eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › usługa kompleksowej organizacji wycieczki autokarowej do Bośni i Hercegowiny - Czarnogóry - Chorwacji dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługa kompleksowej organizacji wycieczki autokarowej do Bośni i Hercegowiny – Czarnogóry - Chorwacji dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691193682

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Stanisława Naruszewicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-055

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wup@wup-rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa kompleksowej organizacji wycieczki autokarowej do Bośni i Hercegowiny – Czarnogóry - Chorwacji dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5522b2d-bdb7-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5522b2d-bdb7-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5522b2d-bdb7-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający wskazuje, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywać przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)
posługując się prawidłowym Identyfikatorem postępowania (ID) na Platformie e-Zamówienia.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy
(http://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin#regulamin-serwisu).
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
8. Dokumenty elektroniczne składane w postępowaniu podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. Szczegółowe zasady dotyczące: Sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz opis sposobu przygotowania oraz składania oferty zostały zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w Rozdziale 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO-ZP.2311.1.2023.PTA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 249600,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji wycieczki autokarowej do Bośni i Hercegowiny – Czarnogóry - Chorwacji dla 77 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załacznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-07 do 2023-06-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w interaktywnym Formularzu Ofertowym

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji autokaru

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kategoria (standard) hotelu

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tzn. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

2. Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na organizacji zagranicznej wycieczki autokarowej trwającej nie krócej niż 5 dni, dla grupy nie mniejszej niż 40 osób.
2.2 dysponuje co najmniej jedną osobą polskojęzyczną (osoba ta będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w charakterze pilota wycieczki / przewodnika turystycznego), która:
1) spełnia wymagania do pełnienia funkcji pilota wycieczek
lub przewodnika turystycznym, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U z 2020 r., poz. 2211 t.j.),
2) posiada w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji pilota wycieczek/ przewodnika turystycznego podczas co najmniej dwóch, minimum pięciodniowych wycieczek do Bośni i Hercegowiny lub Czarnogóry lub Chorwacji.
3) posiada znajomość języka bośniackiego, serbskiego lub chorwackiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację podczas pełnienia funkcji pilota wycieczek / przewodnika turystycznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, tj. Wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
4. jeżeli dotyczy – Oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o podziale zadań między Wykonawcami), o którym mowa w Rozdziale 12, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli dotyczy:

1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o podziale zadań między Wykonawcami).
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze (np.: konsorcja, spółki cywilne itp.) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1. 1.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
1.2. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 2.1 do SWZ, dla każdego Wykonawcy oddzielnie.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 7, tj.:
3.1. wymagane uprawnienia Wykonawcy, o których mowa w pkt. 2.2 SWZ musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3.2. wymagane doświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 2.4.1 SWZ w całości musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3.3. wymagane doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.4.2 SWZ mogą spełniać łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza, że spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 7 SWZ, wykaże tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wymagane odpowiednio w pkt. 2.2 SWZ uprawnienia oraz w pkt. 2.4.1 Rozdziału 7 SWZ zdolności musi posiadać co najmniej ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań wyznaczony zostanie do realizowania tej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnego uprawnienia lub doświadczenia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SWZ).
7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5522b2d-bdb7-11ed-b311-9aae6ad31be8

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.