eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi W這c豉wek › Dostawy warzyw i owoc闚 dla Miejskiej Jad這dajni "U 安i皻ego Antoniego" we W這c豉wkuOg這szenie z dnia 2023-03-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawy warzyw i owoc闚 dla Miejskiej Jad這dajni "U 安i皻ego Antoniego" we W這c豉wku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: MIEJSKA JADΜDAJNIA "U 名I邛EGO ANTONIEGO"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340833633

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 安i皻ego Antoniego 11

1.5.2.) Miejscowo嗆: W這c豉wek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - W這c豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@jadlodajniawloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw i owoc闚 dla Miejskiej Jad這dajni "U 安i皻ego Antoniego" we W這c豉wku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-da7fbd1c-cc83-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00151932

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00080307/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.9 Dostawy warzyw i owoc闚

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da7fbd1c-cc83-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W prowadzonym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, tj. przy u篡ciu:
 Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
 poczty elektronicznej: biuro@jadlodajniawloclawek.pl; jadlodajnia@op.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e- Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
2. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
3. Dokumenty elektroniczne sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (...) i przekazuje si jako za陰czniki.
4. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik) lub,
b) jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, np. w tre軼i wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”.
10. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
11. W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodne z ustaw Pzp lub rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy / wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia / podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem zewn皻rznym lub wewn皻rznym. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si do przesy豉nej wiadomo軼i uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).
12. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
13. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
16. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (32) 77-88-999 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.
17. Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, o kt鏎ej mowa wy瞠j.
18. Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏 ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Jad這dajnia „U 安i皻ego Antoniego”, ul. 安. Antoniego 11, 87-800 W這c豉wek,
2. w sprawach zwi您anych z Pani/Pana danymi osobowymi nale篡 kontaktowa si z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Jad這dajni „U 安i皻ego Antoniego” – adres e-mail: iod@jadlodajniawloclawek.pl, nr tel. 54- 411-03-80.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy,
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy,
6. obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy, zwi您any z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9. nie przys逝guje Pani/Panu:
1) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MJ.AZ.2420-03/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia s dostawy warzyw i owoc闚 dla Miejskiej Jad這dajni „U 安i皻ego Antoniego”:

Cz窷 I przedmiotu zam闚ienia (ziemniaki):

a) ziemniaki - 鈍ie瞠, m這de, jadalne z 2023 roku, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o przeci皻nej 鈔ednicy od 4 cm i przeci皻nej d逝go軼i od 6 cm, jednego gatunku, niemieszane, dopuszczalne odmiany: Irga, Sante, Irys, Bryza, Satina, Lord, Bitnia; realizacja dostaw od dnia 01.07.2023 r.; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 16.000 kilogram闚,
b) ziemniaki - 鈍ie瞠, jadalne z 2022 roku, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o przeci皻nej 鈔ednicy od 4 cm i przeci皻ne d逝go軼i od 6 cm, jednego gatunku, niemieszane, dopuszczalne odmiany: Irga, Sante, Irys, Bryza, Satina, Lord, Bitnia; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 16.000 kilogram闚.

