eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Wykonanie termomodernizacji Budynku Stacji Paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w PuławachOgłoszenie z dnia 2023-03-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie termomodernizacji Budynku Stacji Paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430964995

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dęblińska, 2A

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzk@mzk.pulawy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.pulawy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie termomodernizacji Budynku Stacji Paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8098d73-be76-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Poprawa efektywności energetycznej budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 115 Odporne Lubelskie -zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzk-pulawy.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzk-pulawy.logintrade.net lub za pomocą poczty elektronicznej zamawiającego
pod adresem email: przetargi@mzk.pulawy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami:
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
postępowania: DT/20223/02.
3) W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod
adresem internetowym: https://mzk-pulawy.logintrade.net . Zamawiający dopuszcza również możliwość składania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji za pomocą poczty elektronicznej zamawiającego pod adresem email:
dt@mzk.pulawy.pl . Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z
chwilą, gdy doszły one do zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.
4) Ofertę z załącznikami wykonawca składa, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem Platformy Przetargowej do
przeprowadzania postępowań, pod adresem internetowym: https://mzk-pulawy.logintrade.net . Za datę wpływu przyjmuje się datę ich
wczytania do Platformy.
5) Sposób sporządzenia i przekazywania ofert, oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych, pełnomocnictw musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
a) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie oraz
b) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
2. Przystąpienie do postępowania.
1) Użytkowanie Platformy jest bezpłatne.
2) Wykonawca przed złożeniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz przed złożeniem oferty winien dokładnie zapoznać się ze
szczegółową instrukcją dostępną pod linkiem: https://mzk-pulawy.logintrade.net.
3) Rejestracja i logowanie są bezpłatne. Rejestrując się albo logując wykonawcy akceptują warunki korzystania z Platformy,
określone w Regulaminie zamieszczonym na Platformie.
4) W przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00:
• pod numerem telefonu: +48 71 787 35 34
• pod adresem e-mail: helpdesk@logintrade.net.
3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy.
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
2) Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniemniniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa
Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji – Puławy jest możliwy pod
numerem tel. 660 465 051 lub adresem e-mail: iod@mzk.pulawy.pl .
3. Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z
przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia
RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
9. Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
10. Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in.
z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych
osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT/2023/02

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji Budynku Stacji Paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 115 Odporne Lubelskie -zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ oraz zgodnie z dokumentacją projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
Lp.
Opis kryterium
Znaczenie kryterium [%]
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
1.
Cena (C)
60
60 punktów
2.
Okres gwarancji (G)
20
20 punktów
3.
Termin wykonania (T)
20
20 punktów
2 Sposób obliczania punktów w odniesieniu do kryterium „Cena”.
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
CMIN
P (C) = --------------- x Max (C)
CBAD
gdzie:
P (C)
Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
CMIN
Najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
CBAD
Cena oferty
Max (C)
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” (60 punktów)

3 Sposób obliczania punktów w odniesieniu do kryterium „Okres gwarancji ”.
Oferta otrzyma punkty według następujących zasad:
Lp.
Oferowany przez wykonawcę okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne
Ilość punktów jakie otrzyma oferta
1.
Minimalny okres gwarancji wynoszący 4 lata
0 pkt.
2.
Okres gwarancji wynoszący 5 lat
5 pkt.
3.
Okres gwarancji wynoszący 6 lat
10 pkt.
4.
Okres gwarancji wynoszący 7 lat
15 pkt.
5.
Okres gwarancji wynoszący 8 lat i więcej
20 pkt.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Wykonawców, którzy w ofercie wskażą okres gwarancji krótszy niż 4 lata otrzymają punktów oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 zostaną odrzucone. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

4 Sposób obliczania punktów w odniesieniu do kryterium „Termin wykonania”.
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
TMIN
P (T) = --------------- x Max (C)
TBAD
gdzie:
P (C)
Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Termin wykonania”
TMIN
Najkrótszy termin wykonania spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
CBAD
Termin wykonania oferty
Max (C)
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Termin wykonania” (20 punktów)


5 Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + G + T
gdzie:
Oip
Oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P (C)
Ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G
Ilość punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji ”
T
Ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania”

6 Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
▪ Wykonawca posiada doświadczenie w wykonaniu min. 2 termomodernizacji obiektu budowlanego o wartości minimum 70 000,00 złotych każdy w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i wykażą, że powyższe roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty.
Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
• do pełnienia funkcji kierownika budowy osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru bądź kierownik budowy
w rozumieniu Prawa budowlanego; funkcję kierownika budowy może pełnić ta sama osoba, która zostanie wskazana jako kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej, o ile posiada wymagane doświadczenie zawodowe,
• posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, a także zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne odpowiednie dokumenty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, a także zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ;
2 Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze;
3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, podpisane oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 26 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy + 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1.a pieniądzu;
1.b gwarancjach bankowych;
1.c gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.d poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto: PEKAO I O/Puławy Nr 60 1240 2223 1111 0011 0313 7626, z adnotacją: Wadium na „Budynek Stacji Obsługi i Budynku Myjni ”.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
8. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym) przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie
należy załączyć do oferty.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została
zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
5) Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania oraz inna korespondencja w postępowaniu będzie kierowana
wyłącznie do pełnomocnika.
6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia kluczowych części zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do SWZ - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzk-pulawy.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.