eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskieOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Chełmski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825627501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatchelmski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spchelm.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c26abb6-c492-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065302/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.powiatchelmski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.powiatchelmski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem: https://zamowienia.powiatchelmski.pl. Link do adresu url, który przekierowuje bezpośrednio do zakładki zawierającej przedmiotowe postępowanie: https://zamowienia.powiatchelmski.pl/#/offer/e2ff2827-1bb1-48d9-87bd-ae7f1ceb65c4
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (nie dotyczy czynności złożenia oferty), może odbywać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zamowieniapubliczne@powiatchelmski.pl, którą należy traktować wyłącznie jako „awaryjną“, w przypadku problemów technicznych.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
5. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETO PZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
7. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawą”; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zam. publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG.272.1.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad pracami związanymi z zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach zadania pn. „Scalanie gruntów obrębu kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie”. Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Obowiązki Wykonawcy. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno- prawne podstawy działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy budowy i przebudowy dróg ujętych w zagospodarowaniu poscaleniowym i oznaczonych numerami II, IIIa, IIIb, IIIc, IV, V, VI, VIIa, VIIb, VIII, IX, XIII, Vb, X, XII, XV oraz rekultywacji gruntów której zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Budowę dróg:
II- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,0 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,5 m, długość całkowita drogi wynosi 948,22 m,
IIIa- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,50 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,75 m, długość całkowita drogi wynosi 599,92 m,
IIIb- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,50 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,75 m, długość całkowita drogi wynosi 707,68 m,
IIIc- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,50 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,75 m, długość całkowita drogi wynosi 50,00 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej w formie zjazdu,
IV- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,0 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,5 m, długość całkowita drogi wynosi 984,23 m,
V- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,0 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,75 m, długość całkowita drogi wynosi 900,13 m,
VI- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,0 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,75 m, długość całkowita drogi wynosi 847,05 m,
VIIa- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,5 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,5 m, długość całkowita drogi wynosi 458,53 m,
VIIb- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,5 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,5 m, długość całkowita drogi wynosi 107,70 m,
VIII- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,0 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,75 m, długość całkowita drogi wynosi 180,00 m,
IX- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,0 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,75 m, długość całkowita drogi wynosi 637,30 m,
XIII- Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 3,0 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,25 m, długość całkowita drogi wynosi 200,53 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej w formie zjazdu oraz remontem przepustu w km 0+039,45,
2) Przebudowę dróg:
Vb- Przebudowa drogi wewnętrznej poprzez wyrównanie drogi mechanicznie równiarką wraz z karczowaniem krzaków i karpin na szerokości pasa drogowego 5 m-6 m na długości 348,26 m
X- Przebudowa drogi wewnętrznej poprzez wyrównanie drogi mechanicznie równiarką w granicach pasa drogowego o szer. 5 m-6 m na długości 706,56 m,
XII- Przebudowa drogi wewnętrznej poprzez wyrównanie drogi mechanicznie równiarką w granicach pasa drogowego o szer. 5 m-6 m na długości 999,95 m,
XV- Przebudowa drogi o nawierzchni z kruszywa o szerokości 3,0 m wraz z poboczami obustronnymi o szer. 0,25m, długość całkowita drogi wynosi 637,30 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej w formie zjazdu,
3) Rekultywację gruntów: 0,16 ha odkrzaczanie, likwidacja starych dróg, miedz – na działkach nr 616, 684, 686
4. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych (stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ).
5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 174 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena- 60,00 %
Doświadczenie- 40,00 %
1) Kryterium „cena”:
W kryterium „cena” oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru: P1= najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu/ cena badanej oferty x 60
gdzie:
P1 – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto
2) Kryterium „doświadczenie”:
a) W kryterium „doświadczenie” oceniane będzie doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia jako inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawą oceny ofert niniejszego kryterium będzie ilość nadzorowanych przez Inspektora (wskazanego w wykazie osób) specjalności drogowej inwestycji polegających na budowie lub przebudowie drogi/dróg o łącznej długości minimum 2,5 km, przy czym okres pełnienia funkcji powinien obejmować cały okres realizacji roboty od przejęcia placu budowy do dokonania odbioru przez Zamawiającego. Inwestycje będą brane pod uwagę pod warunkiem, że zostały zakończone i odebrane pozytywnie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Oferty w kryterium „doświadczenie” będą oceniane zgodnie z:
Za 0-1 zadań inwestycyjnych spełniających wymagania- 0,00 pkt
za 2-3 zadania inwestycyjne spełniające wymagania- 10,00 pkt
za 4-5 zadań inwestycyjnych spełniających wymagania- 20,00 pkt
Za 6-7 zadań inwestycyjnych i więcej spełniających wymagania- 30,00 pkt
za 8 i więcej zadań inwestycyjnych spełniające wymagania- 40,00 pkt

