eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk › Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności (...) - ETAP 1Ogłoszenie z dnia 2023-03-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności (...)
– ETAP 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodzisk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659295

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-315

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.niewiarowska@gminagrodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrodzisk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdb6d3e0-956b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności (...)
– ETAP 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdb6d3e0-956b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00037211/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

4. Dofinansowanie z Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00032796

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 404468,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa zamówienia:
Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ETAP 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności wraz infrastrukturą techniczną (szambo szczelne do 10m3) i zagospodarowaniem terenu, w miejscowości Koryciny – ETAP 1.
2. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, każda z nich stanowi oddzielne postępowanie przetargowe.
3. Zamówienie obejmuje:
3.1. Etap 1 – roboty takie jak:
a) wykonanie wyburzeń ścian, wykonanie podciągów i przebić nowych otworów,
b) wykonanie rozbiórek ścian poddasza, polepy stropu,
c) wymiana posadzki na gruncie w części pomieszczeń parteru (z wyłączeniem garażu OSP),
d) wymiana posadzek wewnętrznych w części pomieszczeń,
e) wzmocnienie konstrukcji stropu,
f) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w części pomieszczeń (nowe otwory okienne i drzwiowe w pomieszczeniach parteru),
g) przebudowa wewnętrznego układu ścian (utworzenie kotłowni, łazienek, kuchni, magazynku, korytarza),
h) montaż instalacji C.O. i C.W.U, (ogrzewanie CO na paliwo stałe),
i) wykonanie kotłowni (ogrzewanie na paliwo stałe),
j) wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego, w części pomieszczeń,
k) remont pomieszczeń (ścian, sufitów),
l) budowę schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych,
m) budowę instalacji kanalizacji,
n) wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3,
o) instalacje zewnętrzne- podłączenie budynku do zbiornika ma nieczystości płynne.
4. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy.
5. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 499398,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 826009,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 499398,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RBK Construction Patryk Rybałtowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 544 153 89 78

7.3.4) Miejscowość: Siemiatycze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Piotr Zaremba Żuber -Instal, Siemiatycze

Część robót branży sanitarne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 499398,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.