eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Transport materiałów medycznych i worków do żywienia pozajelitowego z Apteki Szpitalnej USD do miejsca zamieszkania pacjenta dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie .Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Transport materiałów medycznych i worków do żywienia pozajelitowego z Apteki Szpitalnej USD do miejsca zamieszkania pacjenta dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351375886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wielicka 265

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-663

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 333 96 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@usdk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalzdrowia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport materiałów medycznych i worków do żywienia pozajelitowego z Apteki Szpitalnej USD do miejsca zamieszkania pacjenta dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e5011f3-cc76-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Szczegółowe informacje-zawarte są w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje Rodo zawiera SWZ rozdział XXXX

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-2-82/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 480000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: Transport materiałów medycznych i worków do żywienia pozajelitowego z Apteki Szpitalnej
USD do miejsca zamieszkania pacjenta dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – TABELA NR 1, TABELA
NR 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość (parametry oceniane) kryterium będzie oceniane na podstawie załącznika nr 3 do SWZ OCENA PARAMETRÓW ( TABELA NR 2 )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą że spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie określa
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
nie określa
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie określa
4) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający określa warunek
1.1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że posiada doświadczenie tj. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie
usługi transportu leków ratujących życie, mieszanin do żywienia pozajelitowego o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł
brutto (trzysta tysięcy zł) ;
oraz
4.2. zobowiązany jest wykazać że dysponuje co najmniej 3 kierowcami z pełną dyspozycyjnością (w niektóre dni realizowane
są transporty dwoma lub trzema samochodami),
oraz
4.3. dysponuje minimum 3 samochodami chłodniami przystosowanymi do transportu leków ratujących życie z systemem
monitorowania temperatury w komorze transportowej z zapisem i wydrukiem parametrów do zrealizowania zamawianej
usługi
oraz
4.4. dysponuje minimum 1 samochodem transportowym do transportu materiałów medycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
a) ODPIS LUB INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO LUB Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli od rębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
II.
warunek dotyczący doświadczenia
a) WYKAZ USŁUG (może być przygotowany wg odpowiedniego wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Wykaz ma potwierdzać spełnienie warunku
udziału w postępowaniu, że Wykonawca wykonał usługi transportu leków ratujących życie, mieszanin do żywienia pozajelitowego o
wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (trzysta tysięcy zł) - wykaz może być sporządzony z wykorzystaniem załącznika nr 7
do SWZ
b) DOWODY określające, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
c) WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca posiada minimum trzech
kierowców z pełną dyspozycyjnością ( z uwagi na wymóg realizowania w niektóre dni usług transportowych dwoma lub trzema samochodami) których może dedykować do realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego – wykaz może być sporządzony z
wykorzystaniem załącznika nr 5 do SWZ
warunek dotyczący zdolności technicznej
d) WYKAZU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI:
WYKAZ POJAZDÓW dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia - świadczenia usług transportu na rzecz
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Wykaz pojazdów może być przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr
6 do SWZ.
Wykaz ma potwierdzać, , że:
Wykonawca dysponuje minimum 3 samochodami chłodniami przystosowanymi do transportu leków ratujących życie z systemem
monitorowania temperatury – jak w opisie usługi
oraz
Wykonawca dysponuje minimum 1 samochodem transportowym do transportu materiałów medycznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że posiada doświadczenie tj. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie usługi transportu
leków ratujących życie, mieszanin do żywienia pozajelitowego o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (trzysta tysięcy zł) ;
oraz
4.2. zobowiązany jest wykazać że dysponuje co najmniej 3 kierowcami z pełną dyspozycyjnością (w niektóre dni realizowane są
transporty dwoma lub trzema samochodami),
oraz
4.3. dysponuje minimum 3 samochodami chłodniami przystosowanymi do transportu leków ratujących życie z systemem
monitorowania temperatury w komorze transportowej z zapisem i wydrukiem parametrów do zrealizowania zamawianej usługi
oraz
4.4. dysponuje minimum 1 samochodem transportowym do transportu materiałów medycznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. OFERTA składana w terminie złożenia oferty ma zawierać:
a) FORMULARZ OFERTY – sporządzony według wzoru – załącznik nr 2 do SWZ
b) FORMULARZ – KALKULACJA CENOWA – OPIS przedmiotu zamówienia – Zestawienie wymaganych parametrów – TABELA 1 i TABELA 2 sporządzony według wzoru – załącznik nr 3 do SWZ
c) Formularz systemowy OFERTY (składany pomocniczo) wygenerowany przez Platformę e-Zamawiający i za jej pośrednictwem wypełniony – formularz składany pomocniczo. Zamawiający zastrzega, że poprawi niezgodności pomiędzy Formularzem Oferty wygenerowanym przez Platformę e-Zamawiający a formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę według odpowiedniego wzoru stanowiącego załącznik SWZ przyjmując za prawidłową treść oferty złożoną według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,
d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, którego wzór określa załącznik nr 4 do swz; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.
e) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeśli dotyczy - o ile ofertę składa pełnomocnik),
f) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
g) Plan Transportu do pacjentów (lista adresów w załączeniu). Transport 5 dni w tygodniu (wtorek-sobota), max. 10 pacjentów/dzień, dostawa najpóźniej do 16.00 w dniu pobrania worków z Apteki Szpitalnej- sporządzony dla warunków opisanych w załączniku nr 3 do SWZ w oparciu o listę adresów załączonych do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.