eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 672007987

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Graniczna 24

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@pzdp.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzd-radom.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu radomskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42f48c8b-c882-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042119/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-42f48c8b-c882-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl) oraz – w zakresie dopuszczonym SWZ – przy użyciu poczty elektronicznej (inwestycje@pzdp.radom.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na której będą dostępne również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-42f48c8b-c882-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na Platformie e-Zamówienia lub za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail inwestycje@pzdp.radom.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się identyfikatorem postępowania na Platformie e-Zamówienia, znakiem przedmiotowego postępowania: PZD.I.261.11.2023, lub numerem ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Instrukcja „Komunikacja w postępowaniu” udostępniona na Platformie e-Zamówienia zawiera informacje dotyczące sposobu komunikacji w ramach postępowania na Platformie e-Zamówienia.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”, przeznaczonych do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia, wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” dostępnych na Platformie e-Zamówienia wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 100 MB, przy czym limit ten dotyczy systemu poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Zamawiającego – należy mieć także na uwadze limit zastosowany w systemie poczty elektronicznej wykorzystywanym przez Wykonawcę.
Za datę przekazania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę i czas ich wpływu na Platformę e-Zamówienia lub datę i czas wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, tel. 48 381 50 60, e mail: sekretariat@pzdp.radom.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@pzdp.radom.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku ofert, na podstawie których została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego przez okres 10 lat, licząc od roku następującego odpowiednio po dacie zakończenia postępowania lub dacie zakończenia okresu obowiązywania umowy,
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz ogłoszenie RODO (obowiązek informacyjny).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.I.261.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części 1 zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w 2023 roku na terenie gmin: Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Kowala, Wierzbica, miasto i gmina Iłża.
Szacunkowy zakres robót:
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów:
− naprawa rakowin i drobnych nierówności przy wykorzystaniu emulsji – ok. 100 m2,
− naprawa płytkich uszkodzeń do gł. 2 cm – ok. 3 200 m2,
− naprawa średnich uszkodzeń nawierzchni o gł. powyżej 2 cm – ok. 1 000 m2,
− naprawa uszkodzeń nawierzchni z naruszeniem podbudowy – ok. 120 m2,
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno-bitumicznej:
− remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej do gł. 5 cm – ok. 1 700 m2,
− remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej do gł. 5 cm i powierzchni powyżej 100 m2 – ok. 700 m2,
− remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z naruszeniem podbudowy – ok. 150 m2,
− remont cząstkowy przełomu – ok. 85 m2,
− uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni przy użyciu masy zalewowej – ok. 100 m,
• regulacja (naprawa) pionowych wpustów i studni rewizyjnych oraz urządzeń ściekowych z konstrukcją odciążającą wraz z wymianą włazu żeliwnego i uzupełnienie masą bitumiczną – 4 szt.
Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach Części 1 zamówienia podane jest w formularzu Kosztorysu ofertowego (Formularz nr 2.1), stanowiącym załączniki do SWZ. W ramach wyszczególnionych w w/w Kosztorysach robót należy wykonać również:
− wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające z SST,
− wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SWZ (projektu umowy, SST i kosztorysu ofertowego).
Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia przy określaniu cen jednostkowych dla pozycji kosztorysowych przedmiotu zamówienia:
1) projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy,
2) wykonanie przy udziale przedstawiciela PZDP w Radomiu pomiarów ilości remontów cząstkowych,
3) uporządkowanie terenu z nadmiaru grysów.
Rzeczywisty zakres robót do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przeglądy stanu dróg powiatowych i wynikające stąd potrzeby. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- ograniczenia zakresu robót przewidzianego w kosztorysie ofertowym – Wykonawcy w takich przypadkach nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót, przy czym wartość netto zleconego zakresu robót nie może być mniejsza niż 70 % wartości netto ceny ofertowej,
- zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy stanu dróg powiatowych, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona całkowita wartość przedmiotu umowy wynikająca z oferty dla danej części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Tomie III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i kosztorysach ofertowych zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, SST, kosztorysach ofertowych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
2) Materiały, o których mowa w pkt 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w SST.
3) Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.
4) Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje osoba wyznaczona do nadzorowania robót.
5) Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów oraz pomiary i badania wykonanych robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.
Stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę (Podwykonawcę) wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określają projektowane postanowienia umowy zawarte w Tomie II SWZ.
Przyjmuje się, że osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz świadczące usługi obsługi geodezyjnej nie wykonują pracy pod kierownictwem.
