eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na terenie przejść granicznych w województwie lubelskim.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
na terenie przejść granicznych w województwie lubelskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LUBELSKI ZARZĄD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060695455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 1

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lzopg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lzopg.bip.mbnet.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie przejściami granicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
na terenie przejść granicznych w województwie lubelskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93863ace-bdae-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150823

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00138774/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na terenie przejść granicznych w województwie lubelskim.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lzopg.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lzopg.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumentacja postępowania jest
dostępna na Platformie. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Lista postępowań PZP”, przed
upływem terminu składania ofert w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu
postępowania przez zamawiającego w folderze „Archiwalne”. Z dokumentacją postępowania można się zapoznać wyszukując
przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto na Platformie Marketplanet Oneplace, które umożliwia dostęp do
platformy zakupowej ezamawiający. W zakresie w jakim jest to potrzebne do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jako
wykonawca, korzystanie z Platformy, w tym założenie konta, jest bezpłatne. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ jest
możliwe bez zakładania konta poprzez funkcję Zadaj pytanie, dostępną dla wykonawcy gdy wejdzie w szczegóły danego
postępowania. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2)komputer klasy PC lub MAC
spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0; 4)włączona obsługa JavaScript; 5)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący
pliki w formacie .pdf.
Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
może się zalogować lub założyć bezpłatne konto. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres
e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin i wymagane zgody, klika polecenie
„zarejestruj się”.
Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym,
osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu. Jeżeli użytkownik nie podpisze się na
wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. Po założeniu
konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z
odpowiednim wyprzedzeniem. Proces rejestracji konta oraz instrukcja korzystania z konta zawarte są w Instrukcji dla wykonawcy -
Instrukcja dla wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021, znajdującej się na stronie https://lzopg.ezamawiajacy.pl w
zakładce „Baza wiedzy/Plany zamówień publicznych”. Oferta złożona na Platformie przez wykonawcę jest zaszyfrowana – format
kodowania UTF8, dopiero po upływie terminu otwarcia ofert jest odszyfrowywana przez zamawiającego. Oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach: .txt, .rtf, .pdf , .xps, .odt, .ods, .odp, .doc,
.xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg,
.ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL, .XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC,
XMLenc. Zamawiający zaleca stosowanie formatu danych .pdf, natomiast do kompresji danych format .zip.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pomocą Platformy wynosi do 2 GB. Zamawiający zaleca, aby dokumenty w formacie
.pdf podpisywać formatem PAdES, natomiast dokumenty o innym formacie niż .pdf - formatem XAdES o typie zewnętrznym.
Szczegółowe informacje dot. korespondencji elektronicznej zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, e-mail: sekretariat@lzopg.pl, tel.: (82) 565 20 42. Administrator powołał
Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodo@lzopg.pl. Dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania i
udzielenia zamówienia publicznego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji dokumentacji.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Odbiorcami danych osobowych będą:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp, 2)
podmioty zajmujące się doradztwem prawnym, weryfikacją zgodności (audyty), a także obsługą informatyczną.
Dane osobowe pozyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 5 lat,
licząc od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia.
Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza ww. okres, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Posiada Pani/Pan:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 75 ustawy Pzp tj. w przypadku gdy wykonanie tego
obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 76 ustawy Pzp, że prawo to nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO, tj. dane osobowe można przetwarzać, z
wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa
członkowskiego, oraz z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, że żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel.: (22) 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. Wykonawca
jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (np. w przypadku korzystania z podwykonawców, podmiotów
udostępniających zasoby lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Ograniczenia stosowania:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Użyte w ogłoszeniu określenie RODO oznacza: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.4311.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych na Drogowych i Kolejowych Przejściach Granicznych w Dołhobyczowie, Dorohusku, Hrubieszowie i Zosinie oraz LZOPG w Chełmie i DZ w Zamościu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ nr 1.1 oraz 1.1A.
Szczegółowe warunki, zakres i sposób realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, oddzielnie dla każdej części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium Cena (C) - w kryterium można osiągnąć maksymalnie 60 pkt;
2) Kryterium Okres gwarancji (G) - wykonawca otrzyma punkty za wydłużenie okresu gwarancji powyżej wymaganego minimalnego
okresu gwarancji, w kryterium można osiągnąć maksymalnie 20 pkt;
3) Kryterium Termin usunięcia wad/usterek (T) - wykonawca otrzyma punkty za skrócenie terminu usunięcia wad/usterek, w kryterium można osiągnąć maksymalnie 20 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (dla każdej części oddzielnie).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegółowe informacje w rozdziale XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad/usterek