2. Jako嗆 wymienionego wy瞠j asortymentu nie mo瞠 odbiega od jako軼i towaru dost瘼nego w og鏊nej sieci handlowej.
3. Wykonawca zapewnia transport warzyw i owoc闚 do magazynu w siedzibie zamawiaj帷ego na w豉sny koszt, dlatego cena oferty musi zawiera koszty transportu i roz豉dunku.
4. Transport przedmiotowych artyku堯w, o kt鏎ych mowa w pkt. III/1 musi odbywa si w warunkach spe軟iaj帷ych wymogi sanitarno – epidemiologiczne.
5. Miejscem dostaw jest magazyn Miejskiej Jad這dajni „U 安i皻ego Antoniego” przy ul. 安. Antoniego 11 we W這c豉wku.
6. Ilo嗆 przedmiotowych artyku堯w, o kt鏎ych mowa w pkt. III/1 mo瞠 ulec zmianie warto軼iowo maksymalnie o minus 25% og馧em od warto軼i umowy na dostawy w/w przedmiotu zam闚ienia, przy czym Wykonawcy nie b璠zie przys逝giwa jakiekolwiek roszczenie z tytu逝 niewykorzystania przez Zamawiaj帷ego przedmiotu umowy w pe軟ym zakresie ilo軼iowym lub warto軼iowym.
7. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilo軼i poszczeg鏊nych artyku堯w przedmiotu zam闚ienia w granicach wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany mog polega na zwi瘯szeniu lub zmniejszeniu ilo軼i i warto軼i danego artyku逝/-闚 kosztem zmniejszenia lub zwieszenia warto軼i innych rodzaj闚 artyku堯w. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporz康zenia aneksu.
8. Zamawiaj帷y b璠zie zamawia okre郵on parti towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najp騧niej do godziny 13:00.
9. Dostawy b璠 odbywa si sukcesywnie przez okres obowi您ywania umowy, ilo軼iowo wed逝g zapotrzebowania zamawiaj帷ego nie cz窷ciej ni pi耩 razy w tygodniu ka盥orazowo od godziny 7:00 do godziny 8:00,
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy brak闚 ilo軼iowych i jako軼iowych Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jako軼iowych i uzupe軟ienia braki ilo軼iowe w terminie do dw鏂h godzin od momentu zg這szenia reklamacji.
10. Przedmiot zam闚ienia musi odpowiada parametrom ilo軼iowym i jako軼iowym okre郵onym przez zamawiaj帷ego.

Zamawiaj帷y do這篡 wszelkich stara, aby w opisie przedmiotu zam闚ienia nie znalaz豉 si 瘸dna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Je瞠li w dokumentach zam闚ienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wy陰cznie charakter informacyjny.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y kierowa si b璠zie nast瘼uj帷ym kryterium: cena oferty - waga 100%. Przez kryterium cena rozumie si warto嗆 brutto podan w ofercie, a wyliczon zgodnie z formularzem cenowym

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia s dostawy warzyw i owoc闚 dla Miejskiej Jad這dajni „U 安i皻ego Antoniego”:

Cz窷 II przedmiotu zam闚ienia (warzywa i owoce):

