eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Budowa instalacji fotowoltaicznej na pawilonie mieszkalnym B w Zakładzie Karnym w Tarnowie 49 kWpOgłoszenie z dnia 2022-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej na pawilonie mieszkalnym B w Zakładzie Karnym w Tarnowie 49 kWp

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W TARNOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320006

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Konarskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_tarnow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na pawilonie mieszkalnym B w Zakładzie Karnym w Tarnowie 49 kWp

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7a55a20-d033-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00151285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016776/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa instalacji fotowoltaicznej na pawilonie mieszkalnym B w Zakładzie Karnym w Tarnowie 49 kWp

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. MiniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. ePUAP-u dostępnego pod adresem; http:/epuap.gov.pl/wps/portal oznaczenie Zamawiającego w formularzach ePUAP ZKTarnow, a pełna nazwa to ZAKŁAD KARNY.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Każdy dokumenty musi być podpisany elektronicznie, zgodnie z art. 63 ust. 2, za pomocą, do wyboru: podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego lub profilu zaufanego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych, elektronicznych, kopi dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznanie się z Regulaminem korzystania z miniPortalu oraz regulaminem ePUAP. Złożenie oferty w sposób niezgodny z Regulaminem może spowodować brak możliwości odczytania oferty, za co odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca. W takim przypadku zamawiający potraktuje ofertę jako nie złożona skutecznie i odrzuci ofertę.
4. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do : złożenia , zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania ofert, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopi dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcje „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania nr D/Kw.2232.10.2022.DR.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Karny Tarnów, ul. Konarskiego 2,
33-100 Tarnów;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Tarnowie jest chor. Magdalena Brożek oraz z-ca mł. chor. Tomasz Madej, e-mail:iod_zk_tarnow@sw.gov.pl, tel: 14 623-51-54;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 ust. 3, art. 74 ust. 3-4 oraz art. 269 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 pzp);
 obowiązek podania przez Panią/Pan danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.10.2022.DR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Parametry oraz ilość przewidzianych do zastosowania urządzeń:
- 132 panele fotowoltaiczne o mocy 375 Wp/szt. Moduły te przymocowane będą za pomocą klem w 4 punktach podparcia. Do montażu zostaną użyte specjalne zaciski które zapewnią stabilne mocowanie modułu przy zmiennych warunkach atmosferycznych.
- falowniki trójfazowe z funkcją pomiaru rezystancji izolacji (zabezpieczenie ppoż.), z dostępem do sieci internetowej- 2 szt. Rozbudowane o układ pomiarowy który wraz z falownikiem tworzą system zwrotno - mocowy i uniemożliwią wypływ ewentualnej nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej.
- optymalizatory (możliwość monitorowania pracy pojedynczych paneli fotowoltaicznych)- 132 szt.
- pełne zabezpieczenie instalacji elektrycznej AC/DC, ochronniki przepięć po stronie DC zabezpieczenia nadprądowe po stronie DC, wyłączniki różnicowoprądowe po stronie AC, rozłącznik bezpiecznikowy po stronie AC.
- instalacja uziemiająca.
- przewody solarne, itp
- demontaż dotychczasowej istniejącej instalacji solarnej,
2. Pojemność magazynów energii:
Brak konieczności wybudowania magazynu energii.
3. Sposób zapewnienia rezerwowego zasilania energią:
Brak konieczności zapewnienia rezerwowego zasilania w energię.
4. Sposób opomiarowania zużycia energii:
Falownik z funkcją przesyłu danych na stanowisko komputerowe funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego odpowiedzialnego za utrzymanie i konserwację sieci. Dodatkowo planuje się uzyskanie możliwości odczytu w systemie BMS.
5. Po stronie Wykonawcy leży:
- wykonanie projektu budowlanego inwestycji,
- przeprowadzenie uzgodnień projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zmianami) dla instalacji do 50 kW.
- wykonanie pomiarów wybudowanych instalacji fotowoltaicznych,
Dostateczne kart katalogowych zamontowanych urządzeń, certyfikatu NC RfG dla inwestora, instrukcji obsługi oraz instrukcji eksploatacji instalacji,
- Przeszkolenie wyznaczonych funkcjonariuszy lub pracowników w zakresie obsługi instalacji.
6. Po zakończeniu robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznej należy:
- dokonać odbioru instalacji fotowoltaicznej potwierdzonego stosownym protokołem.
- powiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy instalacji i zamiarze przystąpienia do jej użytkowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09330000-1 - Energia słoneczna

09310000-5 - Elektryczność

09331000-8 - Baterie słoneczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa cena oferowana netto
Cena = ----------------------------------------------- x 60
cena badanej oferty netto


b) KRYTERIUM II (K2)- okres gwarancji - waga 40 %


okres gwarancji badanej oferty określony w miesiącach
Okres gwarancji = ----------------------------------------------------------------------------------- x 40
najdłuższy okres gwarancji określony w miesiącach

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do wyliczenia punktów przyjmie 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.


Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (K).

Suma punktów oferty badanej (K) = punkty uzyskane w kryterium cena + punkty uzyskane w kryterium okres gwarancji

K=K1+K2

W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu,
 którzy dostarczą w terminie określonym w punkcie 11 ust. 10, wypełniony formularz (załącznik 1), oświadczenia (załącznik 8) oraz wezmą udział w wizji lokalnej (załącznik 3 – jest przechowywany przez Zamawiającego. Wykonawca nie składa go wraz z ofertą)
 posiadają pracowników wykonujących czynności zamówienia na podstawie umowy o pracę (§22 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r.)
 Wykonawca zatrudnia osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych (art. 94 ust. 1 pkt 5) na poziomie min. 30% całkowitego zatrudnienia, mających trudności w integracji ze środowiskiem.
 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie instalację fotowoltaiczną, która swoim zakresem obejmowała roboty w zakresie różnych robót w zakresie pokrywania dachów panelami ogniw słonecznych, słonecznych modułów elektrycznych, a także stawia gotowych konstrukcji związanych z instalacjami słonecznymi o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 200 000 zł brutto. Jeżeli wykonanie dotyczyło znacznie szerszego zakresu niż określono w warunku, Wykonawca jest zobowiązany wskazać udział kwotowy tych prac w całości zrealizowanego zadania.
2. Podstawy wykluczenia, zgodnie z w art. 111 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp oraz art. 109 ust. 1-3 pzp.

Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczamy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3. Zamawiający wymaga zgodnie art. 95 PZP zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 1. osoby lub więcej osób zatrudnionych bezpośrednio przy zadaniu.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wówczas oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Akceptują warunki zawarte we wzorze umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik 7 – Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia
Załącznik 8 – oświadczenia wykonawcy
Załącznik 9 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wówczas oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Akceptują warunki zawarte we wzorze umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.