eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostkach jej podległychOgłoszenie z dnia 2023-03-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostkach jej podległych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

1.3.) Oddział zamawiającego: Prokuratura Okręgowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 79

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 334758100

1.5.8.) Numer faksu: +48 334758105

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.wba.pobbi@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-bielsko-biala

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c6214c8-aec8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostkach jej podległych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c6214c8-aec8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003975/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostkach jej podległych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00104902

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3012-7.261.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 462451,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia, w tym bezpośredniej ochrony fizycznej, całodobowego monitorowania Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostkach jej podległych w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku.
2. Ochrona osób i mienia realizowana będzie zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1681 z późn. zm.) oraz zarządzeniami właściwych organów Prokuratury.
3. Rodzaj zamówienia: usługa.
4. Źródło finansowania zamówienia: zamówienie realizowane jest ze środków własnych.
5. Miejsce realizacji zamówienia (obiekty):
a) Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała,
b) Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 31, 43-300 Bielsko-Biała,
c) Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 9, 43-300 Bielsko-Biała,
d) Prokuratura Rejonowa w Żywcu, ul. Powstańców Śląskich 9, 34-300 Żywiec,
e) Prokuratura Rejonowa w Cieszynie, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn.
6. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
7. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 558937,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 558937,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 558937,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Czasza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070871810

7.3.3) Ulica: Mieczysława Karłowicza 9

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 558937,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-01 do 2024-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.