a) marchew - bez naci, 鈍ie瘸, oczyszczona, nieobrana, 鈔edniej d逝go軼i i grubo軼i, tzn. o 鈔ednicy od 3 cm do 4 cm i d逝go軼i od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 1.500 kilogram闚,
b) kapusta czerwona - 鈍ie瘸, w g堯wkach, o wadze g堯wki od 1 kg; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 1.000 kilogram闚,
c) Groch - 逝skany, po堯wki; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 300 kilogram闚,
d) Fasola drobna – bia豉; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 250 kilogram闚,
e) Fasola typu Ja – du瘸; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 300 kilogram闚,
f) Cebula - 鈍ie瘸, twarda, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o 鈔ednicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 1.500 kilogram闚,
g) Burak 獞ik這wy - 鈔edniej wielko軼i, tzn. o 鈔ednicy od 6 cm do 10 cm lub pod逝積y o d逝go軼i od 8 cm do 16 cm i 鈔ednicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 2.500 kilogram闚,
h) Na pietruszki - 鈍ie瘸, o przeci皻nej wadze p璚zka ok. 100 g i maksymalnej d逝go軼i 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 130 kilogram闚,
i) Koper - 鈍ie篡, o przeci皻nej wadze p璚zka ok. 100 g i maksymalnej d逝go軼i 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 130 kilogram闚,
j) Og鏎ek zielony - twardy, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o d逝go軼i od 15 cm do 19 cm i 鈔ednicy od 3 cm do 5 cm, w ca這軼i, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 450 kilogram闚,
k) Og鏎ek zielony - twardy, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o d逝go軼i od 10 cm do 16 cm i 鈔ednicy od 3 cm do 5 cm, w ca這軼i, polny; realizacja dostaw od dnia 01.07.2023 r.; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 1.000 kilogram闚,
l) Papryka surowa - czerwona, 鈍ie瘸, ca豉; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 500 kilogram闚,
m) Pieczarka - 鈍ie瘸, 鈔edniej wielko軼i, tzn. zamkni皻e kapelusze o 鈔ednicy od 3 cm do 5 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 400 kilogram闚,
n) Pietruszka korze - 鈍ie瘸, bez naci, oczyszczona, nieobrana, 鈔edniej d逝go軼i i grubo軼i, tzn. o 鈔ednicy od 3 cm do 4 cm i d逝go軼i od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 80 kilogram闚,
o) Pomidor - 鈍ie篡, twardy, niepoobijany, czerwony, ca造, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o 鈔ednicy od 5 cm do 8 cm, polny; realizacja dostaw od dnia 01.08.2023 r.; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 500 kilogram闚,
p) Pomidor - 鈍ie篡, twardy, niepoobijany, czerwony, ca造, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o 鈔ednicy od 5 cm do 8 cm, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 950 kilogram闚,
q) Por - 鈍ie篡, oczyszczony, gruby, tzn. o 鈔ednicy od 2 cm do 4 cm, w ca這軼i; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 240 kilogram闚,
r) Sa豉ta - 鈍ie瘸, ca豉, o 鈔ednicy g堯wki od 18 cm do 22 cm, nieprzero郾i皻a, polna; realizacja dostaw od dnia 01.06.2023 r. ; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 300 kilogram闚,
s) Sa豉ta - 鈍ie瘸, ca豉, o 鈔ednicy g堯wki od 18 cm do 22 cm, nieprzero郾i皻a, szklarniowa; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 100 kilogram闚,
t) Cukinia - twarda, nieprzero郾i皻a, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o d逝go軼i od 18 cm do 22 cm i 鈔ednicy od 7 cm do 9 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 900 kilogram闚,
u) Seler - 鈍ie篡, du篡, tzn. o przeci皻nej 鈔ednicy od 10 cm do 12 cm, oczyszczony, bez li軼i; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 500 kilogram闚,
v) Kapusta w這ska - 鈍ie瘸 w g堯wkach, o wadze g堯wki od 1,0 kg do 4,0 kg; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 400 kilogram闚,
w) Jab趾a - 鈍ie瞠, ca貫, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o 鈔ednicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 500 kilogram闚,
x) Kapusta bia豉 - 鈍ie瘸, w g堯wkach, o wadze g堯wki od 1,0 kg do 4,0 kg, bez li軼i bocznych; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 2.500 kilogram闚,
y) Kapusta peki雟ka - 鈍ie瘸, w g堯wkach, o minimalnej 鈔ednicy 9 cm i minimalnej d逝go軼i 20 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 700 kilogram闚,
z) Szczypior - 鈍ie篡, o przeci皻nej wadze p璚zka ok. 100 g i maksymalnej d逝go軼i 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 40 kilogram闚,
aa) Rzodkiewka - 鈍ie瘸, ca豉, bez li軼i, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o przeci皻nej 鈔ednicy od 1 cm do 3 cm, nieprzero郾i皻a, twarda; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 300 kilogram闚,
bb) Czosnek - w g堯wkach, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o przeci皻nej 鈔ednicy od 3 cm do 5 cm, o przeci皻nej wadze g堯wki od 35 g do 50 g; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 20 kilogram闚,
cc) Truskawka - 鈍ie瘸, ca豉, bez szypu趾i, 鈔edniej wielko軼i, tzn. o przeci皻nej 鈔ednicy od 2 cm do 4 cm, jednego gatunku, niemieszana; realizacja dostaw od dnia 01.06.2023 r.; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 500 kilogram闚,
dd) Gruszka - 鈍ie瘸, ca豉, o wadze jednej sztuki do 250 g; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 600 kilogram闚.

