eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu "Aktywny senior w Gminie Gniezno"_postepowanie_4Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno”_postepowanie_4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: (61) 424 57 50

1.5.8.) Numer faksu: (61) 424 57 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.gniezno.idsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno”_postepowanie_4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae9e021a-38a6-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010960/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zajęcia kulturalne w ramach projektu Aktywny senior w Gminie Gniezno (WRPO)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Aktywny senior w Gminie Gniezno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne; projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251697/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GR.271.41.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Zajęcia muzyczno-taneczne - 8 godzin/miesiąc x 2 kluby = 16 godz/miesiąc
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Gniezno” w dwóch Klubach: w m. Mnichowo i m. Wierzbiczany. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze: wtorki, środy i czwartki w godzinach 8:30-12:30.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.
Wymagane minimalne doświadczenie prowadzącego zajęcia: posiadający potwierdzenie przeprowadzenia zajęć muzyczno-tanecznych dla osób starszych ( przedział wiekowy 60+) i grupy co najmniej 10 osób przez okres co najmniej 1 miesiąca.

Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa osób zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 8 godzin/miesiąc x 2 kluby = 16 godz/miesiąc x 2 miesiące = 32 godzin. W każdym Klubie liczba uczestników nie przekroczy 40 osób.
Zamawiający zastrzega, ze w jednym dniu nie mogą odbyć się więcej niż dwie godziny zajęć jednego typu w jednym Klubie. Jednostką zajęć jest 1 godzina – 60 minut. Harmonogram zajęć wspólnie zostanie ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę i podlegać będzie zmianom tylko w przypadku zgody obu stron.

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Gniezno. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zająć muzyczno-ruchowych, opracowanie programu zajęć, prowadzenie dziennika zajęć, monitorowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń przez seniorów, organizacja i przeprowadzenie zajęć. Zajęcia z podstaw rytmiki, tańca, tańca towarzyskiego, różnych stylów.

Wykształcenie: Zamawiający nie stawia warunków w tym kryterium.
Wymagane minimalne doświadczenie prowadzącego zajęcia: potwierdzenie przeprowadzenia zajęć tanecznych dla osób starszych ( przedział wiekowy 60+) i grupy co najmniej 10 osób przez okres co najmniej 1 miesiąca

Miejsce realizacji zamówienia miejscowość Wierzbiczany i m. Mnichowo, gmina Gniezno;

Termin realizacji zlecenia: 40 dni od dnia podpisania umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 1600 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Warsztaty sportowe ( nordic walking, fitnes dla seniorów) - 10 godzin/miesiąc x 2 kluby = 20 godz/miesiąc
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów sportowych dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Gniezno” w dwóch Klubach: w m. Mnichowo i m. Wierzbiczany. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze: wtorki, środy i czwartki w godzinach 8:30-12:30.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.
Wymagane minimalne doświadczenie prowadzącego zajęcia: posiadający potwierdzenie przeprowadzenia warsztatów sportowych ( nordic walking, fitnes dla seniorów) skierowanych dla osób starszych ( przedział wiekowy 60+) i grupy co najmniej 10 osób przez okres co najmniej 1 miesiąca.

Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa osób zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 10 godzin/miesiąc x 2 kluby = 20 godz/miesiąc x 2 miesiące = 40 godzin. W każdym Klubie liczba uczestników nie przekroczy 40 osób.
Zamawiający zastrzega, ze w jednym dniu nie mogą odbyć się więcej niż dwie godziny zajęć jednego typu w jednym Klubie. Jednostką zajęć jest 1 godzina – 60 minut. Harmonogram zajęć wspólnie zostanie ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę i podlegać będzie zmianom tylko w przypadku zgody obu stron.

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Gniezno. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć ruchowych, opracowanie programu zajęć, monitorowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń przez seniorów, organizacja i przeprowadzanie zajęć, dawanie porad, troska o bezpieczne warunki aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego trenera, który dostosuje zakres, intensywność i rodzaj ćwiczeń do indywidualnych potrzeb (z uwzględnieniem przeciwwskazań i zalecanych rodzajów ćwiczeń).propozycje rodzaju zajęć ruchowych: nordic walking, fitnes dla seniorów

Wykształcenie: Zamawiający nie stawia warunków w tym kryterium.
potwierdzenie przeprowadzenia zajęć sportowych ( nordic walking, fitnes dla seniorów( przedział wiekowy 60+) i grupy co najmniej 10 osób przez okres co najmniej 1 miesięcy

Miejsce realizacji zamówienia miejscowość Wierzbiczany i m. Mnichowo, gmina Gniezno;

Termin realizacji zlecenia: 40 dni od dnia podpisania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.5.5.) Wartość części: 2400 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Poradnictwo specjalistyczne ( np. prawne, psychologiczne) 3 godzin/miesiąc x 2 kluby = 6 godz/miesiąc
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Gniezno” w dwóch Klubach: w m. Mnichowo i m. Wierzbiczany. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze: wtorki, środy i czwartki w godzinach 8:30-12:30.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.
Wymagane minimalne doświadczenie prowadzącego zajęcia: posiadający potwierdzenie przeprowadzenia co najmniej 2 spotkań -poradnictwa prawnego lub psychologicznego skierowanego dla osób starszych ( przedział wiekowy 60+) i grupy co najmniej 10 osób

Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa osób zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenie.

Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 3 godzin/miesiąc x 2 kluby = 6 godz/miesiąc x 2 miesiące = 12 godzin. W każdym Klubie liczba uczestników nie przekroczy 40 osób.
Zamawiający zastrzega, ze w jednym dniu nie mogą odbyć się więcej niż dwie godziny zajęć jednego typu w jednym Klubie. Jednostką zajęć jest 1 godzina – 60 minut. Harmonogram zajęć wspólnie zostanie ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę i podlegać będzie zmianom tylko w przypadku zgody obu stron.

Uczestnicy projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Gniezno. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem.

Usługi aktywizujące na rzecz uczestników projektu: udzielanie porad, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych, organizacja spotkań tematycznych na zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie..

Wykształcenie: Wyższe prawnicze lub psychologiczne.

Miejsce realizacji zamówienia miejscowość Wierzbiczany i m. Mnichowo, gmina Gniezno;

Termin realizacji zlecenia: 40 dni od dnia podpisania umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 1000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROGRESSIO – strefa ruchu i rozwoju Katarzyna Gąsiorowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7842271772

7.3.3) Ulica: Kawiary 25c/c/8

7.3.4) Miejscowość: Gniezno

7.3.5) Kod pocztowy: 62-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2400 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROGRESSIO – strefa ruchu i rozwoju Katarzyna Gąsiorowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7842271772

7.3.3) Ulica: Kawiary 25c/c/8

7.3.4) Miejscowość: Gniezno

7.3.5) Kod pocztowy: 62-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.