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymóg określony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1083), tj. łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 988) używanych przy wykonywaniu zamówienia (w tym pojazdów używanych przez Podwykonawców) musi wynosić co najmniej 10 %. Sposób weryfikacji oraz sankcje z tytułu niespełnienia opisanego wymogu określają projektowane postanowienia umowy zawarte w Tomie II SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu opisanego wymogu, zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu nr 3.8 stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- ograniczenia zakresu robót przewidzianego w kosztorysie ofertowym – Wykonawcy w takich przypadkach nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót, przy czym wartość netto zleconego zakresu robót nie może być mniejsza niż 70 % wartości netto ceny ofertowej,
- zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy stanu dróg powiatowych, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona całkowita wartość przedmiotu umowy wynikająca z oferty dla danej części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany limitu wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego do kwoty ceny ofertowej, w przypadku zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, wynikającej z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy stanu dróg powiatowych, przy czym wartość tej zmiany nie może przekroczyć 15 % ceny ofertowej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, którego szczegółowy opis został zawarty w Tomie III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
W przypadku udzielenia zamówień, o których mowa wyżej, wynagrodzenie Wykonawcy będzie szacowane w oparciu o planowane ilości jednostek obmiarowych oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym dla danej części zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) cena ofertowa (C) – 60 % (max 60 pkt.),
2) termin realizacji zamówienia w zakresie remontów cząstkowych (T) – 40 % (max 40 pkt.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia w zakresie remontów cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części 2 zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w 2023 roku na terenie gmin: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, miasto i gmina Jedlnia-Letnisko, miasto i gmina Skaryszew, miasto Pionki, gmina Pionki.
Szacunkowy zakres robót:
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów:
− naprawa rakowin i drobnych nierówności przy wykorzystaniu emulsji – ok. 100 m2,
− naprawa płytkich uszkodzeń do gł. 2 cm – ok. 920 m2,
− naprawa średnich uszkodzeń nawierzchni o gł. powyżej 2 cm – ok. 800 m2,
− naprawa uszkodzeń nawierzchni z naruszeniem podbudowy – ok. 150 m2,
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno-bitumicznej:
− remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej do gł. 5 cm – ok. 1 900 m2,
− remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej do gł. 5 cm i powierzchni powyżej 100 m2 – ok. 500 m2,
− remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z naruszeniem podbudowy – ok. 450 m2,
− remont cząstkowy przełomu – ok. 20 m2,
− uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni przy użyciu masy zalewowej – ok. 600 m,
• regulacja (naprawa) pionowych wpustów i studni rewizyjnych oraz urządzeń ściekowych z konstrukcją odciążającą wraz z wymianą włazu żeliwnego i uzupełnienie masą bitumiczną – 10 szt.
Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach Części 2 zamówienia podane jest w formularzu Kosztorysu ofertowego (Formularz nr 2.2), stanowiącym załącznik do SWZ. W ramach wyszczególnionych w Kosztorysie robót należy wykonać również:
− wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające z SST,
− wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SWZ (projektu umowy, SST i kosztorysu ofertowego).
Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia przy określaniu cen jednostkowych dla pozycji kosztorysowych przedmiotu zamówienia:
1) projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy,
2) wykonanie przy udziale przedstawiciela PZDP w Radomiu pomiarów ilości remontów cząstkowych,
3) uporządkowanie terenu z nadmiaru grysów.
Rzeczywisty zakres robót do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przeglądy stanu dróg powiatowych i wynikające stąd potrzeby. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- ograniczenia zakresu robót przewidzianego w kosztorysie ofertowym – Wykonawcy w takich przypadkach nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót, przy czym wartość netto zleconego zakresu robót nie może być mniejsza niż 70 % wartości netto ceny ofertowej,
- zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy stanu dróg powiatowych, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona całkowita wartość przedmiotu umowy wynikająca z oferty dla danej części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Tomie III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i kosztorysach ofertowych zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, SST, kosztorysach ofertowych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
2) Materiały, o których mowa w pkt 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w SST.
3) Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.
4) Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje osoba wyznaczona do nadzorowania robót.
5) Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów oraz pomiary i badania wykonanych robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.
Stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę (Podwykonawcę) wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określają projektowane postanowienia umowy zawarte w Tomie II SWZ.
Przyjmuje się, że osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz świadczące usługi obsługi geodezyjnej nie wykonują pracy pod kierownictwem.