2. Jako嗆 wymienionego wy瞠j asortymentu nie mo瞠 odbiega od jako軼i towaru dost瘼nego w og鏊nej sieci handlowej.
3. Wykonawca zapewnia transport warzyw i owoc闚 do magazynu w siedzibie zamawiaj帷ego na w豉sny koszt, dlatego cena oferty musi zawiera koszty transportu i roz豉dunku.
4. Transport przedmiotowych artyku堯w, o kt鏎ych mowa w pkt. III/1 musi odbywa si w warunkach spe軟iaj帷ych wymogi sanitarno – epidemiologiczne.
5. Miejscem dostaw jest magazyn Miejskiej Jad這dajni „U 安i皻ego Antoniego” przy ul. 安. Antoniego 11 we W這c豉wku.
6. Ilo嗆 przedmiotowych artyku堯w, o kt鏎ych mowa w pkt. III/1 mo瞠 ulec zmianie warto軼iowo maksymalnie o minus 25% og馧em od warto軼i umowy na dostawy w/w przedmiotu zam闚ienia, przy czym Wykonawcy nie b璠zie przys逝giwa jakiekolwiek roszczenie z tytu逝 niewykorzystania przez Zamawiaj帷ego przedmiotu umowy w pe軟ym zakresie ilo軼iowym lub warto軼iowym.
7. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilo軼i poszczeg鏊nych artyku堯w przedmiotu zam闚ienia w granicach wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany mog polega na zwi瘯szeniu lub zmniejszeniu ilo軼i i warto軼i danego artyku逝/-闚 kosztem zmniejszenia lub zwieszenia warto軼i innych rodzaj闚 artyku堯w. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporz康zenia aneksu.
8. Zamawiaj帷y b璠zie zamawia okre郵on parti towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najp騧niej do godziny 13:00.
9. Dostawy b璠 odbywa si sukcesywnie przez okres obowi您ywania umowy, ilo軼iowo wed逝g zapotrzebowania zamawiaj帷ego nie cz窷ciej ni pi耩 razy w tygodniu ka盥orazowo od godziny 7:00 do godziny 8:00,
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy brak闚 ilo軼iowych i jako軼iowych Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jako軼iowych i uzupe軟ienia braki ilo軼iowe w terminie do dw鏂h godzin od momentu zg這szenia reklamacji.
10. Przedmiot zam闚ienia musi odpowiada parametrom ilo軼iowym i jako軼iowym okre 郵onym przez zamawiaj帷ego.

Zamawiaj帷y do這篡 wszelkich stara, aby w opisie przedmiotu zam闚ienia nie znalaz豉 si 瘸dna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Je瞠li w dokumentach zam闚ienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wy陰cznie charakter informacyjny.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce iorzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221112-4 - Marchew

03221410-3 - Kapusta

03221220-4 - Groch

03221210-1 - Fasola

03221113-1 - Cebula

03221111-7 - Burak 獞ik這wy

03221300-9 - Warzywa li軼iaste

03221270-9 - Og鏎ki

03221230-7 - Papryka

03221120-3 - Warzywa bulwiaste

03221240-0 - Pomidory

03222313-0 - Truskawki

03222322-6 - Gruszki

03221310-2 - Sa豉ta

03221100-7 - Warzywa korzeniowe ibulwiaste

03221400-0 - Warzywa kapustne

03222321-9 - Jab趾a

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y kierowa si b璠zie nast瘼uj帷ym kryterium: cena oferty - waga 100%. Przez kryterium cena rozumie si warto嗆 brutto podan w ofercie, a wyliczon zgodnie z formularzem cenowym

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia s dostawy warzyw i owoc闚 dla Miejskiej Jad這dajni „U 安i皻ego Antoniego”:

Cz窷 III przedmiotu zam闚ienia (warzywa kiszone):

a) Kapusta kiszona - z marchewk, bez konserwant闚, niezakwaszana octem; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 1.300 kilogram闚,
b) Og鏎ek kiszony - twardy, o d逝go軼i od 8 cm do 10 cm i 鈔ednicy od 3 cm do 4 cm, w ca這軼i, kwaszony, odsolony; jednostka miary: kilogram, ilo嗆: 1.300 kilogram闚.