UWAGA: Nie podanie w ofercie zadań inwestycyjnych skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje 0 zadań inwestycyjnych.

Oferta Wykonawcy w tym kryterium oceniona będzie na podstawie zapisów zawartych w formularzu ofertowym, gdzie Wykonawca wskazuje doświadczenie inspektora nadzoru, poprzez podanie nazw nadzorowanych inwestycji, krótkiego opisu zakresu robót, dat ich nadzorowania oraz podmiotów, na rzecz których nadzory (usługi) te zostały wykonane. Inspektor nadzoru wskazany w kryterium oceny ofert musi być tożsamy z osobą wykazaną przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wagach danego kryterium:
PO = P1 + P2
gdzie:
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,
P1 – punkty w kryterium „cena”
P2 – punkty w kryterium „doświadczenie”

4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najwyższą łączną punktacją, tj. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt XIV SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, właściwe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, z minimalnym doświadczeniem co najmniej 2 lata. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz.220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt XV SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia należy złożyć według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt XV. 1 SWZ lub są one niekompletne, lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt XV. 1 SWZ.
5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt XV.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
6. W przypadku, o którym mowa w rozdziale XIII.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny środek dowodowy, o którym mowa w pkt XV.28 SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt XV. 1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia o których mowa w pkt. XV.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) w przypadku, o którym mowa w pkt XIII.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. XV.7 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. XV.7.1) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, zawierającym projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.
3. Poza zmianami przewidzianymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z:
a) zmianą terminu wykonania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru z uwagi na wystąpienie warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie nadzorowanych robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w specyfikacjach technicznych lub wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych niezbędnych do prawidłowego wykonania nadzorowanych robót, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji nadzorowanych robót budowlanych lub wystąpienia innych okoliczności powodujących zmianę terminu wykonania na roboty budowlane,
b) działaniem siły wyższej (na przykład: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, w tym również zamówienia na roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru,
c) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy lub wykonawcy robót budowlanych,
d) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mających wpływ na realizację zamówienia.
Termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniej zmianie o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac w ramach umowy o roboty budowlane).
2) zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w związku z: chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim, śmiercią, innymi przyczynami i zdarzeniami losowymi. Zmiana osoby musi być pisemnie uzasadniona przez Wykonawcę w kontekście dokonania konieczności takiej zmiany i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej na zamianę muszą być co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu osoby wskazanej w § 9 ust. 1 w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla spełniania warunku udziału w postępowaniu.
(Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tabeli „Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia”, dalszą treść przedmiotowej pozycji Zamawiający umieszcza w „Informacjach dodatkowych)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.powiatchelmski.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

(Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tabeli „Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia”, dalszą treść przedmiotowej pozycji Zamawiający umieszcza w „Informacjach dodatkowych")

3. Zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa w szczególności:
a) rezygnacji lub zmiany podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,
b) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podwykonawcy jako podmiotu, na zasobach którego opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim możliwa byłaby ta zmiana na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dokonywana w trybie art. 122 ustawy, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na prawidłową organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy.
1) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego możliwa jest jedynie w sytuacji kiedy wystąpi zwiększenie zakresu rzeczowego robót budowlanych. W takim przypadku Wykonawca usługi inspektora nadzoru inwestorskiego otrzyma dodatkowe wynagrodzenie obliczone na podstawie procentowego wynagrodzenia od ceny wartości robót budowlanych obliczonej na podstawie analogicznej, co do zakresu podstawowego.
4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.