eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy do 24 kW z zamkniętą komorą spalaniaOgłoszenie z dnia 2022-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy do 24 kW z zamkniętą komorą spalania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811015666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-302

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy do 24 kW z zamkniętą komorą spalania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c9a2c82-cf96-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00151533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/stbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/stbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
11. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
11.1. oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
1) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
2) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
3) system operacyjny Windows 7 i późniejsze
11.2. oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
1) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
2) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
3) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
12. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
13. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
19.1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający;
19.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego: adres e-mail: iod@stbs.pl;
19.3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
19.4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
19.5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
19.6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
19.7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
19.8. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
19.9. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Tp 15/DZE/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy do 24 kW z zamkniętą komorą spalania wraz z montażem przewodów kominowych, w lokalach mieszkalnych stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. położonych przy ul. Dziennikarskiej 1-13, ul. Puckiej 3- 21, ul. Wejherowskiej 26-43 w Szczecinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

44620000-2 - Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 20 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego będzie umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty polegające na dostawie i wymianie w lokalach mieszkalnych łącznie 10 szt. kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy do 24 kW z zamkniętą komorą spalania.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości
2) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia (EiD) do:
a) eksploatacji urządzeń grzewczych
b) dozoru
c) uprawnienia gazowe
d) uprawnienia spawacza dla spawania gazowego (instalacji gazu)
e) uprawnienia elektryczne do 1 kW
Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą, która posiada w/w uprawnienia łącznie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ);
2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ);
2.3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie (konsorcjum, spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców.
1.3. Oferta podmiotów występujących wspólnie winna zawierać:
1) upoważnienie i pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do reprezentowania poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli prawo to nie wynika z załączonych dokumentów (m.in. w celu zweryfikowania czy prawidłowo został ustanowiony pełnomocnik o którym mowa w pkt 1),
2) formularz oferty cenowej sporządzony wg formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, podpisaną przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1,
3) dokumenty i oświadczenie potwierdzające spełnianie przez podmioty warunku nie podlegania wykluczeniu oraz warunków udziału w postępowaniu określone w części VII SWZ.
1.4. Do przygotowywania oferty stosuje się zasady wymienione w pkt 2 do 4 części VIII SWZ „OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT”, przy czym kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. przez pełnomocnika konsorcjum)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zmiany postanowień w zakresie terminu realizacji umowy mogą nastąpić gdy:
a) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze niezawinione przez żadną ze stron w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie prac lub przeprowadzenie odbiorów. O wystąpieniu takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. Potwierdzenie wystąpienia takich okoliczności wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. W takim wypadku możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni trwania przeszkody w jej realizacji,
b) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych które będzie miało wpływ na wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy. W takiej sytuacji możliwe jest wydłużenie terminu o liczbę dni nie dłuższą niż potrzebna dla realizacji zamówienia dodatkowego,
c) wystąpią okoliczności związane z działaniami organów administracji publicznej np. związane z wydawaniem decyzji, zezwoleń, wstrzymaniem prac lub niedopuszczeniem do ich wykonania – przez co nie będzie możliwa terminowa realizacja robót - w takiej sytuacji umowa może ulec wydłużeniu o liczbę dni trwania przeszkody,
d) wystąpią przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót w sposób zgodny z dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy technicznej, przyjętą technologią, normami czy obowiązującymi przepisami. Strona powołując się na wystąpienie takiej okoliczności zobowiązana jest wykazać jej zajście stosownymi dokumentami,
e) nastąpią przeszkody w realizacji umowy spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innymi stanami nadzwyczajnymi w związku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV2 (COVID – 19). W takim wypadku maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu ukończenia robót stanowić może okres trwania przeszkody. Wykonawca powołując się na te okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając Zamawiającemu stosowną dokumentację.
W sytuacjach wyżej opisanych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o ilość dni wynikającą z zaistniałych zdarzeń nie dłużej jednak niż o 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem że Zamawiający może nie udzielić zgody na wydłużenie terminu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/stbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.