2. Jako嗆 wymienionego wy瞠j asortymentu nie mo瞠 odbiega od jako軼i towaru dost瘼nego w og鏊nej sieci handlowej.
3. Wykonawca zapewnia transport warzyw i owoc闚 do magazynu w siedzibie zamawiaj帷ego na w豉sny koszt, dlatego cena oferty musi zawiera koszty transportu i roz豉dunku.
4. Transport przedmiotowych artyku堯w, o kt鏎ych mowa w pkt. III/1 musi odbywa si w warunkach spe軟iaj帷ych wymogi sanitarno – epidemiologiczne.
5. Miejscem dostaw jest magazyn Miejskiej Jad這dajni „U 安i皻ego Antoniego” przy ul. 安. Antoniego 11 we W這c豉wku.
6. Ilo嗆 przedmiotowych artyku堯w, o kt鏎ych mowa w pkt. III/1 mo瞠 ulec zmianie warto軼iowo maksymalnie o minus 25% og馧em od warto軼i umowy na dostawy w/w przedmiotu zam闚ienia, przy czym Wykonawcy nie b璠zie przys逝giwa jakiekolwiek roszczenie z tytu逝 niewykorzystania przez Zamawiaj帷ego przedmiotu umowy w pe軟ym zakresie ilo軼iowym lub warto軼iowym.
7. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilo軼i poszczeg鏊nych artyku堯w przedmiotu zam闚ienia w granicach wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany mog polega na zwi瘯szeniu lub zmniejszeniu ilo軼i i warto軼i danego artyku逝/-闚 kosztem zmniejszenia lub zwieszenia warto軼i innych rodzaj闚 artyku堯w. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporz康zenia aneksu.
8. Zamawiaj帷y b璠zie zamawia okre郵on parti towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najp騧niej do godziny 13:00.
9. Dostawy b璠 odbywa si sukcesywnie przez okres obowi您ywania umowy, ilo軼iowo wed逝g zapotrzebowania zamawiaj帷ego nie cz窷ciej ni dwa razy w tygodniu ka盥orazowo od godziny 7:00 do godziny 9:00,
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy brak闚 ilo軼iowych i jako軼iowych Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jako軼iowych i uzupe軟ienia braki ilo軼iowe w terminie do dw鏂h godzin od momentu zg這szenia reklamacji.
10. Przedmiot zam闚ienia musi odpowiada parametrom ilo軼iowym i jako軼iowym okre郵onym przez zamawiaj帷ego.

Zamawiaj帷y do這篡 wszelkich stara, aby w opisie przedmiotu zam闚ienia nie znalaz豉 si 瘸dna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Je瞠li w dokumentach zam闚ienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wy陰cznie charakter informacyjny.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15331140-0 - Warzywa li軼iaste ikapustne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331142-4 - Kapusta przetworzona

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y kierowa si b璠zie nast瘼uj帷ym kryterium: cena oferty - waga 100%. Przez kryterium cena rozumie si warto嗆 brutto podan w ofercie, a wyliczon zgodnie z formularzem cenowym

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowi您any jest do陰czy do oferty o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (dalej jako: ustawa) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, stanowi帷e za陰cznik nr 3 do SWZ,.
2. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1 stanowi podmiotowy 鈔odek dowodowy – to dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, na dzie sk豉dania ofert, stanowi dow鏚 tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane przez Zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, sk豉da ka盥y z wykonawc闚 oddzielnie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w ust. 1, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
5. Zamawiaj帷y wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, tj. o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Wykonawca zobowi您any jest do陰czy do oferty o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (dalej jako: ustawa) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, stanowi帷e za陰cznik nr 3 do SWZ,.
2. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1 stanowi podmiotowy 鈔odek dowodowy – to dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, na dzie sk豉dania ofert, stanowi dow鏚 tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane przez Zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, sk豉da ka盥y z wykonawc闚 oddzielnie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w ust. 1, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
5. Zamawiaj帷y wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, tj. o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

