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz
b) jedną osobę spełniającą warunki w zakresie projektowania terenów zielonych posiadającą:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr inż. architekt krajobrazu lub inne równoważne) lub
- wykształcenie wyższe kierunkowe (inż. architekt krajobrazu lub inne równoważne) i 3-letni staż pracy przy projektowaniu terenów zielonych lub
- wykształcenie średnie zawodowe (technik architekt krajobrazu lub inne równoważne) i 5-letni staż pracy przy projektowaniu terenów zielonych lub
- doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu zieleni na terenach publicznych i wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu (inż. architekt krajobrazu, technik architekt krajobrazu lub inne równoważne)
lub inne uprawnienia umożliwiające projektowanie w powyższych specjalnościach, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim wypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które uslugi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków nie ma możliwości wpisania wszystkich przewidzianych w umowie zmian.
Szczegółowe zapisy dotyczące rodzaju i zakresu zmian do umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera par. 11 wzoru
umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zzk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena oferty

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:
1) wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji WAiZ UM pozwolenia na budowę wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, że decyzja stała się ostateczna – w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych i prac w zakresie zieleni objętych opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową – przez czas wykonywania robót budowlanych, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy liczonych od dnia uzyskania zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych/ uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
Szczegółowe warunki wzięcia udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały opisane w Rozdziale III SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.