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny systemów i urządzeń klimatyzacyjnych na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ nr 1.2 oraz 1.2A.
Szczegółowe warunki, zakres i sposób realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, oddzielnie dla każdej części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium Cena (C) - w kryterium można osiągnąć maksymalnie 60 pkt;
2) Kryterium Okres gwarancji (G) - wykonawca otrzyma punkty za wydłużenie okresu gwarancji powyżej wymaganego minimalnego
okresu gwarancji, w kryterium można osiągnąć maksymalnie 20 pkt;
3) Kryterium Termin usunięcia wad/usterek (T) - wykonawca otrzyma punkty za skrócenie terminu usunięcia wad/usterek, w kryterium można osiągnąć maksymalnie 20 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (dla każdej części oddzielnie).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegółowe informacje w rozdziale XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad/usterek

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny urządzeń wentylacyjnych na Drogowych i Kolejowych Przejściach Granicznych w Dołhobyczowie, Dorohusku i Zosinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ nr 1.3 oraz 1.3A.
Szczegółowe warunki, zakres i sposób realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, oddzielnie dla każdej części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium Cena (C) - w kryterium można osiągnąć maksymalnie 60 pkt;
2) Kryterium Okres gwarancji (G) - wykonawca otrzyma punkty za wydłużenie okresu gwarancji powyżej wymaganego minimalnego
okresu gwarancji, w kryterium można osiągnąć maksymalnie 20 pkt;
3) Kryterium Termin usunięcia wad/usterek (T) - wykonawca otrzyma punkty za skrócenie terminu usunięcia wad/usterek, w kryterium można osiągnąć maksymalnie 20 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (dla każdej części oddzielnie).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegółowe informacje w rozdziale XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad/usterek

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na Drogowych i Kolejowych Przejściach Granicznych w Kukurykach, Terespolu, Sławatyczach oraz POWFSiC w Kobylanach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ nr 1.4 oraz 1.4A, 1.4B, 1.4C, 1.4D i 1.4E.
Szczegółowe warunki, zakres i sposób realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, oddzielnie dla każdej części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium Cena (C) - w kryterium można osiągnąć maksymalnie 60 pkt;
2) Kryterium Okres gwarancji (G) - wykonawca otrzyma punkty za wydłużenie okresu gwarancji powyżej wymaganego minimalnego
okresu gwarancji, w kryterium można osiągnąć maksymalnie 20 pkt;
3) Kryterium Termin usunięcia wad/usterek (T) - wykonawca otrzyma punkty za skrócenie terminu usunięcia wad/usterek, w kryterium można osiągnąć maksymalnie 20 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (dla każdej części oddzielnie).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegółowe informacje w rozdziale XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad/usterek

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Podmioty/osoby fizyczne współdziałające w formie spółki cywilnej również są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i są zobowiązane do stosowania zapisów dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Na podstawie ust. 3 wykonawcy składają wraz z ofertą pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób określony w rozdziale VIII SWZ.
5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w części A rozdziału XIII SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, również każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
7. Oświadczenia wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz przesłać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII SWZ.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy:
1) dla części nr 1, 2 i 4 w załączniku nr 5.1 do SWZ,
2) dla części nr 3 w załączniku nr 5.2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa pod adresem https://lzopg.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z póżn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.