24. DO OFERTY NALE玆 DOㄐCZY:
1) formularz ofertowy – wz鏎 za陰cznik nr 1,
2) formularz cenowy – wz鏎 za陰cznik nr 2,
Wykonawca do陰cza do oferty wy陰cznie formularz cenowy dotycz帷y tej cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎 sk豉da ofert.
3) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (dalej jako: ustawa) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego – wz鏎 za陰cznik nr 3, W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. 3, sk豉da ka盥y z wykonawc闚.
4) o鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – wz鏎 za陰cznik nr 4 (na wezwanie Zamawiaj帷ego),
5) Pe軟omocnictwa os鏏 podpisuj帷ych ofert do podejmowania zobowi您a w imieniu wykonawcy sk豉daj帷ego ofert, o ile nie wynikaj z przepis闚 prawa lub innych dokument闚,
6) W przypadku oferty sk豉danej przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie – pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia w imieniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
25. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. XVII/24/3-4 SWZ musi by z這穎ne, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
26. Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, o kt鏎ym mowa w pkt. XVII/24/5-6 SWZ musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie jak sk豉dana oferta, tj. musi by z這穎ne, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie cyfrowego odwzorowania pe軟omocnictwa (skanu) sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z dokumentem w formie papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz – w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosowanie do art. 97 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1799.), kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Cyfrowe odwzorowanie pe軟omocnictwa nie mo瞠 by po鈍iadczone przez pe軟omocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy, a w szczeg鏊no軼i w przypadkach okre郵onych w 6 i 7 projektowanych postanowie umowy stanowi帷ych za陰cznik nr 5 do SWZ:
1. W przypadku zmiany urz璠owej stawki podatku VAT na artyku造 wymienione w formularzu cenowym, stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do niniejszej umowy, Wykonawca niezw這cznie i pisemnie powiadamia o tym fakcie Zamawiaj帷ego, przytaczaj帷 podstaw prawn.
2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do uwzgl璠nienia zmiany urz璠owej stawki podatku VAT na artyku造 wymienione w formularzu cenowym, stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do niniejszej umowy w przypadku, kiedy zmiany te s korzystne dla Zamawiaj帷ego lub nie mo積a by這 ich przewidzie w chwili sk豉dania oferty przez Wykonawc.
3. W przypadku zmian, o kt鏎ych stanowi 6 ust. 1 w trakcie obowi您ywania umowy, zmiana stawek podatku VAT na artyku造 wymienione w formularzu cenowym, stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do niniejszej umowy, nast瘼uje z dniem wej軼ia w 篡cie stosownych przepis闚 w tym zakresie, z zastrze瞠niem 6 ust. 1 i 12 ust. 1.
4. Umowa mo瞠 ulec tak瞠 zmianie, bez przeprowadzania nowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, zgodnie z przepisem art. 455 ust. Ustawy Pzp, o ile 陰czna warto嗆 zmian jest mniejsza ni progi unijne oraz jest ni窺za ni 10% warto軼i pierwotnej umowy, zmiany te nie powoduj zmiany og鏊nego charakteru umowy.
5. Dopuszcza si mo磧iwo嗆 zmiany umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku okoliczno軼i niemo磧iwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku zmiany os鏏 wymienionych w umowie po stronie kt鏎ejkolwiek ze stron.
6. Zmiana danych teleadresowych oraz os鏏 wskazanych do kontakt闚 mi璠zy stronami umowy nie stanowi istotnej zmiany umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagaj pod rygorem niewa積o軼i zachowania formy pisemnej i podpisania przez obie strony.
8. Z wnioskiem o zmian tre軼i umowy mo瞠 wyst徙i ka盥a ze stron umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-04 09:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: W celu z這瞠nia oferty, nale篡 przej嗆 do szczeg馧闚 post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia i wybra zak豉dk „Oferty/wnioski” i klikn望 przycisk „Z堯 ofert”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-03

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.