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymóg określony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1083), tj. łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 988) używanych przy wykonywaniu zamówienia (w tym pojazdów używanych przez Podwykonawców) musi wynosić co najmniej 10 %. Sposób weryfikacji oraz sankcje z tytułu niespełnienia opisanego wymogu określają projektowane postanowienia umowy zawarte w Tomie II SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu opisanego wymogu, zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu nr 3.8 stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- ograniczenia zakresu robót przewidzianego w kosztorysie ofertowym – Wykonawcy w takich przypadkach nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót, przy czym wartość netto zleconego zakresu robót nie może być mniejsza niż 70 % wartości netto ceny ofertowej,
- zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy stanu dróg powiatowych, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona całkowita wartość przedmiotu umowy wynikająca z oferty dla danej części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany limitu wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego do kwoty ceny ofertowej, w przypadku zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, wynikającej z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy stanu dróg powiatowych, przy czym wartość tej zmiany nie może przekroczyć 15 % ceny ofertowej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, którego szczegółowy opis został zawarty w Tomie III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
W przypadku udzielenia zamówień, o których mowa wyżej, wynagrodzenie Wykonawcy będzie szacowane w oparciu o planowane ilości jednostek obmiarowych oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym dla danej części zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) cena ofertowa (C) – 60 % (max 60 pkt.),
2) termin realizacji zamówienia w zakresie remontów cząstkowych (T) – 40 % (max 40 pkt.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia w zakresie remontów cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) wykaże ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie w ciągu roku, polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną i/lub emulsją asfaltową o powierzchni co najmniej 3 000 m2,
b) wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował w szczególności n/w sprzętem budowlanym, którego będzie używał w celu wykonania zamówienia:
− 1 skrapiarką lepiszcza,
− 1 walcem,
− 1 sprężarką,
lub:
− 1 remonterem specjalnym,
dla każdej części zamówienia oddzielnie.
Wykonawca składający ofertę na dwie części zamówienia powinien dysponować potencjałem technicznym proporcjonalnym do ilości części, czyli musi zapewnić:
− 2 skrapiarki lepiszcza,
− 2 walce,
− 2 sprężarki,
lub:
− 2 remontery specjalne.
Wykonawca może dysponować sprzętem alternatywnym o porównywalnych parametrach i funkcjonalności z wymienionymi powyżej, adekwatnymi do danego zakresu robót, dołączając do oferty uzasadnienie swoich propozycji.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku określonego w ust. 2 pkt 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku określonego w ust. 2 pkt 4 Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 3.7; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazane oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 346), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 3.5, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz sprzętu budowlanego tj. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 3.6.
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 3.8.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 5 SWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby – jeżeli dotyczy;
2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 4 SWZ, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów rejestrowych;
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa o współdziałaniu) potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
- dla Części 1 zamówienia - 3 500,00 zł,
- dla Części 2 zamówienia - 4 200,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2080).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 15 1600 1462 1821 8906 6000 0003
W tytule przelewu należy wpisać znak postępowania, co umożliwi identyfikację wpłaty.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) zawierać nazwę i adres:
- dającego zlecenie (Wykonawcy),
- beneficjenta poręczenia lub gwarancji (Zamawiającego), tj.: Powiat Radomski, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom,
- gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia),
2) kwotę gwarancji/poręczenia w PLN,
3) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
4) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
5) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
6) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
7) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz znak przedmiotowego postępowania.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres e-mail na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 SWZ (Formularz nr 3.1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, określonego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 3.3.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 7 pkt. 3 i 4 składa odpowiednio Wykonawca w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, zawartych w Tomie II SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (dla każdej z części zamówienia):
1) remonty cząstkowe – w terminie nie krótszym niż 60 dni i nie dłuższym niż 90 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy,
2) regulacja (naprawa) pionowych wpustów studni rewizyjnych oraz urządzeń ściekowych – w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (sukcesywnie według potrzeb na zlecenie Zamawiającego).
Termin wykonania zamówienia w zakresie remontów cząstkowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Określony przez Wykonawcę w ofercie termin wykonania zamówienia w zakresie remontów cząstkowych powinien być realny, gwarantujący rzetelne wykonanie zamówienia, uwzględniający w szczególności potencjał osobowy i techniczny Wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę w Formularzu Oferty terminu wykonania zamówienia krótszego niż 60 dni lub dłuższego niż 90 dni, bądź nie podanie w ofercie terminu wykonania zamówienia, będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.